Non-Formal National Education Test

:N-NET

การดำเนินการสอบ N-NET
แบบ e-exam

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 30 มีนาคม 2564

รอบเวลา 14:00-16:30 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอเมืองยโสธร
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน กรณีพิเศษ 4 คน
จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 2 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 4 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 50.00

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รอบ 14:00-16:30 น.

วันที่ 30 มีนาคม 2564

รอบเวลา 11.15-13:45 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอกุดชุม
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนปกติ 6 คน
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน กรณีพิเศษ 2 คน
(กุดชุม 1 คน ทรายมูล 1 คน)

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 6 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 12 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 67.00

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอกุดชุม

รอบ 11:15-13:45 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

:กรณีพิเศษ

รอบ 11:15-13:45 น.

ผลการสอบปกติ

: กศน. อำเภอกุดชุม

รอบ 11:15-13:45 น.

ผลการสอบกรณีพิเศษ

: กศน. อำเภอกุดชุม-ทรายมูล-เมืองยโสธร

รอบ 11:15-13:45 น. และ 14:00-16:30 น.

วันที่ 29 มีนาคม 2564

รอบเวลา 11.15-13:45 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอกุดชุม
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 6 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 4 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 8 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 66.66

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอกุดชุม

รอบ 11:15-13:45 น.

ผลการสอบ

: กศน. อำเภอกุดชุม

รอบ 11:15-13:45 น.

Download

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ e-exam กรณีพิเศษ

สอบวันที่ 30 มีนาคม 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564

รอบเวลา 14:00-16:30 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอป่าติ้ว
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 8 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 5 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 10 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 62.5

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอป่าติ้ว

รอบ 14:00-16:30 น.

ผลการสอบ

: กศน. อำเภอป่าติ้ว

รอบ 14:00-16:30 น.

วันที่ 24 มีนาคม 2564

รอบเวลา 14:00-16:30 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอป่าติ้ว
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 9 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 5 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 10 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 55.55

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอป่าติ้ว

รอบ 14:00-16:30 น.

ผลการสอบ

: กศน. อำเภอป่าติ้ว

รอบ 14:00-16:30 น.

วันที่ 23 มีนาคม 2564

รอบเวลา 11:15-13:45 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอเมืองยโสธร
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 9 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 6 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 12 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 66.6

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

รอบ 11:15-13.45 น.

ผลการสอบ

: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

รอบ 11:15-13:45 น.

วันที่ 22 มีนาคม 2564

รอบเวลา 11:15-13:45 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอเมืองยโสธร
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 8 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 6 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 12 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 75

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

รอบ 11:15-13:45 น.

ผลการสอบ
: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

รอบ 11:15-13:45 น.

วันที่ 19 มีนาคม 2564

รอบเวลา 11:15-13:45 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอทรายมูล
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 8 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 8 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 16 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 100

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอเมืองยโสธร
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 1 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 1 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 2 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 100

สถานศึกษา : Download ผลการสอบ จากไฟล์ที่แนบ

ผลการสอบ : กศน. อำเภอทรายมูล

19 มีนาคม 2564

รอบ 11:15-13:45 น.

ผลการสอบ : กศน. อำเภอเมืองยโสธร

19 มีนาคม 2564

รอบ 11:15-13:45 น.

คู่มือระบบ

     คู่มือนี้จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสอบ N-NET ด้วยวิธีอีเล็กทอนิกส์ e-exam กรณีพิเศษ (ไม่ได้เข้าสอบตามปกติ) สำหรับการเรียนรู้ การปฏิบัติงานจริงควรดำเนินการตามคำชี้แจงในกลุ่มไลน์แต่ละภาคอย่างเคร่งครัด

-  ขั้นตอนการติดตั้งระบบ neec centos7 สำหรับ server ศูนย์สอบ

แพคเก็ต สำหรับ ติดตั้ง Server 

Download CentOS7  ลิงค์สำรอง 

  • คู่มือขั้นตอนการอัพเกรดระบบ E-exam

        - กรณี 1 ที่เคยสอบ N-Net มาแล้ว 
        - กรณี 2 ติดตั้งศูนย์สอบใหม่ที่ไม่เคยทำการสอบ N-Net