การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน

โครงการ: จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร: 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์:

          1. ให้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. ฝึกทักษะการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย: 

          1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนได้
          2. สร้ามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย: 

          1. ประชาชนทั่วไป จากพื้นที่ตำบลทั้ง 18 ตำบลในอำเภอเมืองยโสธร
          2. จำนวน 18 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ: 

          1. ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินผ่านการฝึกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
          2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นำความรู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

          3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจจากแบบประเมินโครงการ ในระดับ ดีมาก

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมรายตำบล: 

          (เฉพาะที่ดำเนินการแล้ว ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)

กศน. ตำบลทุ่งแต้
ครู กศน. ตำบล:
นายไพรัชช์  เรืองบุตร

สถานที่จัด: อาคาร กศน. ตำบลทุ่งแต้ อ. เมืองยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลขุมเงิน
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวภาวดี  ศิริสาร

สถานที่จัด: ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลทุ่งนางโอก
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวธัญญพัทร์ อุปชัย

สถานที่จัด: กศน.ตำบลทุ่งนางโอก ม.5 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลสิงห์
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวปิยนันท์ บุรีศรี

สถานที่จัด: กศน. ตำบลสิงห์ ม.2 บ้านหนองขอน ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่
ครู กศน. ตำบล:
นายนิพันธ์พงษ์ จันทร์ทรง

สถานที่จัด: ที่การผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร: นางสมฤดี เอื้อสามานย์

กศน. ตำบลหนองคู
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวทิชาพร แผลงงาม

สถานที่จัด: ศาลาประชาคมบ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร: นางสมทรง แสวงดี

S__25608204.jpg

กศน. ตำบลค้อเหนือ
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวชนกนันท์  จันทร์แก้ว

สถานที่จัด: กศน. ตำบลค้อเหนือ หมู่ 2 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลนาสะไมย์
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวนิสากร พันธ์พิพัฒน์

สถานที่จัด:  กศน.ตำบลนาสะไมย์  หมู่ 8 บ้านหนองศาลา  ตำบลนาสะไมย์  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลหนองเป็ด
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส

สถานที่จัด:  บ้านเลขที่ 75 หมู่ 2 ตำบลหนองเป็ด  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลเขื่องคำ
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ

สถานที่จัด:   กศน. ตำบลเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 กุมภาพันธ์ 2564

press to zoom

press to zoom
กศน. ตำบลเขื่องคำ
กศน. ตำบลเขื่องคำ

นางสาวสุวิมล ไชยเลิศ

press to zoom
การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 กุมภาพันธ์ 2564

press to zoom

กศน. ตำบลหนองหิน
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย์

สถานที่จัด:   กศน. ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลตาดทอง
ครู กศน. ตำบล:
นางวาสนา  เดชพันธ์

สถานที่จัด:   กศน. ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร: นายสันติ​ สายทองสถิตย์

การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 กุมภาพันธ์ 2564

press to zoom

press to zoom
กศน. ตำบลตาดทอง
กศน. ตำบลตาดทอง

นางวาสนา เดชพันธ์

press to zoom
การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 กุมภาพันธ์ 2564

press to zoom

กศน. ตำบลเดิด
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวพัชราภรณ์  คำมั่น

สถานที่จัด:   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำโผ่ หมู่ 3 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร:  นางสาวศศิธร วงศ์ตาผา

กศน. ตำบลขั้นใดใหญ่
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวนุชนาฏ  ราชณุวงศ์

สถานที่จัด: กศน.ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร:  นายพงษ์อำพร  แก่นพุฒ

การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 กุมภาพันธ์ 2564

press to zoom

press to zoom
นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงศ์
นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงศ์

ครู กศน. ตำบล

press to zoom
การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 กุมภาพันธ์ 2564

press to zoom

กศน. ตำบลดู่ทุ่ง
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวสุธิดา  ลีลา

สถานที่จัด: ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลหนองเรือ
ครู กศน. ตำบล:
นายสิทธิพงษ์  ไชยมาตย์

สถานที่จัด: บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสรวง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร:  นางรุ่งฤดี  สีหนาจ

กศน. ตำบลหนองเป็ด
ครู กศน. ตำบล:
นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส

สถานที่จัด: บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2564

2. หลักสูตร

2.1  หลักการของหลักสูตร

      1)  หลักสูตรเพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      2) หลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

      3) หลักสูตรที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการ ประกอบอาชีพ

2.2 จุดหมาย

      1)  เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      2) เพื่อเรียนรู้การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

3. วิทยากรโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน. ตำบลในเมือง : นางเรืองยศ สนามทอง

กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่ : นางสมฤดี เอื้อสามาลย์

กศน. ตำบลตาดทอง : นายสันติ สายทองสถิตย์

กศน. ตำบลสำราญ : นางเสาวลักษณ์ นกทวี

กศน. ตำบลค้อเหนือ : นางสาวนุชจรีย์ หนูแก้ว

กศน. ตำบลดู่ทุ่ง : นายทองลา โสมาบุตร

กศน. ตำบลเดิด : นางสาวศศิธร วงศ์ตาผา

กศน. ตำบลขั้นใดใหญ่ : นายพงษ์อำพร แก่นพุฒิ

กศน. ตำบลทุ่งแต้ : นายนุกูล กุบแก้ว

กศน. ตำบลสิงห์ : นายจรูญ สุวรรณเพ็ชร

กศน. ตำบลนาสะไมย์ : นายปรีชา ไชยรักษ์

กศน. ตำบลเขื่องคำ : นายสุทธิรัก ประสมศรี

กศน. ตำบลหนองหิน : นายคำพูล ทั่งทอง

กศน. ตำบลหนองคู : นางสมทรง แสวงดี

กศน. ตำบลขุมเงิน : นางพัชริยา  จำปาสุข

กศน. ตำบลทุ่งนางโอก : นายสาคร โสมณวัตน์

กศน. ตำบลหนองเรือ : นางรุ่งฤดี สีหนาจ

กศน. ตำบลหนองเป็ด : นางสาวปรชรส บุญทศ

4. แบบประเมินโครงการ/เครื่องมือนิเทศ

5. สรุปรายงานการนิเทศ-ผลการดำเนินโครงการ

คณะนิเทศโครงการ
1. นายบรรลุ  ทองเข็ม : ครูชำนาญการพิเศษ

2. นายนพรัตน์  เดชพันธ์ : ครูอาสาสมัคร กศน.

3. นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส : ครูอาสาสมัคร กศน.

4. นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน.
5. นางดวงมณี  วงษ์ศรีแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน.