ภาพจากการอบรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562-2564
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

ณ โรงแรมสมายแลนด์รีสอร์ท อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
7-9 ธันวาคม 2564

ภาพจากการอบรม
การเตรียมการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบระดับชาติ (์N-net)

ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

ณ โรงแรมธาราแกรนด์ จังหวัดปทุมธานี
5-6 ตุลาคม 2563

ภาพจากการอบรม
Online Learning Management

สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
มิถุนายน - กรกฎาคม 2563

สไลด์2
สไลด์2

สไลด์4
สไลด์4

สไลด์20
สไลด์20

สไลด์2
สไลด์2

1/5
สไลด์11
สไลด์11

สไลด์5
สไลด์5

สไลด์11
สไลด์11

1/6
สไลด์9
สไลด์9

สไลด์15
สไลด์15

สไลด์12
สไลด์12

สไลด์9
สไลด์9

1/6
สไลด์21
สไลด์21

สไลด์18
สไลด์18

สไลด์21
สไลด์21

สไลด์21
สไลด์21

1/7
สไลด์25
สไลด์25

สไลด์23
สไลด์23

สไลด์27
สไลด์27

สไลด์25
สไลด์25

1/6
สไลด์28
สไลด์28

สไลด์31
สไลด์31

สไลด์33
สไลด์33

สไลด์28
สไลด์28

1/7