เคมี...ครูบุญสร้าง
CHEM4

         ขอต้อนรับสู่....สื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง “เว็บเพ็จเพื่อการเรียนรู้” วิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว40224 สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย  ผู้เรียนควรศึกษาคำแนะนำการใช้สื่อให้เข้าใจและควรปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระตามลำดับขั้นตอน

การตรวจเลือด

1. คำนำ

         สื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่องเลขออกซิเดชัน  เป็นส่วนหนึ่งของสื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง   เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ ในวิชาเคมี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาย่อย  4  เรื่อง คือ

         เลขออกซิเดชัน  ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน ปฏิกิริยารีดอกซ์ และการดุลสมการรีดอกซ์ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยไม่จำกัดเวลา  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นกรอบแต่ละกรอบจะมีประเด็นเนื้อหาที่สำคัญซึ่งนักเรียนต้องทำความเข้าใจเพียงประเด็นเดียว  เนื้อหาเรียงจากง่ายไปหายาก  แต่ละกรอบจะมีแบบฝึกพร้อมเฉลยและเมื่อจบเนื้อหาเลขออกซิเดชันแล้วจะมีแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง

หวังว่าสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา  หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้สื่อเรียนรู้ด้วยตนเองเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โปรดแจ้งผู้จัดทำทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง

หลอดทดลอง

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.  บอกความหมายของเลขออกซิเดชันได้

2.  ระบุเกณฑ์ในการกำหนดเลขออกซิเดชันได้

3.  คำนวณหาเลขออกซิเดชันของธาตุได้

วิศวกรไฟฟ้า

3. คำแนะนำการใช้สื่อ

1. ก่อนศึกษาบทเรียนจากสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนโดยทำลงใน

สมุดแบบฝึกหัดของนักเรียน   แล้วจึงศึกษาเนื้อหาของบทเรียนต่อไป

2. อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาทีละกรอบโดยไม่ต้องรีบร้อน   นักเรียนสามารถใช้เวลาในการทำ

ความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างเต็มที่   แล้วตอบคำถามจากแบบฝึกลงในสมุดแบบฝึกหัด

3. ตรวจคำตอบซึ่งเฉลยไว้ในบทเรียน   นักเรียนไม่ควรเปิดดูคำตอบก่อน

4. หากสงสัยให้ขอคำแนะนำจากครูได้

5. เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง  ตรวจคำตอบ

และให้คะแนนในการทำแบบทดสอบหลังเรียน

6.   ส่งสมุดแบบฝึกหัดเพื่อรายงานผลการเรียนรู้กับครูผู้สอน

7. ในการใช้สื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง   นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง   ไม่ควรดูเฉลยก่อน

นักเรียนสามารถใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับบทเรียนได้เต็มที่

4. แบบทดสอบก่อนเรียน
       คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ
5. เนื้อหาบทเรียน
กรอบที่ 1 เลขออกซิเดชัน

        นักเคมีได้กำหนดเลขออกซิเดชันขึ้นเพื่อแสดงถึงค่าประจุไฟฟ้า   หรือประจุไฟฟ้าสมมติของไอออนหรืออะตอมของธาตุ

        เลขออกซิเดชันมีได้ทั้งค่าบวก  ค่าลบ  และศูนย์   ตัวเลขอาจเป็นจำนวนเต็มหรือเศษส่วนก็ได้   เลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบที่มีค่าเป็นบวกหรือลบอาจจะพิจารณาได้จากลักษณะการเกิดสารประกอบ

        สารประกอบที่เกิดจากธาตุที่มีค่าพลังงานไอออไนเชซันแตกต่างกันมากๆ  อะตอมของธาตุจะมีการให้และรับอิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนบวกและไอออนลบยึดเหนี่ยวกันไว้  โดยธาตุที่มีค่าพลังงานไอออไนเซชันสูงซึ่งส่วนมากจะเป็นธาตุอโลหะจะรับอิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนลบ  เลขออกซิเดชันก็จะมีค่าเป็นลบเท่ากับตัวเลขของไอออนนั้น  และธาตุที่มีค่าพลังงานไอออไนเซชันต่ำจะให้อิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนบวก    เลขออกซิเดชันก็มีค่าเป็นบวกเท่ากับตัวเลขของไอออนนั้น

         ในกรณีที่ธาตุในสารประกอบมีพลังงานไอออไนเซชันสูงทั้งคู่ และธาตุหนึ่งมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงกว่าอีกธาตุหนึ่ง อะตอมของธาตุทั้งสองจะใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน และเกิดอำนาจไฟฟ้าบวกกับลบได้   โดยธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงกว่าจะแสดงอำนาจไฟฟ้าลบ และธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ำกว่าจะแสดงอำนาจไฟฟ้าบวก เลขออกซิเดชันมีค่าเป็นบวกหรือลบเหมือนกับอำนาจไฟฟ้าที่เกิดขึ้นส่วนจะมีค่าเท่าไรนั้นต้องพิจารณาจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน

แบบฝึกหัด กรอบที่ 1
คลิกเพื่อทำแบบฝึกหัด
จาน Petri

CHEM4-1

      นักเรียนกำลังเรียนรู้เรื่องเลขออกซิเดชันจากกรอบความรู้กรอบที่ 1 เมื่อศึกษาเสร็จแล้วโปรดทำแบบฝึกหัด เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจของตนเอง ก่อนที่จะศึกษาในกรอบที่ 2 ต่อไป

      หากประสงค์จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ให้คลิกที่นี่ .
....ศึกษาเพิ่มเติม.....

กรอบที่ 2 เลขออกซิเดชัน
                ในสารประกอบไอออนิก
201.png
แบบฝึกหัด กรอบที่ 2
คลิกเพื่อทำแบบฝึกหัด
กรอบที่ 3 เลขออกซิเดชัน
ในสารประกอบโคเวเลนต์
แบบฝึกหัด กรอบที่ 3
คลิกเพื่อทำแบบฝึกหัด
จาน Petri
กรอบที่ 4 เกณฑ์การกำหนดค่าเลขออกซิเดชันของธาตุ
แบบฝึกหัด กรอบที่ 4
คลิกเพื่อทำแบบฝึกหัด
กรอบที่ 5 การคำนวณหาเลขออกซิเดชัน
แบบฝึกหัด กรอบที่ 5
คลิกเพื่อทำแบบฝึกหัด
กรอบที่ 6 การคำนวณหาเลขออกซิเดชัน
ในไออนที่มีธาตุหลายชนิด
แบบฝึกหัด กรอบที่ 6
คลิกเพื่อทำแบบฝึกหัด
กรอบที่ 7 การคำนวณหาเลขออกซิเดชัน
ในสารประกอบเชิงซ้อน
แบบฝึกหัด กรอบที่ 7
คลิกเพื่อทำแบบฝึกหัด