Non-Formal National Education Test

:N-NET

การดำเนินการสอบ N-NET
แบบ e-exam

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

การดำเนินการสอบ N-NET
แบบ e-exam กรณีพิเศษ

ภาคเรียนที่ 1/2564
สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอเมืองยโสธร
: กศน. อำเภอทรายมูล

รอบเวลาสอบ
: 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 8 คน
: เข้าสอบ 5 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง
: ครู กศน. ตำบล

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ N-NET กรณีพิเศษ

ผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจำปี 2564

(ผลการสอบ N-NET ระดับประเทศ)

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอเมืองยโสธร
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 4 คน
: เข้าสอบ 2 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง
: ครู กศน. ตำบล

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

140_edited.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

วันที่ 13 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอเมืองยโสธร
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 9 คน
: เข้าสอบ 8 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง
: ครู กศน. ตำบล

: รอบเวลา 14.00-16.30 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 9 คน
: เข้าสอบ 6 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง
: ครู กศน. ตำบล

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ N-NET แบบe-exam
ภาคเรียนที่ 1/2564
รายสถานศึกษา

: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

สอบ 12-13 ตุลาคม 2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอเมืองยโสธร
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 8 คน
: เข้าสอบ 4 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง
: ครู กศน. ตำบล

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

วันที่ 4 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอกุดชุม
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 7 คน
: เข้าสอบ 6 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นางสาววลัยพร ภคะวา
: ครู กศน. ตำบลห้วยแก้ง

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอกุดชุม
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 4 คน
: เข้าสอบ 4 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ N-NET แบบe-exam
ภาคเรียนที่ 1/2564
รายสถานศึกษา

: กศน. อำเภอกุดชุม

สอบ 4-5 ตุลาคม 2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอทรายมูล
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 9 คน
: เข้าสอบ 7 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นางสาวกิ่งแก้ว สืบสุวรรณ์

20211006_112221[1]
20211006_112221[1]

press to zoom

press to zoom

press to zoom
20211006_112221[1]
20211006_112221[1]

press to zoom

ผลการสอบ N-NET แบบ e-exam
ภาคเรียนที่ 1/2564
รายสถานศึกษา

: กศน. อำเภอทรายมูล

สอบ 6 ตุลาคม 2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอป่าติ้ว
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 9 คน
: เข้าสอบ 5 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นางสาวรัตชา  สินธุธนาชัย
: ครู กศน. ตำบล

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ N-NET แบบ e-exam
ภาคเรียนที่ 1/2564
รายสถานศึกษา

สอบ 8 ตุลาคม 2564

: กศน. อำเภอป่าติ้ว

เรื่องเดิม
เรื่องที่เก่ากว่า

หนังสือสั่งการ การดำเนินการสอบ N-NET ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-exam) ภาคเรียนที่ 1/2654

 • กำหนดการลงทะเบียน กรณีปกติ

 • กำหนดการลงทะเบียน กรณีพิเศษ

 • กำหนดการสอบ กรณีปกติ

 • กำหนดการสอบ กรณีิพเศษ

แบบคำร้องขอสอบ N-NET ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-exam) ภาคเรียนที่ 1/2654 กรณีพิเศษ

 • แบบฟอร์มขอสอบ กรณีพิเศษ

 • เงื่อนไขผู้มีสิทธิขอสอบ กรณีพิเศษ

สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้าสอบ
e-exam ภาคเรียนที่ 1/2564
ที่ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

Download ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
แจ้งนักศึกษาได้จาก...ที่นี่

 • กศน. อำเภอเมืองยโสธร

 • กศน. อำเภอกุดชุม

 • กศน. อำเภอทรายมูล

 • กศน. อำเภอป่าติ้ว

พื้นที่บริการ

 • กศน. อำเภอเมืองยโสธร

 • กศน. อำเภอทรายมูล

 • กศน. อำเภอกุดชุม

 • กศน. อำเภอป่าติ้ว

กำหนดการลงทะเบียน

 • กรณีปกติ 
  13 - 16 กันยายน 2564
  ลงทะเบียนออนไลน์ที่ exam.nfe.go.th

 • กรณีพิเศษ
  11 - 15 ตุลาคม 2564
  ลงทะเบียนออนไลน์ที่
  exam.nfe.go.th หรือ 
  www.nfe.go.th/nfetesting

 • เงื่อนไขเพิ่มเติม
  - ให้ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปกติ หลังการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)
  - ให้ลงทะเบียนสอบเฉพาะรอบที่ 2
  เวลา 11:15 - 13:45 น.
  - ลงทะเบียนได้รอบละ 9 คน

