top of page
orange-hd-wallpapers-desktop-background.jpg

ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอเมืองยโสธร สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

ขอกราบถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองยโสธร
Muang Yasothon District
Non-Formal and Informal Education Centre
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร สำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว

ปากกาบนกองเอกสาร

เรื่องเด่น-ประเด็นร้อน

สปศธ.png

การเรียนรู้แบบออนไลน์
(Online learning)

การเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของเรียน ประกอบด้วย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO และ Multimedia อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser

ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป

โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ กศน. อำเภอเมืองยโสธร จึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังว่าจะเหมาะสำหรับทุกคน ,  ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา...

ห้องเรียน ม. ต้น
Google Classrooms 

รับรหัสเข้าห้องเรียนจากครู กศน. ตำบลของท่าน
หรือส่งคำขอมาที่
banlu1962@gmail.com

วิชาคณิตศาสตร์ : พค21001

วิชาสังคมศึกษา  : สค21001

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ : อช21002

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา : ทช21002

ห้องเรียน ม. ปลาย
Google Classrooms 

รับรหัสเข้าห้องเรียนจากครู กศน. ตำบลของท่าน
หรือส่งคำขอมาที่
banlu1962@gmail.com

วิชาคณิตศาสตร์ : พค31001

วิชาสังคมศึกษา  : สค31001

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ : อช31002

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา : ทช31002

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเจียม  ขันเงิน
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

การศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ธีมทอง

วิสัยทัศน์

         ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรได้รับโอกาสการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง สามารถดำรงชีวิต ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

พันธกิจ

         1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         2. แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

         3. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดและให้บริการการศึกษา

         4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

         5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

หลักสูตรสถานศึกษา
กศน. อำเภอเมืองยโสธร พ.ศ. 2556

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Online Classes From Anywhere

Latest Events
at NFE-MuangYasothon 

กิจกรรมล่าสุด
ที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

 • การศึกษาตามอัธยาศัย

 • กิจกรรมตามแนวนโยบาย

 • กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการ
  การศึกษา

S__4776036.jpg

In My Site
NFE-MuangYasothon 

ในเว็บไซต์ของเรา
กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

 • นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

 • หลักสูตรสถานศึกษา

- หนังสือเรียนอีเล็กทรอนิกส์
- สื่ออีเล็กทรอนิกส์
- แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • มาตรฐาน กศน. อำเภอเมืองยโสธร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

 • เอกสารอ้างอิง-คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

 • งานนิเทศติดตามและประเมินผล

 • ทำเนียบ

- บุคลากร

- กรรมการสถานศึกษา

- เครือข่าย/ภูมิปัญญา

- แหล่งเรียนรู้

S__4776036.jpg

News Update
NFE-MuangYasothon 

ข่าวล่า-มาเร็ว
ข่าวในวงการ กศน.

แตะที่ปุ่มนี้เพื่ออ่านข่าว

หญิง Potter ทำแก้ว
แองเคอ 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนกันยายน 2564
ห้องเรียน "ครูบรรลุ"
: เปิดให้นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 กับ กศน. อำเภอเมืองยโสธร
เข้าเรียนใน Google Classroom ได้แล้ว : 

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ยโสธร 2.png

ข่าวจาก สำนักงาน กศน. จังหวัด

กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต

ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร
โทร. 045-586070

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

White Structure

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

       (www.krubanlu.com ได้รวบรวมจุดเชื่อมโยงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้อ่านเท่านั้น ลิขสิทธิ์ของภาพ-ข่าว เป็นของเจ้าของหนังสือพิมพ์ตามกฏหมาย

สัตว์ป่า

ส่งภาพ-ข่าว

เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผ่าน Website :
www.krubanlu.com

หรือ Line ID:

สื่อสารกับ"ครูบรรลุ"
ในกล่องแช็ต มุมขวาล่างของจอนี้

ตรงนี้คือย่อหน้า คลิกที่นี่เพื่อใส่และแก้ไขข้อความของคุณ ง่ายๆ เลย

bottom of page