Non-Formal National Education Test

: N - NET

"เปิดคะแนนเฉลี่ย N-NET
ภาคเรียนที่ 1/2563"

         เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.23 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มไลน์ของสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ความว่า...

 • ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ n-net ครับ

 • ลำดับที่ 1 ของภาคอีสานครับ

 • ลำดับที่ 15 ของประเทศครับ

 • เราจะพัฒนาต่อไป เป้าหมายที่ 1 ของประเทศครับ

พร้อมได้แนบไฟล์มาพร้อมกับข้อความข้างต้น 2 ไฟล์ ประกอบด้วย​

    1. วิเคราะห์คะแนน N_NET

    2. คะแนนเฉลี่ย N_NET 1-63-เรียงคะแนนเฉลี่ย

    (รายละเอียดทั้ง 2 ไฟล์ ท่านสามารถแตะเพื่ออ่านได้แล้ว ด้านล่าง)

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)
ภาคเรียนที่1/2563

คะแนนเฉลี่ย N-Net
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563

"การดำเนินการ N-NET
แบบ E-EXAM ภาคเรียนที่ 1/2563"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

      ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam) กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดย

 • นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการศูนย์สอบ

 • นายบรรลุ ทองเข็ม งานดูแลระบบศูนย์สอบ

 • ศูนย์สอบนายนิพันธุ์พงษ์ จันทร์ทรง งานทะเบียนศูนย์สอบ

ดำเนินการสอบ N-net ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2563
: รอบแรก 11:15 - 13:45 น.
:
กศน. อำเภอเมืองยโสธร
: ลงทะเบียน 8 ราย 16 รายวิชา
: เข้าสอบ 4 ราย 8 รายวิชา
: ร้อยละ 50

44345-1.jpg
44351-1.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam) กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดย

 • นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการศูนย์สอบ

 • นายบรรลุ ทองเข็ม งานดูแลระบบศูนย์สอบ

 • ศูนย์สอบนายนิพันธุ์พงษ์ จันทร์ทรง งานทะเบียนศูนย์สอบ

ดำเนินการสอบ N-net ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2563
: รอบแรก 11:15 - 13:45 น.
:
กศน. อำเภอคคำเขื่อนแก้ว
: ลงทะเบียน 7 ราย 14 รายวิชา
: เข้าสอบ 4 ราย 8 รายวิชา
: ร้อยละ 50

: รอบสอง 14:00 - 16:30 น.:

กศน. อำเภอคคำเขื่อนแก้ว

: ลงทะเบียน 2 ราย 4 รายวิชา

: เข้าสอบ 1 ราย 2 รายวิชา

: ร้อยละ 50

44343.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

      ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam) กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดย

 • นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการศูนย์สอบ

 • นายบรรลุ ทองเข็ม งานดูแลระบบศูนย์สอบ

 • ศูนย์สอบนายนิพันธุ์พงษ์ จันทร์ทรง งานทะเบียนศูนย์สอบ

ดำเนินการสอบ N-net ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2563
: รอบแรก 11:15 - 13:45 น.
:
กศน. อำเภอคคำเขื่อนแก้ว
: ลงทะเบียน 8 ราย 16 รายวิชา
: เข้าสอบ 4 ราย 8 รายวิชา
: ร้อยละ 50

41737.jpg

N-NE.e-exam

10 November 2563

41735.jpg

N-NE.e-exam

10 November 2563

: รอบสอง 14:00 - 16:30 น.
:
กศน. อำเภอคคำเขื่อนแก้ว
: ลงทะเบียน 8 ราย 16 รายวิชา
: เข้าสอบ 4 ราย 8 รายวิชา สอบไม่ครบ 2 วิชา 1 ราย
: ร้อยละ 50 (37.5)

41809.jpg

N-NE.e-exam

10 November 2563

สอบไม่ครบ 2 วิชา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

      ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam) กศน. อำเภอเมืองยโสธร
ดำเนินการสอบ N-net ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2563

