top of page

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

For learning anywhere & anytime

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณอยากเรียน

Krubanlu's Classroom
ห้องเรียนครูบรรลุ

แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมเล่ม (ฉบับเต็ม)

1. แผนการลงทะเบียนเรียนรายภาคเรียน

1. วิชาบังคับ : 8 หน่วยกิต

คลิกชื่อวิชาเพื่อ Download หนังสือแบบเรียน
คลิกรูปภาพเพื่อDownload ใบความรู้/ใบงาน

2. วิชาเลือก : 10 หน่วยกิต

รวมทั้งสิ้น : 18 หน่วยกิต

หนังสือแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ  กศน.

ใบความรู้ - ใบงาน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ  กศน.

บทเรียนOnline

เสริมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ  กศน.

คลิปวิดีโอ

เสริมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ  กศน.

ห้องเรียนภาคเรียนก่อนนี้

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 • หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 • กศน. อำเภอเมืองยโสธร

 1. วิชาภาษาไทย รหัสวิชาชา พท31001
  :  5 หน่วยกิต

 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว31001
  : 5 หน่วยกิต

 3. รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ
  : รหัสวิชา อช31003 : 2 หน่วยกิต

 4. รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
  : รหัสวิชา สค31003 : 1 หน่วยกิต

 5. รายวิชาการป้องกันการทุจริต
  : รหัสวิชา สค32036 : 3 หน่วยกิต

 6. รายวิชาชีวิตและครอบครัว
  : รหัสวิชา สค32004 : 3 หน่วยกิต

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

Google Classroom

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เมื่อศึกษาชุดวิชาแล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. จับใจความสําคัญ และเล่าเรื่องได้ ตีความได้ อ่านในใจและอ่านออกเสียง วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าได้ เลือกหนังสือและสารสนเทศได้และมีมารยาทในการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน 

2. อธิบายการเขียนเบื้องต้นได้ เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนจดหมาย เขียน โต้แย้ง เขียนรายงาน เขียนคําขวัญ เขียนประกาศ เขียนเชิญชวน กรอกแบบรายการ แต่งคําประพันธ์ บอกคุณค่าของถ้อยคําภาษาและสามารถเลือกใช้ถ้อยคําในการประพันธ์ เขียนอ้างอิง เขียนเลขไทยได้ถูกต้องสวยงาม

3. บอกหลักเบื้องต้นและจุดมุ่งหมายของการฟัง การดูและการพูดได้ และสามารถ พูดในโอกาสต่างๆ ได้ 

4. บอกลักษณะสำคัญของภาษาและการใช้ภาษาในการสื่อสาร การใช้พจนานุกรม และ สารานุกรมในชีวิตประจําวันได้ 

5. บอกชนิดและหน้าที่ของคํา ประโยค และนําไปใช้ได้ถูกต้อง 

6. ใช้เครื่องหมายวรรคตอน อกษรย่อ คำราชาศัพท์ หลักการประชุม การอภิปราย การโต้วาที 

7. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม วรรณกรรม องคประกอบ และรุปแบบลกษณะเด่นของวรรณคดีได้

8. บอกความหมายของวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ์ได้ 

9. บอกความหมายและลักษณะเด่นของวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทรูปแบบของ วรรณกรรมไทยปัจจุบันได้ 

10. อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม บอกแนวความคิด ค่านิยม คุณค่าหรือแสดง ความคิดเห็นได้ 

11. บอกลักษณะสําคัญและคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน และบทกล่อมเด็กพรอมทั้งร้องเพลงพื้นบ้านและบทกล่อมเด็กได้

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

Google Classroom

สาระสําคัญ

ชีวิตประจําวันของมนุษยที่จะดํารงชีวิตใหมีความสุขนั้น ร่างกายต้องสมบูรณ์ แข็งแรง สิ่งที่จะมาบั่นทอนความสุขของมนุษย์ คือสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกาย จึงจําเป็นต้องรูปถึงการใช้สารเคมีผลกระทบจากการใช้สารเคมี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องใช้สารเคมีได้
2. อธิบายวิธีการใช้สารเคมีบางชนิดได้ถูกต้อง
3. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีได้

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

Google Classroom

สาระสําคัญ

1. เหตุผลความจําเป็นในการขยายอาชีพ
2. ปัจจัยจําเป็นเพื่อนําอาชีพไปสู่ความมั่นคง
3. การปฏิบัติการตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง
4. การประเมินความเป็นไปได้ในการนําแนวทางขยายอาชีพไปใช้จริง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลกที่จะนําไปสู่ความมั่นคงที่
เหมาะสมกบศักยภาพของตนและสอดคล้องกับชุมชน สังคม
2. อธิบายเหตุผลปัจจัยความจําเป็นในการนําอาชีพไปสู่ความมั่นคงที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้
3. ตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง
4. ปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อการสร้างความมั่นคงในอาชีพได้

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

Google Classroom

สาระสําคัญ

การพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาความสามารถของตนเองให้มีศักยภาพ สมรรถนะที่ทันต่อสภาพความจําเป็นตามความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนั้น การที่จะพัฒนาตนอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้จะตองมีความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ความสําคัญของข้อมูล ประโยชน์ของขอมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ในด้านต่าง ๆ รู้วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูล การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รู้เทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนครอบครัว ชุมชน สังคม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นําชุมชน ในฐานะผู้นํา และผู้ตามในการจัดทําและขับเคลื่อน แผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม
2. บอกความหมายและความสําคัญของแผนชีวิต และชุมชน สังคม
3. วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม ด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย
4. จูงใจให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชีวิต และแผนชุมชน สังคมได้
5. เป็นผู้นําผู้ตามในการจัดทําประชาคม ประชาพิจารณ์ของชุมชน
6. กําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อนําไปสู่การทําแผนชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม
7. ร่วมพัฒนาแผนชุมชนตามขั้นตอน

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

Google Classroom

ดาวน์โหลด.png

สาระสําคัญ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการพัฒนาจิตสํานึก พัฒนาจิตใจมีจิตพอเพียง ป้องกันการทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคมและประเทศชาติ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต้านการทุจริต

4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

5. สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

6. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

7. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการต่อต้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียน กศน. และประชาชนทั่วไป 

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

Google Classroom

คาดหวังว่าพี่น้อง

สาระสําคัญ

รู้เข้าใจ เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีมีทักษะใน การดูแลและสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ดํารงสุขภาพ ของตนเอง และครอบครัวตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยที่ดี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆ

2. อธิบายวิธีวางแผนการดูแลสขภาพ ุ และปฏิบัติตน ตามแผนให้เหมาะสม ตามภาวการณ์ เจริญเติบโตพัฒนาการของตนเองและครอบครัว

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2563

 • หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 • กศน. อำเภอเมืองยโสธร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเขียนของนักเรียน

ภาษาอังกฤษ (พต31001)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

      ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม มีสาระสำคัญที่จะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับภาษาท่าทาง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยค ที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของตนได้ถูกต้องตามหลักภาษา และวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

หนังสือสวดมนต์ภาษาฮิบรู

ศิลปศึกษา (ทช31003)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

      รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทางทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์สากล สามารถวิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

กระป๋องสี

เป็นสาระที่เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำเนิดศาสนาและศาสดาของศาสนาต่างๆ หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ การเผยแพร่ศาสนาความขัดแย้งในศาสนาการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างสินติสุข การฝึกจิตในแต่ละศาสนา การพัฒนาปัญญาในการแก้ไข

ปัญหาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ด้านภาษา การแต่งกายอาหาร ประเพณีสำคัญๆ ของประเทศต่างๆ ในโลก การอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่วมในการสืบทอดและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมตามประเพณีของชาติ และการเลือกปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย และประเทศต่างๆ ในโลก การปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมไม่เป็นที่พึงประสงค์ในสังคมไทย

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

พระพุทธเจ้า

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

(สค32024)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ได้เรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความเป็นมาของชาติไทย เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ชุดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนแนวทางการสืบสานมรดกไทย ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ประเพณีความเชื่อ การแต่งกาย และศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ สนธิสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลต่าง ๆ ตั้งแต่ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 10 เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

1_edited.jpg

คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 1 (พค33001)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น จำนวนตรรกยะ เซต และการให้เหตุผล อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ การใช้ เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถิติ เบื้องต้นและความน่าจะเป็น

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

ครูเขียนสูตรบนกระดานดำ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน บุคคลจะมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้นั้น นอกจากตองมี พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีวิธีการปองกันโรคที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว การอาศัยอยู่ในสภาพที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดียัง เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ และปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพของคนเรา โดยสรุปแล้วสิ่งแวดล้อมถือว่ามีอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

เด็กที่หมอ
สไลด์1.PNG
สไลด์2.PNG
สไลด์3.PNG

สอบถามรายละเอียดกับ"ครูบรรลุ"
ในกล่องแช็ต มุมขวาล่างของจอนี้

bottom of page