top of page

Monthly Operating Report
รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนตุลาคม 2563

กศน. อำเภอเมืองยโสธร
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

       1.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน : N-NET  (Non-Formal National Education Test) เพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร

     ในภาคเรียนนี้ กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 โดย กศน. อำเภอเมืองยโสธรได้จัดสนามสอบเป็น 2 สนาม คือ

  • สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา

        สำหรับนักศึกษากลุ่มพลเรือน (ประชาชนทั่วไป) และกลุ่มทหารกองประจำการ

  • สนามสอบในเรือนจำจังหวัดยโสธร

        สำหรับนักศึกษากลุ่มผู้ต้องขัง

สถิติผู้เข้าสอบจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

  • กลุ่มพลเรือน (ประชาชนทั่วไป)

  - ระดับประถมศึกษาผู้มีสิทธิสอบจำนวน 13 คน เข้าสอบ 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.32

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 71 คน เข้าสอบ 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.92

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 117 คน เข้าสอบ 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.63

  • กลุ่มทหารกองประจำการ

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 57 คน เข้าสอบ 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.61

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 47 คน เข้าสอบ 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.70

  • กลุ่มผู้ต้องขัง (ทัณฑสถาน)

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 20 คน เข้าสอบ 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.00

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 11 คน เข้าสอบ 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.73

76671.jpg
803817.jpg

       1.2 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน : ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน กศน. ประกาศกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 

        กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคฯ โดยแบ่งสนามสอบเป็น 3 สนาม ตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายคือ

  • กลุ่มพลเรือน (ประชาชนทั่วไป) 

        สอบที่สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีวัฒนา) ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร กลุ่มนี้ มีผู้ลงทะเบียนเรียนและมีสิทธิสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,235 คน เข้าสอบ 788 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80

  • กลุ่มทหารกองประจำการ 

        สอบที่สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 (สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15) ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร มีผู้ลงทะเบียนเรียน-มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 440 คน เข้าสอบ 208 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27

  • กลุ่มผู้ต้องขัง 

สอบที่เรือนจำจังหวัดยโสธร มีผู้ลงทะเบียนเรียน-มีสิทธิสอบ 294 คน เข้าสอบ 224 คน คิดเป็นร้อยละ 76.71

99554.jpg

      วันที่ 27 ตุลาคม 2563

      นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้บุคลาการห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร สับเปลี่ยนหมุนเวียนสื่อให้บริการส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดบ้านบาก ต. สำราญ และจุดให้บริการร้านอาหารตามสั่ง เยื้องสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น"

1234.jpg

      วันที่ 29 ต.ค.63
      นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร นิเทศ ตรวจเยี่ยม แนะนำ ให้กำลังใจ บุคลากร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร และะที่อ่านหไนังสือกลางแจ้ง "มูลนิธิคำพูน บุญทวี" บริเวณ วิมานพญาแถน แลนด์มาร์ค จังหวัดยโสธร

1431.jpg

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้

ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง

ของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์"

       กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองเมืองยโสธร ร่วมกับ  บุคลาการทุกระดับ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 13-22 ต.ค. 2563 พร้อมทั้งจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ และร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 13 ต.ค. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคน 

"น้อมเกล้ารำลึก"

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

         วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ

76389.jpg

         วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร พร้อมบุคลากร กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

         นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร พร้อมบุคลากร กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

76404.jpg

        นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธรพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

153983.jpg

      ในวันเดียวกันนี้  นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธรพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ : อุทุมพร ยาวะโนภาส
ข่าว : บรรลุ ทองเข็ม

        8 - 9 ตุลาคม 2563 นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธรพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมอบรมตามโครงการประชุมปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน กศน. พ.ศ. 2563" จัดโดยสำนักงาน กศน. จังหัดยโสธร เพื่อการวางระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานฯ ใหม่ ซึ่งเริ่มใช้แล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา โดยมีวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. บรรยาย-มอบประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

      5-6 ตุลาคม 2563

      กศน. อำเภอเมืองยโสธร ในฐานะศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้นายบรรลุทองเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (์N-net) ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)ณ โรงแรมธาราแกรนด์ จังหวัดปทุมธานี

ขอขอบคุณที่รับชม
นายเจียม  ขันเงิน : ที่ปรึกษา
สิทธิพงษ์  ไชยมาตย์ : รวบรวมข้อมูล
ภาณุวัฒน์ สุวรรณะ : รวบรวมภาพประกอบ
บรรลุ  ทองเข็ม : ออกแบบ/ผลิต Web page

bottom of page