: รอบแรก 11:15 - 13:45 น.
:
กศน. อำเภอค้อวัง
: ลงทะเบียน 5 ราย 10 รายวิชา
: เข้าสอบ 5 ราย 10 รายวิชา
: ร้อยละ 100

รายชื่อผู้เข้าสอบ

สถิติการสอบ

41548.jpg

N - NET.e-exam

09-11-63

41546.jpg

N - NET.e-exam

09-11-63

 

      กศน. อำเภอเลิงนกทา ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e - Exam) ศูนย์ทดสอบแห่งที่ 2 ของจังหวัดยโสธร ให้บริการการทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ มีนายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเลิงนกทา เป็นประธานศูนย์สอบ นายวรชาติ โพธิแท่น ข้าราชการครู เป็นเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประจำศูนย์สอบ นายเดชณรงค์  เฉลิมพร เป็นเจ้าหน้าที่ระบบประจำศูนย์สอบ

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

      ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 • รอบปกติรวมกรณีพิเศษ

 • ลงทะเบียน 5 คน

 • เข้าสอบ 5 คน

 • ร้อยละ 100

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

      ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam) กศน. อำเภอเมืองยโสธร
ดำเนินการสอบ N-net ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2563

: รอบแรก 11:15 - 13:45 น.
:
กศน. อำเภอกุดชุม
: ลงทะเบียน 9 ราย 18 รายวิชา
: เข้าสอบ 5 ราย 10 รายวิชา
: ร้อยละ 55.55

รายชื่อผู้เข้าสอบ

สถิติการสอบ

40894.jpg

N-NET.e-exam

061163

40882.jpg

N-NET.e-exam

061163

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

      ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam) กศน. อำเภอเมืองยโสธร
ดำเนินการสอบ N-net ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2563

: รอบแรก 14:00 - 16:30 น.
: กศน. อำเภอมหาชนะชัย
: ลงทะเบียน 7 ราย 14 รายวิชา
: เข้าสอบ 5 ราย 10 รายวิชา
: ร้อยละ 71.42

รายชื่อผู้เข้าสอบ

สถิติการเข้าสอบ

40643.jpg
40652_0.jpg

      ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam) กศน. อำเภอเมืองยโสธร
ดำเนินการสอบ N-net ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2563

: รอบแรก 11:15 - 13:45 น.
: กศน. อำเภอมหาชนะชัย
: ลงทะเบียน 8 ราย 16 รายวิชา
: เข้าสอบ 4 ราย 8 รายวิชา
: ร้อยละ 50

รายชื่อผู้เข้าสอบ

สถิติการเข้าสอบ

40554.jpg
40546.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

      ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam) กศน. อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
: รอบแรก 11 : 15 - 13 : 45 น.
:
กศน. อำเภอมาชนะชัย
: ลงทะเบียน 8 ราย 16 รายวิชา
: เข้าสอบ 4 ราย 8 รายวิชา
: ร้อยละ 50

03- 454688.jpg
03- 40404.jpg

: รอบสอง 14 : 00 - 16 : 30 น.

: กศน. อำเภอมหาชนะชัย

: ลงทะเบียน 8 ราย 16 รายวิชา

: เข้าสอบ 5 ราย 10 รายวิชา

: ร้อยละ 62.5

สถานศึกษาสามารถโหลดข้อมูลผลการสอบ
ได้โดยคลิกที่ไฟล์
PDF

สถิติผู้เข้าสอบ

รายชื่อผู้เข้าสอบ

03- 40395.jpg
03- 40388.jpg

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

      ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam) กศน. อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
: รอบแรก 11:15 - 13:45 น.
:
กศน. อำเภอทรายมูล
: ลงทะเบียน 8 ราย 16 รายวิชา
: เข้าสอบ 4 ราย 8 รายวิชา
: ร้อยละ 50

ร้อยละของผู้เข้าสอบ

รายชื่อของผู้เข้าสอบ

001-102714.jpg

: รอบสอง 14:00 - 16:30 น.

