การดำเนินการสอบปลายภาค

Final Test

ภาคเรียนที่ 2/2563
กศน. อำเภอเมืองยโสธร
3-4 เมษายน 2564

 กศน. อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 • กลุ่มพลเรือน ดำเนินการสอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีวัฒนา)

 • กลุ่มทหารกองประจำการ ดำเนินการสอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15)

 • กลุ่มผู้ต้องขัง ดำเนินการสอบ ณ เรือนจำจังหวัดยโสธร

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง

นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบ

1 เมษายน 2564 เวลา 15:30 น.  สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15 ดำเนินการสอบกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ

2 เมษายน 2564 เวลา 15:30 น. สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ดำเนินการสอบกลุ่มเป้าหมายพลเรือน

บรรยากาศการสอบ

3 เมษายน 2564  สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15 ดำเนินการสอบกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ

บรรยากาศการสอบ

3 เมษายน 2564   สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ดำเนินการสอบกลุ่มเป้าหมายพลเรือน

บรรยากาศการสอบ

4 เมษายน 2564  สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15 ดำเนินการสอบกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

บรรยากาศการสอบ

4 เมษายน 2564   สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ดำเนินการสอบกลุ่มเป้าหมายพลเรือน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

สถิติการสอบ

คลิกที่ไฟล์
เพื่อดูรายละเอียดรายวิชา-ระดับ

การดำเนินการสอบระหว่างภาค

ภาคเรียนที่ 2/2563
กศน. อำเภอเมืองยโสธร
18 กุมภาพันธ์ 2564

 กศน. อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการสอบระหว่างภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 • กลุ่มพลเรือน ดำเนินการสอบ ณ กศน. ตำบลที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยครู กศน. ตำบลเป็นผู้ดำเนินการสอบ

 • รายวิชาที่จัดสอบ ประกอบด้วยรายวิชาหลักที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563
  - ระดับประถมศึกษา 5 รายวิชา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 รายวิชา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 รายวิชา

 • การนิเทศ ดำเนินการนิเทศโดย
  - ครูกศน. ตำบล เป็นหลัก
  ครูอาสาสมัคร กศน. (เฉพาะเวลาว่างจากการสอบ)
  - นายบรรลุ  ทองเข็ม กลุ่มงานนิเทศ
  - นายเจียม  ขันเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  - คณะนิเทศจากสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

 • รูปแบบการนิเทศ
  - นิเทศโดยตรง
  - เก็บข้อมูล/รูปภาพโดย Google Form

ข้อมูลจากการนิเทศ

เฉพาะกลุ่มเป้าหมายพลเรือน (ประชาชนทั่วไป)

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาที่จัดสอบ

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,431 คน

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,574  คน
  (ข้อมูลจาก กศน. ตำบล 18 แห่ง ตามรายละเอียดด้านล่าง)

จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ ในรายวิชาที่จัดสอบ

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,013 คน

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,598 คน
  (ข้อมูลจาก กศน. ตำบล 18 แห่ง ตามรายละเอียดด้านล่าง)

 • ผู้เข้าสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คิดเป็นร้อยละ 70.79

 • ผู้เข้าสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คิดเป็นร้อยละ 62.08

 • ผู้เข้าสอบทั้งสองระดับ คิดเป็นร้อยละ 66.44

กลุ่มโซนบูรพา

1. กศน. ตำบลในเมือง : นายภักดี คุณุรัตน์
ผู้นิเทศ : นายบรรลุ ทองเข็ม
             : นายนพรัตน์  เดชพันธ์

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 รายวิชา 
  ลงทะเบียน 78 คน เข้าสอบ 60 คน  76.92%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 รายวิชา
  - ลงทะเบียน 105 คน เข้าสอบ 57  คน  54.29%

2. กศน. ตำบลเขื่องคำ : นางสาวสุวิมล ไชยเลิศ
ผู้นิเทศ : นายบรรลุ ทองเข็ม
           
 : นายนพรัตน์  เดชพันธ์

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 รายวิชา 
  ลงทะเบียน 85 คน เข้าสอบ 62 คน  72.94%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 รายวิชา
  - ลงทะเบียน 166 คน เข้าสอบ 114  คน  68.67%

3. กศน. ตำบลตาดทอง : นางวาสนา  เดชพันธ์
ผู้นิเทศ : นายบรรลุ ทองเข็ม
           
 : นายนพรัตน์  เดชพันธ์

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 103 คน เข้าสอบ 89 คน  86.40%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 114  คน เข้าสอบ 97  คน  85.09%

