top of page
การจัดการเรียนการสอนของสำนักงาน กศน.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
ภาคเรียนที่ 1/2564

ก่อนเปิดภาคเรียน

17 พ.ค. 64 – 30 พ.ค. 64

ด้านบริหารจัดการ

• สำนักงาน กศน. ประกาศ WFH / เลื่อนเปิดเทอมปีการศึกษา 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 64 /สำรวจผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง

• ผู้บริหารและครู สื่อสารและทำความเข้าใจกับนักศึกษาและผู้ปกครอง

• ศธ. , สป. และ สำนักงาน กศน. จะมีการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และประกาศของ ศบค. เป็นระยะๆ

• สำนักงาน กศน. สำรวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น On-site , On-air , Online , OnHand  เป็นต้น

• สำนักงาน กศน. รวบรวมสื่อต่างๆ จากทุกแหล่งข้อมูล และจัดทำเป็นระบบ Shopping List และระบบ Share Resource ให้กับสถานศึกษา และนักศึกษา ได้เข้าถึงอย่างง่าย

• การปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ (15 ต.ค.64)

ด้านเรียน-การสอน

 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้แก่ ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาตอนต้น /มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

• รับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 10 เม.ย.64 - 15 พ.ค.64 (ขยายการรับสมัคร ถึง 30 พ.ค. 64)

   -สมัครผ่านออนไลน์ Google form (แต่ละสถานศึกษาดำเนินเอง)  / สมัครกับครู กศน.ในพื้นที่

• จัดทำปฏิทิน/แผนการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีการเรียนการสอนชดเชยให้ครบหลักสูตร

• สถานศึกษาดำเนินการมาตรการปลอดภัยตาม 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา   https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info210_covid19/

• สถานศึกษาทำแบบประเมินตนเองสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC)
ที่เว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school/

• สถานศึกษาและครูจัดกิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เช่น งานทะเบียน ปฐมนิเทศ เตรียมการสอน การวัดและประเมินผล การสอบ เป็นต้น

การศึกษาต่อเนื่อง (พัฒนาอาชีพ / พัฒนาทักษะชีวิต / พัฒนาสังคมและชุมชน / ส่งเสริมการรู้หนังสือ)

การศึกษาตามอัธยาศัย (ค่าย / นิทรรศการ / ส่งเสริมการอ่าน / หน่วยบริการเรียนรู้เคลื่อนที่ / บ้านหนังสือชุมชน /ห้องสมุดประชาชน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน /ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา / ท้องฟ้าจำลอง / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ /แหล่งเรียนรู้อื่นๆในชุมชน)

• ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำปฏิทิน/แผนการดำเนินงาน ที่คำนึงถึงตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และประกาศของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

ด้านบุคลากร

• สำนักงาน กศน. ประกาศ WFH ให้เหลือทำงาน 10% และให้เป็นไปตามประกาศพื้นที่ประกาศของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

• สำนักงาน กศน. แจ้งทุกหน่วยในสังกัด รายงานผู้ติดเชื้อ/กลุ่มเสี่ยงสูง/กลุ่มเสี่ยงต่ำ รายงานทุกวันก่อน 12.00 น.

• การดำเนินการกรณีพบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง

   -นำบุคลากรที่ติดเชื้อส่งโรงพยาบาล

   -ส่งบุคลากรกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อเพื่อวินิจฉัยโรค

   -ให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงกักตัว 14 วัน

   -ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคห้องทำงาน อาคารสถานที่ทุกแห่ง

   -ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ ศธ. อย่างเคร่งครัด

   -รายงานต้นสังกัดและ สำนักงาน กศน.

• ศึกษาและแนะนำการใช้งานและวิธีการเข้าถึง App ทางไลน์ "หมอพร้อม" ให้กับข้าราชการ บุคลากร และผู้เรียน สำหรับบริการวัคซีน
โควิด 19 โดยพิมพ์ "หมอพร้อม" หรือ ผ่าน QR Code หรือ ลิงค์ line://ti/p/@475ptmfj

• สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม./สถานศึกษา เตรียมความพร้อมให้กับครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ

เปิดภาคเรียน-

ปิดภาคเรียน

1 มิ.ย. 64

– 15 ต.ค. 64

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1) On-Site การเรียนรู้โดยการพบกลุ่มที่สถานศึกษา หรือพื้นที่ ๆ ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขที่ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

2) On-Air การเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (http://cet.go.th/index.php)

     (1) ออกอากาศด้วยระบบ DTH รับชมโดยใช้ชุดรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ "Ku-Band" ระหว่างเวลา 06.00- 24.00 น. ออกอากาศวันละ 18 ชั่วโมง

• อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียม Ku-Band  - GMM ช่อง 332 (กล่อง HD) / DTV ช่อง 201 /
GOOD TV ช่อง 185 / PSI ช่อง 110 / TOT iptv ช่อง 551

• ช่อง 371 (HD) True Visions

• เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ

• ทาง Internet ที่ www.etvthai.tv

• ระบบ IPTV ช่อง 99

     (2) Live TV  http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx

     (3) TV on Demand  http://www.etvthai.tv/OndeMAnd/Ondemand2.aspx

     (4) วิทยุเพื่อการศึกษา  ออกอากาศระบบ FM คลื่น 92 MHz ออกอากาศตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. ทุกวัน วันละ 18 ชั่วโมง และพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่รายการวิทยุผ่านทางเครือข่าย Internet ที่ www.moeradiothai.net
ในรูปแบบ Live Radio และ Radio on demand

3) On-Line การเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น (ส่วนกลางเตรียมไว้ให้)

     (1) Digital Content  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ครู และนักศึกษา กศน. มีหนังสือเรียนทุกรายวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ที่เว็บไซต์สื่อการศึกษาออนไลน์ http://pattana.nfe.go.th/pattana/pat%20-%20bookmedia1.html

     (2) YouTube ช่อง pattana channel รายวิชาบังคับระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและ สื่อ กศน.อาชีพ ,สุดยอด 108 อาชีพ กศน. https://www.youtube.com/channel/UCujn5EXAvYlNCl2NrH8MNgg

     (3) บทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  ได้ที่ แอพริเคชั่น ONIE Learn

-เรื่อง การเรียนรู้ กัญชา กัญชง อย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน http://training.myonie.com/ 

-เรื่อง การเรียนรู้ สู้โควิด-19 http://training.myonie.com/covid/

     (4) ติวเข้มเติมเต็มความรู้ (คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมฯ , ภาษาอังกฤษ , ชีววิทยา  http://www.etvthai.tv/home/home.aspx

     (5) สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ  http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/

     (6) ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC)  งานบริการห้องสมุด และสารสนเทศห้องสมุด

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=897

     (7) การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (Learning Management System : LMS)  โดยสถานศึกษาดำเนินการเอง
เช่น GOOGLE CLASSROOM  FiceBook live  Line Oa และอื่นๆ ที่แต่ละหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น

4) On-Hand การเรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด การบ้าน เป็นต้น

การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย

• การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มสนใจ ชั้นเรียนวิชาชีพ ฝึกอบรม รวมทั้งการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เป็นลักษณะการรวมกลุ่ม ให้ดำเนินการตามบริบทและประกาศของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด

• กลุ่ม,ศูนย์,สถาบัน ส่วนกลาง /สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม./สถานศึกษา ประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่อาจทำให้ไม่สามารถจัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ ให้เร่งดำเนินการแจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน (กผ.) และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการดำเนินการต่อไป

Download เอกสารชุดนี้
bottom of page