top of page
กศน. อำเภอเมืองยโสธร สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมตามโครงการ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง: รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร 6 ชั่วโมง
วิชา : การทำหน้ากากอนามัย
ความเป็นมาของโครงการ
      สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระรอกใหม่ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ต่อปี พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน. มีนโยบายให้สถานศึกษาที่ดำเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอนต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) เพื่อส่งเสริมความรู้ในลักษณะต่างๆ แก่ประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างปลอดภัย
      กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นการผลิตสื่อการเรียนรู้ "สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน" เผยแพร่ในศูนย์การเรียนชุมชน, Website สถานศึกษา, และทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบการอบรมประชาชนหลักสูตร 3 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอเมืองยโสธร 
 "การทำหน้ากากอนามัย" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร กำลังดำเนินการในขณะนี้ (21-22 มกราคม 2563)
หลักสูตร-วัตถุประสงค์-กลุ่มเป้าหมาย
: จัดกิจกรรมในรูปแบบ "กลุ่มสนใจ 6 ชั่วโมง" เพื่อแนะนำวิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เองแบบง่ายๆ และเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ตามหลักสูตรที่ได้รับคำแนะนำของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
: กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลต่างๆ ในอำเภอเมืองยโสธร จำนวน 18 ตำบล/กลุ่ม จำนวน 180 คน

กลุ่มที่ 1 : กศน. ตำบลทุ่งแต้ 

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : กศน. ตำบลทุ่งแต้ 

วิทยากร : นางสุมาลี กุบแก้ว

ผู้รับผิดชอบ : นายไพรัชช์  เรืองบุตร

20210121_102229.jpg

กลุ่มที่ 2 : กศน. ตำบลนาสะไมย์

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 163 หมู่ 11 ต. นาสะไมย์

วิทยากร : นางมนูญ กาหลิบ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนิสากร  พันธ์พิพัฒน์

20210121_104554.jpg

กลุ่มที่ 3 : กศน. ตำบลทุ่งนางโอก

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : วัดบ้านดอนกะยอม 

วิทยากร : นางลำพูล แสงโพธิ์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธัญญพัทธ์  อุปชัย

20210121_110242.jpg

กลุ่มที่ 4 : กศน. ตำบลขั้นใดใหญ่

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 6

วิทยากร : นางนาตยา  พันธมะ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนุชนาฎ ราชณุวงษ์

20210121_112100.jpg

กลุ่มที่ 5 : กศน. ตำบลเดิด

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

วิทยากร : นางปราณี เวชากามา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพัชราภรณ์ คำมั่น

20210121_114219.jpg

กลุ่มที่ 6 : กศน. ตำบลดู่ทุ่ง

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่​ 120 หมู่ที่ 2

วิทยากร : นางจันทร์แรม โสมวงศ์

ผู้รับผิดชอบ : นางสุธิดา  ลีลา

20210121_120200.jpg

กลุ่มที่ 7 : กศน. ตำบลค้อเหนือ

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่​ 4 หมู่ที่ 2

วิทยากร : นางสมจันทร์ สุระเสน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนกนันท์  จันทร์แก้ว

20210121_121217.jpg

กลุ่มที่ 8 : กศน. ตำบลสำราญ

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลากลางบ้านหนองนางตุ้ม

วิทยากร : นางแพง คำหอม

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี

484213.jpg

กลุ่มที่ 9 : กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านห้องข่า

วิทยากร : นางสาวสุธณัฐรดา กุบแก้ว

ผู้รับผิดชอบ : นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง

20210122_093912.jpg

กลุ่มที่ 10 : กศน. ตำบลเขื่องคำ

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 6 

วิทยากร : นางนางราตรี ศรีวิเศษ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ

20210122_100023.jpg

กลุ่มที่ 11 : กศน. ตำบลตาดทอง

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 6 

วิทยากร : นางอรุณี แจ่มวิจักษณ์

ผู้รับผิดชอบ : นางวาสนา  เดชพันธ์

20210122_101922.jpg

กลุ่มที่ 12 : กศน. ตำบลขุมเงิน

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : (กศน. ตำบลขุมเงิน)

วิทยากร : นางรัศมี ระรื่นรมย์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวภาวดี ศิริสาร

20210122_105242.jpg

กลุ่มที่ 13 : กศน. ตำบลหนองคู

วันที่ 22-23 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 240 หมู่ 11

วิทยากร : นางบรรจง  พลไชย

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวทิชาพร  แผลงงาม

20210122_112658.jpg

กลุ่มที่ 14 : กศน. ตำบลหนองเรือ

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 80 หมู่ 4

วิทยากร : นางรุ่งฤดี สีหานาจ

ผู้รับผิดชอบ : นายสิทธิพงษ์  ไชยมาตย์

1611376301382.jpg

กลุ่มที่ 15 : กศน. ตำบลสิงห์

วันที่ 21-22 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลากลาบ้านหนองขอน หมู่ 2

วิทยากร : นางสาวสุบรรณ์  ชูรัตน์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปิยนันท์  บุรีศรี

IMG20210123105026.jpg

กลุ่มที่ 16 : กศน. ตำบลหนองเป็ด

วันที่  มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลากลางบ้าน หมู่ 4

วิทยากร : นางรุ่งนิภา โสภาบุตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส

6883.jpg

กลุ่มที่ 17 : กศน. ตำบลหนองหิน

วันที่  มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนนอุดม หมู่ 8

วิทยากร : นางจันทร์ปรีญา  เวฬุวนารักษ์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย์

S__4776035.jpg

กลุ่มที่ 18 : กศน. ตำบลในเมือง

วันที่ 21 มกราคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน

สถานที่จัดกิจกรรม : 199 ถ.เทศบาล 5 ธันวามหาราช

วิทยากร : นางนฤมล สมหวัง

ผู้รับผิดชอบ : นายภักดี  คุณุรัตน์

ประเด็นการนิเทศ

คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง

 • หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ

 • วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

 • สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 • การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง

 • การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ

คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง

 • ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร

 • ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม

รายงานข้อมูลเชิงคุณภาพ

1. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 180 คน

2. จำนวนผู้จบหลักสูตร : 180 คน

3. ระดับความพึงพอใจ : 4.82 (คะแนนเต็ม 5)

4. ข้อมูลผู้เรียนหลังจบหลักสูตร

 • ต้องการมีรายได้ : ร้อยละ 12

 • ต้องการมีอาชีพ :  ร้อยละ 8

 • ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต :  ร้อยละ  76

 • ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ :  ร้อยละ 4

 • อื่น ๆ  โปรดระบุ ร้อยละ :  0

(Download)

เอกสาร-แบบประเมิน

คณะนิเทศ 

นายบรรลุ  ทองเข็ม: ครูชำนาญการพิเศษ

นายนพรัตน์ เดชพันธ์ : ครูอาสาสมัคร กศน.

นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส : ครูอาสาสมัคร กศน.

นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน.

นางสาดวงมณี  วงษ์ศรีแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน.
(21-24 มกราคม 2564)

bottom of page