กำหนดการสอบ

 • กรณีปกติ 
  1 - 31 ตุลาคม 2564
  ณ ศูนย์ทดสอบ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

 • กรณีพิเศษ
  29 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 2564
  ณ ศูนย์ทดสอบ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

เอกสารประกอบการดำเนินการสอบ


 

 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม 


 • แบบ E-Exam 1 แบบคําร้องขอลงทะเบียนสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


   

 • แบบ E-Exam 2 แบบคําร้องขอลงทะเบียนสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีพิเศษ  คู่มือการลงทะเบียน

กำหนดวัน-เวลาสอบ

 • สำหรับสถานศึกษากรณีปกติ 
  - กศน. อำเภอกุดชุม
  สอบในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564
  รอบ 11:15-13:45 น. (9 ที่นั่งสอบ)
  - กศน. อำเภอทรายมูล 
  สอบในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564
  รอบ 11:15-13:45 น. (9 ที่นั่งสอบ)
  - กศน. อำเภอป่าติ้ว 
  สอบในวันที่ 8 และ 11 ตุลาคม 2564
  รอบ 11:15-13:45 น (9 ที่นั่งสอบ)
  - กศน. อำเภอเมืองยโสธร 
  สอบในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564
  รอบ 11:15-13:45 น. (9 ที่นั่งสอบ)
  หมายเหตุ: หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์จะเปลียนแปลงกำหนดการนี้  โปรดแจ้งศูนย์สอบทราบ ที่ chat box มุมขวาล่างใน Page นี้

Non-Formal National Education Test

:N-NET

การดำเนินการสอบ N-NET
แบบ e-exam

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 30 มีนาคม 2564

รอบเวลา 14:00-16:30 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอเมืองยโสธร
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน กรณีพิเศษ 4 คน
จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 2 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 4 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 50.00

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รอบ 14:00-16:30 น.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

วันที่ 30 มีนาคม 2564

รอบเวลา 11.15-13:45 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอกุดชุม
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนปกติ 6 คน
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน กรณีพิเศษ 2 คน
(กุดชุม 1 คน ทรายมูล 1 คน)

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 6 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 12 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 67.00

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอกุดชุม

รอบ 11:15-13:45 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

:กรณีพิเศษ

รอบ 11:15-13:45 น.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบปกติ

: กศน. อำเภอกุดชุม

รอบ 11:15-13:45 น.

ผลการสอบกรณีพิเศษ

: กศน. อำเภอกุดชุม-ทรายมูล-เมืองยโสธร

รอบ 11:15-13:45 น. และ 14:00-16:30 น.

วันที่ 29 มีนาคม 2564

รอบเวลา 11.15-13:45 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอกุดชุม
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 6 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 4 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 8 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 66.66

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอกุดชุม

รอบ 11:15-13:45 น.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ

: กศน. อำเภอกุดชุม

รอบ 11:15-13:45 น.

Download

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ e-exam กรณีพิเศษ

สอบวันที่ 30 มีนาคม 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564

รอบเวลา 14:00-16:30 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอป่าติ้ว
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 8 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 5 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 10 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 62.5

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอป่าติ้ว

รอบ 14:00-16:30 น.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ

: กศน. อำเภอป่าติ้ว

รอบ 14:00-16:30 น.

วันที่ 24 มีนาคม 2564

รอบเวลา 14:00-16:30 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอป่าติ้ว
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 9 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 5 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 10 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 55.55

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอป่าติ้ว

รอบ 14:00-16:30 น.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ

: กศน. อำเภอป่าติ้ว

รอบ 14:00-16:30 น.

วันที่ 23 มีนาคม 2564

รอบเวลา 11:15-13:45 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอเมืองยโสธร
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 9 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 6 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 12 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 66.6

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

รอบ 11:15-13.45 น.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ

: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

รอบ 11:15-13:45 น.

วันที่ 22 มีนาคม 2564

รอบเวลา 11:15-13:45 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอเมืองยโสธร
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 8 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 6 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 12 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 75

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

รอบ 11:15-13:45 น.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ
: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

รอบ 11:15-13:45 น.

วันที่ 19 มีนาคม 2564

รอบเวลา 11:15-13:45 น.

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอทรายมูล
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 8 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 8 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 16 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 100

สถานศึกษาที่เข้าสอบ : กศน. อำเภอเมืองยโสธร
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 1 คน

จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ 1 คน

จำนวนรายวิชาที่สอบ 2 ฉบับ

ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 100

press to zoom

press to zoom

press to zoom