พระบรมฉายาลักษณ์

งานนิทรรศการ (สำหรับส่งพิมพ์)
1. ชุดหน้าโดม

งานนิทรรศการ (สำหรับส่งพิมพ์)
2. ชุดสถานที่ท่องเที่ยว

แฟ้มทัศนียภาพ
การตกแต่งภายใน มุมและห้องต่าง ๆ ใน
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร 

เป็นภาพเป้าหมายที่ผู้เขียนแบบตั้งไว้ 
คณะกรรมการปรับปรุงห้องสมุด สามารถปรับปรุง-เปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมสวยงามได้

โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างภายในห้องที่ได้รับการตรวจรับไว้แล้ว

         เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ผ่านมา ที่ประชุมรัฐสภา มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

......

         กฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนคนไทยทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ….มีทั้งหมด 31 มาตรา อาทิ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

         โดยในมาตรา 24 ของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้เปลี่ยนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Download

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….

%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองยโสธร
Muang Yasothon District
Non-Formal and Informal Education Centre
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร สำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ปากกาบนกองเอกสาร

เรื่องเด่น-ประเด็นร้อน

สปศธ.png

ข่าว

การเรียนรู้แบบออนไลน์
(Online learning)

การเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของเรียน ประกอบด้วย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO และ Multimedia อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser

ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป

โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ กศน. อำเภอเมืองยโสธร จึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังว่าจะเหมาะสำหรับทุกคน ,  ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา...

ห้องเรียน ม. ต้น
Google Classrooms 

รับรหัสเข้าห้องเรียนจากครู กศน. ตำบลของท่าน
หรือส่งคำขอมาที่
banlu1962@gmail.com

วิชาคณิตศาสตร์ : พค21001

วิชาสังคมศึกษา  : สค21001

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ : อช21002

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา : ทช21002

ห้องเรียน ม. ปลาย
Google Classrooms 

รับรหัสเข้าห้องเรียนจากครู กศน. ตำบลของท่าน
หรือส่งคำขอมาที่
banlu1962@gmail.com

วิชาคณิตศาสตร์ : พค31001

วิชาสังคมศึกษา  : สค31001

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ : อช31002

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา : ทช31002

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเจียม  ขันเงิน
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

การศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ธีมทอง

วิสัยทัศน์

         ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรได้รับโอกาสการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง สามารถดำรงชีวิต ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

พันธกิจ

         1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         2. แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

         3. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดและให้บริการการศึกษา

         4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

         5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

หลักสูตรสถานศึกษา
กศน. อำเภอเมืองยโสธร พ.ศ. 2556

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Online Classes From Anywhere
S__26689560
S__26689560

press to zoom
S__3162168
S__3162168

press to zoom
133550
133550

press to zoom
S__26689560
S__26689560

press to zoom

Latest Events
at NFE-MuangYasothon 

กิจกรรมล่าสุด
ที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

 • การศึกษาตามอัธยาศัย

 • กิจกรรมตามแนวนโยบาย

 • กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการ
  การศึกษา

S__4776036.jpg

In My Site
NFE-MuangYasothon 

ในเว็บไซต์ของเรา
กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

 • นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

 • หลักสูตรสถานศึกษา

- หนังสือเรียนอีเล็กทรอนิกส์
- สื่ออีเล็กทรอนิกส์
- แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • มาตรฐาน กศน. อำเภอเมืองยโสธร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

 • เอกสารอ้างอิง-คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

 • งานนิเทศติดตามและประเมินผล

 • ทำเนียบ

- บุคลากร

- กรรมการสถานศึกษา

- เครือข่าย/ภูมิปัญญา

- แหล่งเรียนรู้

1088894
1088894

press to zoom
12616
12616

press to zoom
172081
172081

press to zoom
1088894
1088894

press to zoom
S__4776036.jpg

News Update
NFE-MuangYasothon 

ข่าวล่า-มาเร็ว
ข่าวในวงการ กศน.

แตะที่ปุ่มนี้เพื่ออ่านข่าว

หญิง Potter ทำแก้ว
23305
23305

press to zoom
9469
9469

press to zoom
133553
133553

press to zoom
23305
23305

press to zoom
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนกันยายน 2564
ห้องเรียน "ครูบรรลุ"
: เปิดให้นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 กับ กศน. อำเภอเมืองยโสธร
เข้าเรียนใน Google Classroom ได้แล้ว : 

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ยโสธร 2.png

ข่าวจาก สำนักงาน กศน. จังหวัด

กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต

ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร
โทร. 045-586070

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

White Structure

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

       (www.krubanlu.com ได้รวบรวมจุดเชื่อมโยงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้อ่านเท่านั้น ลิขสิทธิ์ของภาพ-ข่าว เป็นของเจ้าของหนังสือพิมพ์ตามกฏหมาย

สัตว์ป่า

ส่งภาพ-ข่าว

เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผ่าน Website :
www.krubanlu.com

หรือ Line ID:

สื่อสารกับ"ครูบรรลุ"
ในกล่องแช็ต มุมขวาล่างของจอนี้

ตรงนี้คือย่อหน้า คลิกที่นี่เพื่อใส่และแก้ไขข้อความของคุณ ง่ายๆ เลย