ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองยโสธร
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร สำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
Muang Yasothon District
Non-Formal and Informal Education Centre

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
สถิตกลางใจประชาราษฎร์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่
กศน. อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนกันยายน 2564

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเจียม  ขันเงิน
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

การศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ธีมทอง

วิสัยทัศน์

         ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรได้รับโอกาสการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง สามารถดำรงชีวิต ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

พันธกิจ

         1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         2. แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

         3. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดและให้บริการการศึกษา

         4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

         5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

S__26689560
S__26689560

press to zoom
S__3162168
S__3162168

press to zoom
133550
133550

press to zoom
S__26689560
S__26689560

press to zoom

Latest Events
at NFE-MuangYasothon 

กิจกรรมล่าสุด
ที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

 • การศึกษาตามอัธยาศัย

 • กิจกรรมตามแนวนโยบาย

 • กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการ
  การศึกษา

S__4776036.jpg

In My Site
NFE-MuangYasothon 

ในเว็บไซต์ของเรา
กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

 • นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

 • หลักสูตรสถานศึกษา

- หนังสือเรียนอีเล็กทรอนิกส์
- สื่ออีเล็กทรอนิกส์
- แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • มาตรฐาน กศน. อำเภอเมืองยโสธร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

 • เอกสารอ้างอิง-คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

 • งานนิเทศติดตามและประเมินผล

 • ทำเนียบ

- บุคลากร

- กรรมการสถานศึกษา

- เครือข่าย/ภูมิปัญญา

- แหล่งเรียนรู้

1088894
1088894

press to zoom
12616
12616

press to zoom
172081
172081

press to zoom
1088894
1088894

press to zoom
S__4776036.jpg

News Update
NFE-MuangYasothon 

ข่าวล่า-มาเร็ว
ข่าวในวงการ กศน.

แตะที่ปุ่มนี้เพื่ออ่านข่าว

หญิง Potter ทำแก้ว
23305
23305

press to zoom
9469
9469

press to zoom
133553
133553

press to zoom
23305
23305

press to zoom
 
ห้องเรียน "ครูบรรลุ"
: เปิดให้นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 กับ กศน. อำเภอเมืองยโสธร
เข้าเรียนใน Google Classroom ได้แล้ว : 
warat2.png
ยโสธร 2.png

ข่าวจาก สำนักงาน กศน. จังหวัด

กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต

ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร
โทร. 045-586070

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

White Structure

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

       (www.krubanlu.com ได้รวบรวมจุดเชื่อมโยงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้อ่านเท่านั้น ลิขสิทธิ์ของภาพ-ข่าว เป็นของเจ้าของหนังสือพิมพ์ตามกฏหมาย

สัตว์ป่า

ส่งภาพ-ข่าว

เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผ่าน Website :
www.krubanlu.com

หรือ Line ID:

สื่อสารกับ"ครูบรรลุ"
ในกล่องแช็ต มุมขวาล่างของจอนี้