top of page

ภาพจากการอบรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562-2564
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

ณ โรงแรมสมายแลนด์รีสอร์ท อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
7-9 ธันวาคม 2564

ภาพจากการอบรม
การเตรียมการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบระดับชาติ (์N-net)

ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

ณ โรงแรมธาราแกรนด์ จังหวัดปทุมธานี
5-6 ตุลาคม 2563

ภาพจากการอบรม
Online Learning Management

สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
มิถุนายน - กรกฎาคม 2563

bottom of page