ภาพจากการอบรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562-2564
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

ณ โรงแรมสมายแลนด์รีสอร์ท อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
7-9 ธันวาคม 2564

ภาพจากการอบรม
การเตรียมการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบระดับชาติ (์N-net)

ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

ณ โรงแรมธาราแกรนด์ จังหวัดปทุมธานี
5-6 ตุลาคม 2563

ภาพจากการอบรม
Online Learning Management

สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
มิถุนายน - กรกฎาคม 2563

สไลด์2
สไลด์2

press to zoom
สไลด์4
สไลด์4

press to zoom
สไลด์20
สไลด์20

press to zoom
สไลด์2
สไลด์2

press to zoom
1/5
สไลด์11
สไลด์11

press to zoom
สไลด์5
สไลด์5

press to zoom

press to zoom
สไลด์11
สไลด์11

press to zoom
1/6
สไลด์9
สไลด์9

press to zoom
สไลด์15
สไลด์15

press to zoom
สไลด์12
สไลด์12

press to zoom
สไลด์9
สไลด์9

press to zoom
1/6
สไลด์21
สไลด์21

press to zoom
สไลด์18
สไลด์18

press to zoom
สไลด์21
สไลด์21

press to zoom
สไลด์21
สไลด์21

press to zoom
1/7
สไลด์25
สไลด์25

press to zoom
สไลด์23
สไลด์23

press to zoom
สไลด์27
สไลด์27

press to zoom
สไลด์25
สไลด์25

press to zoom
1/6
สไลด์28
สไลด์28

press to zoom
สไลด์31
สไลด์31

press to zoom
สไลด์33
สไลด์33

press to zoom
สไลด์28
สไลด์28

press to zoom
1/7