top of page

รูโอ๊ะ โชว์ผลงาน "1 ปี ณ วังจันทรเกษม สะท้อนงาน สะท้อนคน กับ กนกวรรณ วิลาวัลย์"

        นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยคณะทํางาน รมช.ศธ.ร่วมแถลงผลการทํางาน
"1 ปี ณ วังจันทรเกษม สะท้อนงาน สะท้อนคน กับ กนกวรรณ วิลาวัลย์"  โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงาน กศน. สถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมงาน
         ซึ่งรมช.ศธ.กล่าวเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนว่า การเรียน กศน.การันตีว่ามีงานทำทั้งในเรื่องการเกษตร และในอาชีพต่างๆ เรามีการสำรวจโรงแรมและประสานกับภาคธุรกิจในพื้นที่ว่ามีความต้องการแรงงานประเภทใด และผู้เรียนสามารถมีงานทำระหว่างเรียนและมีรายได้ ชึ่ง กศน.เรามีเรียนนวดแผนโบราณซึ่งกศน.พยายามทำในลักษณนี้ให้ครอบคุมทุกจังหวัด ส่วนทั้ง 3 หน่วยงาน ที่ตนดูแลก็มีปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ก็คลี่ครายลงในทางที่ดีและทำให้บุคลากรของ กศน.มีขวัญกำลังใจและมีความมั่นคงมากขึ้น รวมถึงครุภัณฑ์และอาคารที่ กศน.ไปใช้ของหน่วยงานอื่นทางสำนักงบฯก็ฝากงบประมาณไว้กับหน่วยงานที่ให้ กศน.ใช้อาคาร ซึ่งทำให้ กศน.สามารถขับเคลื่อนปรับสภาพให้เหมาะสมกับการบริการของ กศน. ส่วนโรงเรียนของสพฐ.ที่ไม่ใช้ก็ให้โอนมา กศน.ซึ่งขณะนี้ กศน.ได้ตั้งงบเดินหน้าไปแล้วในหลายๆจังหวัด ถือว่าเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน
         นอกจากนี้ กศน.จะเข้าไปจัดอาชีพให้กับเด็กออทิสติกหรือพิการให้สามารถดูแลตัวเองได้ พัฒนาทักษะมีอาชีพ นอกจากนี้ กศน.ยังส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย เริ่มจากห้องสมุดเฉลิมราชที่ กศน.มีอยู่ทั่วประเทศ
         ส่วนการก้าวสู่ปีที่ 2 จะเน้นย้ำการจัดการเรียนตามอัธยาศัยในทุกช่วงวัย จะให้ความสำคัญทั้งหมดกับงานที่ทำอยู่และต่อยอดให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

bottom of page