top of page

ส่งดอกไม้ทักทายคุณ : "คืนรัง" ขลุ่ยบรรเลง
อ.ธนิศ ศรีกลิ่นดี

Projects for Learning

ประมวลภาพ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน กศน.

๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร

แองเคอ 1

พท31001

ภาษาไทย

     การฟัง และดูสารประเภทต่างๆ อย่างถูก
วิธีมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม
จะทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้
ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้

พท33015
รายวิชาหลักไทย

สาระสำคัญ
     ศึกษาลักษณะของเสียงในภาษาไทย

การสร้างคำ คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน
คำพ้อง สำนวนสุภาษิต คำพังเพย วิเคราะห์คำ

กลุ่มคำ สร้างประโยคที่มาจากคำภาษาต่างประเทศ

ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต เขมร จีน อังกฤษ

และอื่นๆ.........

สค31002
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

       เป็นสาระที่เกี่ยวกับศาสนา ต่างๆ
ที่ เกี่ยวข้องกับกำเนิดศาสนา

และศาสดาของศาสนาต่างๆ
หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ การเผยแพร่
ศาสนา ความขัดแย้งในศาสนาการปฏิบัติตน
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ...........

สค31001
สังคมศึกษา

      ประชาชนทุกคนมีหน้าที่สำคัญในฐานะ
พลเมืองดีของชาติ การเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายภายใต้การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีความรู้ในเรื่องลักษณะทาง
กายภาพ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับสิ่งแวดล้อมและสามารถบริหารจัดการ..........

สค31003
การพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม

   การพัฒนาความสามารถของตนเองให้มี
ศักยภาพ สมรรถนะที่ทันต่อสภาพความจำเป็น

ตามความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เพื่อให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นการที่จะ
พัฒนาตนอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้.............

อช31001
ช่องทางการขยายอาชีพ

     1. เหตุผลความจำเป็นในการขยายอาชีพ
     2. ปัจจัยจำเป็นเพื่อนำอาชีพไปสู่ความมั่นคง
     3. การปฏิบัติการตรวจสอบระบบการสร้าง
ความมั่นคง
     4. การประเมินความเป็นไปได้ในการนำ
แนวทางขยายอาชีพไปใช้จริง........

อช31003
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

      การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง จำเป็น
ต้องศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจแล้ว
จัดทำแผนพัฒนากระบวนการตลาดกระบวนการการผลิตหรือการบริการกำหนดระบบกำกับดูแลเพื่อให้อาชีพสู่ความ
มั่นคง............

bottom of page