top of page

การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน

โครงการ : ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
หลักสูตร: 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์:

         

เป้าหมาย: 

          

กลุ่มเป้าหมาย: 

         

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ: 

         

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
(เฉพาะที่ดำเนินการแล้ว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)

กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่
ครู กศน. ตำบล:
นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง

สถานที่จัด: อาคาร กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่ อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลสำราญ
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี

สถานที่จัด: อาคาร กศน. ตำบลสำราญ อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลทุ่งแต้
ครู กศน. ตำบล:
นายไพรัชช์  เรืองบุตร

สถานที่จัด: อาคาร กศน. ตำบลทุ่งแต้ อ. เมืองยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลขุมเงิน
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวภาวดี  ศิริสาร

สถานที่จัด: อาคาร กศน. ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลสิงห์
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวปิยนันท์ บุรีศรี

สถานที่จัด: กศน. ตำบลสิงห์  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลค้อเหนือ
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวชนกนันท์  จันทร์แก้ว

สถานที่จัด: กศน. ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลนาสะไมย์
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวนิสากร พันธ์พิพัฒน์

สถานที่จัด:  กศน.ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลหนองเป็ด
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส

สถานที่จัด :  กศน. ตำบลหนองเป็ด  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลเขื่องคำ
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ

สถานที่จัด:   กศน. ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลตาดทอง
ครู กศน. ตำบล:
นางวาสนา  เดชพันธ์

สถานที่จัด:   กศน. ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลหนองเป็ด
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส

สถานที่จัด: กศน. ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลหนองหิน
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย์

สถานที่จัด: กศน. ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

1. รายละเอียดโครงการ

2. หลักสูตร

3. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร

4. แบบประเมินโครงการ/เครื่องมือนิเทศ

5. สรุปรายงานการนิเทศ-ผลการดำเนินโครงการ

คณะนิเทศโครงการ
1. นายบรรลุ  ทองเข็ม : ครูชำนาญการพิเศษ

2. นายนพรัตน์  เดชพันธ์ : ครูอาสาสมัคร กศน.

3. นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส : ครูอาสาสมัคร กศน.

4. นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน.
5. นางดวงมณี  วงษ์ศรีแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน.

bottom of page