"การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน"

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กศน.อำเภอเมืองยโสธร"

     24 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.

     กศน. อำเภอเมืองยโสธร เริ่มดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะสอบในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะ กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดให้มีการสอบ 3 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มพลเรือน (ประชาชนทั่วไป) สอบที่สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีวัฒนา) ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร กลุ่มนี้ มีผู้ลงทะเบียนเรียนและมีสิทธิสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,235 คน

  • กลุ่มทหารกองประจำการ สอบที่สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 (สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15) ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร มีผู้ลงทะเบียนเรียน-มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 440 คน

  • กลุ่มผู้ต้องขัง สอบที่เรือนจำจังหวัดยโสธร มีผู้ลงทะเบียนเรียน-มีสิทธิสอบ 294 คน

บรรยากาศสนามสอบกลุ่มพลเรือน : โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา

950088.jpg

บรรยากาศการคัดกรองนักศึกษากลุ่มทหารกองประจำการ

เช้าวันแรก : โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15

24 ตุลาคม 2563

76675.jpg
76671.jpg
803817.jpg

บรรยากาศการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินการสอบ

กรรมการกำกับห้องสอบ : โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร

ตั้งตรงจิต 15 : 24 ตุลาคม 2563

36369.jpg
99554.jpg

กลุ่มพลเรือน

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
25 ตุลาคม 2563

กลุ่มทหารกองประจำการ

โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15
25 ตุลาคม 2563

"น้อมเกล้ารำลึก"

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

         วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ

         วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร พร้อมบุคลากร กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

76389.jpg
76404.jpg
76406.jpg

      ในวันเดียวกันนี้  นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธรพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

153983.jpg
153986.jpg
105600.jpg

ภาพ : ภาณุวัฒน์ สุวรรณะ
ข่าว : บรรลุ ทองเข็ม