สปศธ.png

ข่าวด่วนรายวัน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)

8

กันยายน

September

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

            จากที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2489 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้เรียกร้องให้ชาวโลกให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อปวงชน โดยเฉพาะเด็กที่ตกหล่นอยู่นอกโรงเรียน และในที่ปจากที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2489 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้เรียกร้องให้ชาวโลกให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อปวงชน โดยเฉพาะเด็กที่ตกหล่นอยู่นอกโรงเรียน และในที่ประชุม World Conference of Ministers of Education on the Eradication of literacy ณ กรุงเตหะราน เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้มีการเสนอให้ วันที่ 8 กันยายน ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของการประชุมดังกล่าว ให้เป็น "วันระลึกปีสากลแห่งการรู้หนังสือ" (International Literacy Day) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ อันเป็นหลักการของยูเนสโก โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 เป็นต้นมา

            ทางยูเนสโกได้นำเสนอประเด็นว่า การรู้หนังสือเป็นการให้อิสรภาพแก่ผู้คนทั้งหลาย เป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ อิสรภาพจากความยากจน อิสรภาพจากความเจ็บไข้ได้ป่วย เพียงเพราะคนเหล่านั้น มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ แสดงให้เห็นว่า เมื่อรู้หนังสือและมีโอกาสนำไปปฏิบัติแล้ว ก็จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสรี และมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น การรณรงค์ในวันที่ 8 กันยายน จึงเป็นความพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลของทุก ๆ ประเทศ และทุก ๆ คนในสังคมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาความไม่รู้หนังสือของประชากรในประเทศ

            สำหรับประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยกำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียน และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสที่เป็นวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ระชุม World Conference of Ministers of Education on the Eradication of literacy ณ กรุงเตหะราน เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้มีการเสนอให้ วันที่ 8 กันยายน ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของการประชุมดังกล่าว ให้เป็น "วันระลึกปีสากลแห่งการรู้หนังสือ" (International Literacy Day) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ อันเป็นหลักการของยูเนสโก โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 เป็นต้นมา

     ทางยูเนสโกได้นำเสนอประเด็นว่า การรู้หนังสือเป็นการให้อิสรภาพแก่ผู้คนทั้งหลาย เป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ อิสรภาพจากความยากจน อิสรภาพจากความเจ็บไข้ได้ป่วย เพียงเพราะคนเหล่านั้น มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ แสดงให้เห็นว่า เมื่อรู้หนังสือและมีโอกาสนำไปปฏิบัติแล้ว ก็จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสรี และมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น การรณรงค์ในวันที่ 8 กันยายน จึงเป็นความพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลของทุก ๆ ประเทศ และทุก ๆ คนในสังคมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาความไม่รู้หนังสือของประชากรในประเทศ

     สำหรับประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยกำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็น
วันการศึกษานอกโรงเรียน และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสที่เป็นวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองยโสธร
Muang Yasothon District
Non-Formal and Informal Education Centre
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร สำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ปากกาบนกองเอกสาร

เรื่องเด่น-ประเด็นร้อน

สปศธ.png

ข่าว

การเรียนรู้แบบออนไลน์
(Online learning)

การเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของเรียน ประกอบด้วย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO และ Multimedia อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser

ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป

โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ กศน. อำเภอเมืองยโสธร จึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังว่าจะเหมาะสำหรับทุกคน ,  ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา...

ห้องเรียน ม. ต้น
Google Classrooms 

รับรหัสเข้าห้องเรียนจากครู กศน. ตำบลของท่าน
หรือส่งคำขอมาที่
banlu1962@gmail.com

วิชาคณิตศาสตร์ : พค21001

วิชาสังคมศึกษา  : สค21001

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ : อช21002

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา : ทช21002

ห้องเรียน ม. ปลาย
Google Classrooms 

รับรหัสเข้าห้องเรียนจากครู กศน. ตำบลของท่าน
หรือส่งคำขอมาที่
banlu1962@gmail.com

วิชาคณิตศาสตร์ : พค31001

วิชาสังคมศึกษา  : สค31001

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ : อช31002

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา : ทช31002

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเจียม  ขันเงิน
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

การศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ธีมทอง

วิสัยทัศน์

         ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรได้รับโอกาสการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง สามารถดำรงชีวิต ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

พันธกิจ

         1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         2. แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

         3. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดและให้บริการการศึกษา

         4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

         5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

หลักสูตรสถานศึกษา
กศน. อำเภอเมืองยโสธร พ.ศ. 2556

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Online Classes From Anywhere
S__26689560
S__26689560

press to zoom
S__3162168
S__3162168

press to zoom
133550
133550

press to zoom
S__26689560
S__26689560

press to zoom

Latest Events
at NFE-MuangYasothon 

กิจกรรมล่าสุด
ที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

 • การศึกษาตามอัธยาศัย

 • กิจกรรมตามแนวนโยบาย

 • กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการ
  การศึกษา

S__4776036.jpg

In My Site
NFE-MuangYasothon 

ในเว็บไซต์ของเรา
กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

 • นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

 • หลักสูตรสถานศึกษา

- หนังสือเรียนอีเล็กทรอนิกส์
- สื่ออีเล็กทรอนิกส์
- แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • มาตรฐาน กศน. อำเภอเมืองยโสธร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

 • เอกสารอ้างอิง-คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

 • งานนิเทศติดตามและประเมินผล

 • ทำเนียบ

- บุคลากร

- กรรมการสถานศึกษา

- เครือข่าย/ภูมิปัญญา

- แหล่งเรียนรู้

1088894
1088894

press to zoom
12616
12616

press to zoom
172081
172081

press to zoom
1088894
1088894

press to zoom
S__4776036.jpg

News Update
NFE-MuangYasothon 

ข่าวล่า-มาเร็ว
ข่าวในวงการ กศน.

แตะที่ปุ่มนี้เพื่ออ่านข่าว

หญิง Potter ทำแก้ว
23305
23305

press to zoom
9469
9469

press to zoom
133553
133553

press to zoom
23305
23305

press to zoom
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนกันยายน 2564
ห้องเรียน "ครูบรรลุ"
: เปิดให้นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 กับ กศน. อำเภอเมืองยโสธร
เข้าเรียนใน Google Classroom ได้แล้ว : 

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ยโสธร 2.png

ข่าวจาก สำนักงาน กศน. จังหวัด

กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต

ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร
โทร. 045-586070

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

White Structure

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

       (www.krubanlu.com ได้รวบรวมจุดเชื่อมโยงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้อ่านเท่านั้น ลิขสิทธิ์ของภาพ-ข่าว เป็นของเจ้าของหนังสือพิมพ์ตามกฏหมาย

สัตว์ป่า

ส่งภาพ-ข่าว

เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผ่าน Website :
www.krubanlu.com

หรือ Line ID:

สื่อสารกับ"ครูบรรลุ"
ในกล่องแช็ต มุมขวาล่างของจอนี้

ตรงนี้คือย่อหน้า คลิกที่นี่เพื่อใส่และแก้ไขข้อความของคุณ ง่ายๆ เลย