: กศน. อำเภอทรายมูล

: ลงทะเบียน 1 ราย 2 รายวิชา

: เข้าสอบ 1 ราย 2 รายวิชา

: ร้อยละ 100

สถานศึกษาสามารถโหลดข้อมูลผลการสอบ
ได้โดยคลิกที่ไฟล์
PDF

สถิติผู้เข้าสอบ

รายชื่อของผู้เข้าสอบ

40024.jpg

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

      ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam) กศน. อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1/2563

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
: รอบแรก 11:15 - 13:45 น.
:
กศน. อำเภอป่าติ้ว
: ลงทะเบียน 7 ราย 14 รายวิชา
: เข้าสอบ 4 ราย 8 รายวิชา
: ร้อยละ 57.14

รายชื่อของผู้เข้าสอบ

สถิติผู้เข้าสอบ

39738-00001.jpg

ติดตามผลดำเนินการจัดสอบฯ N-net
ภาคเรียนที่ 1/2563 (หนังสือสั่งการใหม่)

      รายงานผู้มีสิทธิสอบ N-NET ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-exam) ภาคเรียนที่ 1/2563 สถานศึกษาสามารถ Download และ Pint out แจ้งนักศึกษาทราบ จากไฟล์ข้างล่างนี้

กศน. อำเภอเมืองยโสธร 1235010001
สอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 1235040000
สอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอกุดชุม 1235030000
สอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอมหาชนะชัย 1235060000
สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอป่าติ้ว 1235050000
สอบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอทรายมูล 1235020000
สอบวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอมหาชนะชัย 1235060000
สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอค้อวัง 1235070000
สอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 1235040000
สอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

สถานศึกษา โปรดแจ้งให้นักศึกษาทราบ

 • วันที่ - เวลา - เลขที่เครื่องสอบ

 • ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ

 • มาก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที

 • สวมหน้ากากอนามัย-แต่งกายสุภาพ

      รายงานการลงทะเบียนสอบ N-NET ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-exam) ภาคเรียนที่ 1/2563 สถานศึกษาสามารถ Download และ Pint out แจ้งนักศึกษาเป็นรายบุคคลให้เข้าสอบ จากไฟล์ข้างล่างนี้

กศน. อำเภอทรายมูล 1235020000
สอบวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 1235040000
สอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 1235040000
สอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอป่าติ้ว 1235050000
สอบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเถอมหาชนะชัย 1235060000
สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอมหาชนะชัย 1235060000
สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอค้อวัง 1235070000
สอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอเมืองยโสธร 1235010001
สอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอกุดชุม 1235030000
สอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 • สถานศึกษาสามารถ ยื่นคำร้องขอสอบ "กรณีพิเศษ" ได้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563  นี้เท่านัน ที่สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

 • Update file 1235030000 (กุดชุม)

 • Update file 1235060000 (มหาชนะชัย 2 ไฟล์) แล้ว

    การประเมินุณภาพการศึกษาระดับชาติ

    การสอบด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-exam) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกรณีการสอบปกติ

คู่มือระบบ

     คู่มือนี้จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสอบ N-NET ด้วยวิธีอีเล็กทอนิกส์ e-exam กรณีพิเศษ (ไม่ได้เข้าสอบตามปกติ) สำหรับการเรียนรู้ การปฏิบัติงานจริงควรดำเนินการตามคำชี้แจงในกลุ่มไลน์แต่ละภาคอย่างเคร่งครัด

-  ขั้นตอนการติดตั้งระบบ neec centos7 สำหรับ server ศูนย์สอบ

แพคเก็ต สำหรับ ติดตั้ง Server 

Download CentOS7  ลิงค์สำรอง 

 • คู่มือขั้นตอนการอัพเกรดระบบ E-exam

        - กรณี 1 ที่เคยสอบ N-Net มาแล้ว 
        - กรณี 2 ติดตั้งศูนย์สอบใหม่ที่ไม่เคยทำการสอบ N-Net