Non-Formal National Education Test

:N-NET

การดำเนินการสอบ N-NET
แบบ e-exam

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

การสอบ N-NET e-exam (กรณีพิเศษ)
วันที่ 22 มีนาคม 2565
รอบ 11:15-13:45 น.
สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้าสอบ :

กศน. อำเภอเมืองยโสธร

Download
สถิติ/ผลการสอบ

นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง

ครู กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่
กรรมการกำกับห้องสอบ

การสอบ N-NET e-exam (กรณีพิเศษ)
วันที่ 21 มีนาคม 2565
รอบ 11:15-13:45 น.
สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้าสอบ :

กศน. อำเภอทรายมูล

Download
สถิติ/ผลการสอบ

30393.jpg

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าสอบ
N-NET e-exam
กรณีพิเศษ

สอบ 21-22 มีนาคม 2565
Downlad รายชื่อแจ้งนักศึกษาที่นี่.....

วันที่ 18 มีนาคม 2565
รอบ 11:15-13:45 น.
สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้าสอบ :

กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

08.jpg

วันที่ 17 มีนาคม 2565
รอบ 11:15-13:45 น.
สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้าสอบ :

กศน. อำเภอเมืองยโสธร (7)
กศน. อำเภอป่าติ้ว (2)

Download
สถิติ/ผลการสอบ

29837.jpg

วันที่ 17 มีนาคม 2565
รอบ 14:00-16:30 น.
สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้าสอบ :

กศน. อำเภอเมืองยโสธร (7)
กศน. อำเภอป่าติ้ว (1)

Download
สถิติ/ผลการสอบ

29814.jpg

วันที่ 14 มีนาคม 2565
รอบ 11:15-13:45 น.
สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้าสอบ

: กศน. อำเภอทรายมูล

Download
สถิติ/ผลการสอบ

29309.jpg

วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2565
รอบ 11:15-13:45 น.
สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้าสอบ :

กศน. อำเภอกุดชุม

Download
สถิติ/ผลการสอบ

29241.jpg

วันที่ 15 มีนาคม 2565

29229.jpg

วันที่ 16 มีนาคม 2565

กำหนดการสอบ

สอบ : 14 - 18 มีนาคม 2565

วิชาที่เปิดสอบ

 • พท15001 สาระความรู้พื้นฐาน
  และสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที

 • พท15002 สาระการประกอบอาชีพ
  และสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที

 • พท25001 สาระความรู้พื้นฐาน
  และสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที

 • พท25002 สาระการประกอบอาชีพ
  และสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที

 • พท35001 สาระความรู้พื้นฐาน
  และสาระการพัฒนาสังคม 90 นาที

 • พท35002 สาระการประกอบอาชีพ
  และสาระทักษะการดำเนินชีวิต 60 นาที

กศน. อำเภอทรายมูล
สอบวันที่ 14 มีนาคม 2565

กศน. อำเภอกุดชุม
สอบวันที่ 15-16 มีนาคม 2565

กศน. อำเภอป่าติ้ว
สอบวันที่ 17 มีนาคม 2565

กศน. อำเภอเมืองยโสธร
สอบวันที่ 18 มีนาคม 2565

การดำเนินการสอบ N-NET
แบบ e-exam กรณีพิเศษ

ภาคเรียนที่ 1/2564
สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอเมืองยโสธร
: กศน. อำเภอทรายมูล

รอบเวลาสอบ
: 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 8 คน
: เข้าสอบ 5 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง
: ครู กศน. ตำบล

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ N-NET กรณีพิเศษ

ผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจำปี 2564

(ผลการสอบ N-NET ระดับประเทศ)

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอเมืองยโสธร
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 4 คน
: เข้าสอบ 2 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง
: ครู กศน. ตำบล

140_edited.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

วันที่ 13 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอเมืองยโสธร
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 9 คน
: เข้าสอบ 8 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง
: ครู กศน. ตำบล

: รอบเวลา 14.00-16.30 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 9 คน
: เข้าสอบ 6 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง
: ครู กศน. ตำบล

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ N-NET แบบe-exam
ภาคเรียนที่ 1/2564
รายสถานศึกษา

: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

สอบ 12-13 ตุลาคม 2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอเมืองยโสธร
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 8 คน
: เข้าสอบ 4 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง
: ครู กศน. ตำบล

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

วันที่ 4 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอกุดชุม
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 7 คน
: เข้าสอบ 6 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นางสาววลัยพร ภคะวา
: ครู กศน. ตำบลห้วยแก้ง

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอกุดชุม
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 4 คน
: เข้าสอบ 4 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ผลการสอบ N-NET แบบe-exam
ภาคเรียนที่ 1/2564
รายสถานศึกษา

: กศน. อำเภอกุดชุม

สอบ 4-5 ตุลาคม 2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ศูนย์ทดสอบ: กศน. อำเภอเมืองยโสธร

: สถานศึกษาที่เข้าสอบ
: กศน. อำเภอทรายมูล
: รอบเวลา 11.15-13.45 น.
: ผู้มีสิทธิสอบ 9 คน
: เข้าสอบ 7 คน
: ครูผู้รับผิดชอบ
: นางสาวกิ่งแก้ว สืบสุวรรณ์

20211006_112221[1]
20211006_112221[1]

press to zoom

press to zoom

press to zoom
20211006_112221[1]
20211006_112221[1]

press to zoom

ผลการสอบ N-NET แบบ e-exam
ภาคเรียนที่ 1/2564
รายสถานศึกษา

: กศน. อำเภอทรายมูล

สอบ 6 ตุลาคม 2564