top of page

การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน

โครงการ: จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร: 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์:

          1. ให้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. ฝึกทักษะการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย: 

          1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนได้
          2. สร้ามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย: 

          1. ประชาชนทั่วไป จากพื้นที่ตำบลทั้ง 18 ตำบลในอำเภอเมืองยโสธร
          2. จำนวน 18 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ: 

          1. ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินผ่านการฝึกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
          2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นำความรู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

          3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจจากแบบประเมินโครงการ ในระดับ ดีมาก

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมรายตำบล: 

          (เฉพาะที่ดำเนินการแล้ว ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)

กศน. ตำบลทุ่งแต้
ครู กศน. ตำบล:
นายไพรัชช์  เรืองบุตร

สถานที่จัด: อาคาร กศน. ตำบลทุ่งแต้ อ. เมืองยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลขุมเงิน
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวภาวดี  ศิริสาร

สถานที่จัด: ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลทุ่งนางโอก
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวธัญญพัทร์ อุปชัย

สถานที่จัด: กศน.ตำบลทุ่งนางโอก ม.5 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลสิงห์
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวปิยนันท์ บุรีศรี

สถานที่จัด: กศน. ตำบลสิงห์ ม.2 บ้านหนองขอน ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่
ครู กศน. ตำบล:
นายนิพันธ์พงษ์ จันทร์ทรง

สถานที่จัด: ที่การผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร: นางสมฤดี เอื้อสามานย์

กศน. ตำบลหนองคู
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวทิชาพร แผลงงาม

สถานที่จัด: ศาลาประชาคมบ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร: นางสมทรง แสวงดี

S__25608204.jpg

กศน. ตำบลค้อเหนือ
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวชนกนันท์  จันทร์แก้ว

สถานที่จัด: กศน. ตำบลค้อเหนือ หมู่ 2 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลนาสะไมย์
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวนิสากร พันธ์พิพัฒน์

สถานที่จัด:  กศน.ตำบลนาสะไมย์  หมู่ 8 บ้านหนองศาลา  ตำบลนาสะไมย์  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลหนองเป็ด
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส

สถานที่จัด:  บ้านเลขที่ 75 หมู่ 2 ตำบลหนองเป็ด  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลเขื่องคำ
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ

สถานที่จัด:   กศน. ตำบลเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลหนองหิน
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย์

สถานที่จัด:   กศน. ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลตาดทอง
ครู กศน. ตำบล:
นางวาสนา  เดชพันธ์

สถานที่จัด:   กศน. ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร: นายสันติ​ สายทองสถิตย์

กศน. ตำบลเดิด
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวพัชราภรณ์  คำมั่น

สถานที่จัด:   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำโผ่ หมู่ 3 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร:  นางสาวศศิธร วงศ์ตาผา

กศน. ตำบลขั้นใดใหญ่
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวนุชนาฏ  ราชณุวงศ์

สถานที่จัด: กศน.ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร:  นายพงษ์อำพร  แก่นพุฒ

กศน. ตำบลดู่ทุ่ง
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวสุธิดา  ลีลา

สถานที่จัด: ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลหนองเรือ
ครู กศน. ตำบล:
นายสิทธิพงษ์  ไชยมาตย์

สถานที่จัด: บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร:  นางรุ่งฤดี  สีหนาจ

กศน. ตำบลหนองเป็ด
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส

สถานที่จัด: บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

2. หลักสูตร

2.1  หลักการของหลักสูตร

      1)  หลักสูตรเพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      2) หลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

      3) หลักสูตรที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการ ประกอบอาชีพ

2.2 จุดหมาย

      1)  เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      2) เพื่อเรียนรู้การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

3. วิทยากรโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน. ตำบลในเมือง : นางเรืองยศ สนามทอง

กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่ : นางสมฤดี เอื้อสามาลย์

กศน. ตำบลตาดทอง : นายสันติ สายทองสถิตย์

กศน. ตำบลสำราญ : นางเสาวลักษณ์ นกทวี

กศน. ตำบลค้อเหนือ : นางสาวนุชจรีย์ หนูแก้ว

กศน. ตำบลดู่ทุ่ง : นายทองลา โสมาบุตร

กศน. ตำบลเดิด : นางสาวศศิธร วงศ์ตาผา

กศน. ตำบลขั้นใดใหญ่ : นายพงษ์อำพร แก่นพุฒิ

กศน. ตำบลทุ่งแต้ : นายนุกูล กุบแก้ว

กศน. ตำบลสิงห์ : นายจรูญ สุวรรณเพ็ชร

กศน. ตำบลนาสะไมย์ : นายปรีชา ไชยรักษ์

กศน. ตำบลเขื่องคำ : นายสุทธิรัก ประสมศรี

กศน. ตำบลหนองหิน : นายคำพูล ทั่งทอง

กศน. ตำบลหนองคู : นางสมทรง แสวงดี

กศน. ตำบลขุมเงิน : นางพัชริยา  จำปาสุข

กศน. ตำบลทุ่งนางโอก : นายสาคร โสมณวัตน์

กศน. ตำบลหนองเรือ : นางรุ่งฤดี สีหนาจ

กศน. ตำบลหนองเป็ด : นางสาวปรชรส บุญทศ

4. แบบประเมินโครงการ/เครื่องมือนิเทศ

5. สรุปรายงานการนิเทศ-ผลการดำเนินโครงการ

คณะนิเทศโครงการ
1. นายบรรลุ  ทองเข็ม : ครูชำนาญการพิเศษ

2. นายนพรัตน์  เดชพันธ์ : ครูอาสาสมัคร กศน.

3. นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส : ครูอาสาสมัคร กศน.

4. นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน.
5. นางดวงมณี  วงษ์ศรีแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน.

bottom of page