4. กศน. ตำบลขุมเงิน : นางสาวภาวดี  ศิริสาร
ผู้นิเทศ : นายบรรลุ ทองเข็ม
           
 : นายนพรัตน์  เดชพันธ์

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 12 คน เข้าสอบ 3 คน  25%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน  112 คน เข้าสอบ 51 คน  45.54%

5. กศน. ตำบลหนองคู : นางสาวทิชาพร  แผลงงาม
ผู้นิเทศ : นายบรรลุ ทองเข็ม
           
 : นายนพรัตน์  เดชพันธ์

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 98 คน เข้าสอบ 75 คน  76.53%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 168 คน เข้าสอบ 117 คน  69.64%

กลุ่มโซนสุพรรณหงส์

6. กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่ : นายนิพันธ์พงษ์ จันทร์ทรง
ผู้นิเทศ : นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส

             : นายเจียม  ขันเงิน

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 104 คน เข้าสอบ 49 คน 47.11%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 206 คน เข้าสอบ 122 คน  59.22%

7. กศน. ตำบลทุ่งนางโอก : นางสาวธัญญพัทธ์  อุปชัย
ผู้นิเทศ : นายกิตติพศ ยาวะโนภาส

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 76 คน เข้าสอบ 52  คน  68.42%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 93 คน เข้าสอบ 61 คน  65.59%

8. กศน. ตำบลทุ่งแต้ : นายไพรัชช์  เรืองบุตร
ผู้นิเทศ : นายกิตติพศ ยาวะโนภาส

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 80 คน เข้าสอบ 63 คน  78.75%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 103 คน เข้าสอบ 39 คน  37.86%

9. กศน. ตำบลนาสะไมย์ : นางสาวนิสากร  พันธ์พิพัฒน์
ผู้นิเทศ : นายกิตติพศ ยาวะโนภาส

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 88 คน เข้าสอบ 65 คน  73.86%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 177 คน เข้าสอบ 89  คน  50.28%

กลุ่มโซนศรีวิชัย

10. กศน. ตำบลสิงห์ : นางสาวปิยะนันท์  บุรีศรี
ผู้นิเทศ : นางดวงมณี  วงษ์ศรีแก้ว

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 61 คน เข้าสอบ 58  คน  95.08%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 117 คน เข้าสอบ 110  คน  94.02%

11. กศน. ตำบลหนองเรือ : นายสิทธิพงษ์  ไชยมาตย์
ผู้นิเทศ : นางดวงมณี  วงษ์ศรีแก้ว

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 53 คน เข้าสอบ 27 คน  50.94%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 120 คน เข้าสอบ 57 คน  47.50%

12. กศน. ตำบลหนองหิน : นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย์
ผู้นิเทศ : นางดวงมณี  วงษ์ศรีแก้ว

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 70 คน เข้าสอบ 20 คน 28.57%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 224 คน เข้าสอบ 80  คน  35.71%

 • (รายวิชา 5.1 ไม่มีข้อสอบ)

13. กศน. ตำบลหนองเป็ด : นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส
ผู้นิเทศ : นางดวงมณี  วงษ์ศรีแก้ว

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 122 คน เข้าสอบ 82 คน  67.21%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 136 คน เข้าสอบ 100 คน  73.53%

กลุ่มโซนบดินทรเดชา

14. กศน. ตำบลสำราญ : นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี
ผู้นิเทศ : นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 60 คน เข้าสอบ 48 คน  80.00%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 110 คน เข้าสอบ 87 คน 79.09%

15. กศน. ตำบลค้อเหนือ : นางสาวชนกนันท์  จันทร์แก้ว
ผู้นิเทศ : นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 80 คน เข้าสอบ 75 คน  93.75%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 153 คน เข้าสอบ 112 คน  73.20%

16. กศน. ตำบลดู่ทุ่ง : นางสุธิดา  ลีลา
ผู้นิเทศ : นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 49 คน เข้าสอบ 22 คน  44.89%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 167  คน เข้าสอบ 77  คน  46.11%

17. กศน. ตำบลเดิด : นางสาวพัชราภรณ์  คำมั่น
ผู้นิเทศ : นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 124 คน เข้าสอบ 92 คน  74.19%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 140  คน เข้าสอบ 102  คน  72.86%

18. กศน. ตำบลขั้นใดใหญ่ : นางสาวนุชนาฎ  ราชณุวงศ์
ผู้นิเทศ : นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ลงทะเบียน 88 คน เข้าสอบ 71  คน  80.68%

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ลงทะเบียน 115 คน เข้าสอบ 86 คน  74.78%

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่รวมจาก
1. ครูอาสาฯ ทั้ง 4 กลุ่ม
2. ครูจีระภา  สุทธิมาตย์
3. กลุ่มทหารกองประจำการทุกระดับ
4. กลุ่มผู้ต้องขัง ทุกระดับ

ภาคผนวค