top of page
รวมสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. หนังสือแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาบังคับ
คลิกชื่อวิชา เพื่อเปิดอ่าน หรือ Download
วิชาเลือก
2. ใบความรู้/ใบงาน-กิจกรรม
วิชาบังคับ
คลิกชื่อวิชา เพื่อเปิดอ่าน หรือ Download
วิชาเลือก
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
4. แผนจัดการเรียนรู้

4.2  แผนจัดการเรียนรู้ ม. ต้น

  • การเรียนรู้ด้วยตนเอง

  • การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม

  • การสอนเสริม

5. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
    และแหล่งเรียนรู้

windows 10 : แนะนำการใช้งานวินโดว์10เบื้องต้น 

สอบถาม หรือ แนะนำเพิ่มเติมได้ที่

123456thai@gmail.com

ตอนที่ 

5.4 จุดเชื่อมโยง (Link) ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)

  • วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ww4pufv
    (โปรดเข้าห้องเรียนข้างล่าง
    ด้วยรหัสนี้)

แองเคอ 1
6. แหล่งเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
bottom of page