Krubanlu's Classroom
ห้องเรียนครูบรรลุ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
ที่คุณอยากเรียน

For learning anywhere & anytime

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2563

  • หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  • กศน. อำเภอเมืองยโสธร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเขียนของนักเรียน

ภาษาอังกฤษ (พต31001)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

      ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม มีสาระสำคัญที่จะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับภาษาท่าทาง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยค ที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของตนได้ถูกต้องตามหลักภาษา และวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

หนังสือสวดมนต์ภาษาฮิบรู

ศิลปศึกษา (ทช31003)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

      รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทางทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์สากล สามารถวิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

กระป๋องสี

เป็นสาระที่เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำเนิดศาสนาและศาสดาของศาสนาต่างๆ หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ การเผยแพร่ศาสนาความขัดแย้งในศาสนาการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างสินติสุข การฝึกจิตในแต่ละศาสนา การพัฒนาปัญญาในการแก้ไข

ปัญหาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ด้านภาษา การแต่งกายอาหาร ประเพณีสำคัญๆ ของประเทศต่างๆ ในโลก การอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่วมในการสืบทอดและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมตามประเพณีของชาติ และการเลือกปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย และประเทศต่างๆ ในโลก การปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมไม่เป็นที่พึงประสงค์ในสังคมไทย

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

พระพุทธเจ้า

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

(สค32024)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ได้เรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความเป็นมาของชาติไทย เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ชุดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนแนวทางการสืบสานมรดกไทย ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ประเพณีความเชื่อ การแต่งกาย และศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ สนธิสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลต่าง ๆ ตั้งแต่ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 10 เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

1_edited.jpg

คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 1 (พค33001)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น จำนวนตรรกยะ เซต และการให้เหตุผล อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ การใช้ เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถิติ เบื้องต้นและความน่าจะเป็น

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

ครูเขียนสูตรบนกระดานดำ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน บุคคลจะมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้นั้น นอกจากตองมี พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีวิธีการปองกันโรคที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว การอาศัยอยู่ในสภาพที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดียัง เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ และปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพของคนเรา โดยสรุปแล้วสิ่งแวดล้อมถือว่ามีอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

เด็กที่หมอ
สไลด์1.PNG
สไลด์2.PNG
สไลด์3.PNG

สอบถามรายละเอียดกับ"ครูบรรลุ"
ในกล่องแช็ต มุมขวาล่างของจอนี้