top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
In My Site

Home

ภารกิจของเรา ที่จะช่วยให้งานคุณ
ถึงเป้าหมายอย่างง่ายดาย

e-Examyst01

การทดสอบวัดคุณภาพ กศน. ระดับชาติ
ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ N-NET e-exam

OOCCyasothon

ข้อมูลแหล่งผลิต/จำหน่ายสินค้าชุมชน
สินค้าเอกลักษณ์ในจังหวัดยโสํธร

MOE-News

ข่าวในแวดวงกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวการศึกษานอกโรงเรียน

Quality Assurance

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน-ตัวบ่งชี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

OnlineLerning

ภารจัดกระบวนการเรียนรู้บนระบบเครือข่าย
Google Classroom | e-Books

About

เกี่ยวกับผู้จัดทำเว็บไซต์
 

NFEyasothonNews

ข่าวการศึกษานอกโรงเรียน
จากสถานศึกษาในจังหวัดยโสํธร

    หน้าเพจย่อย

  • Quality Assur02 : ภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา

  • Backdrop : ภาพสำหรับทำพื้นหลัง

  • MO-Report : รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

  • e-book02 : หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์

  • e-book03 : Flipbook กลุ่มวิชาบังคับ

  • e-book04 : Flipbook กลุ่มวิชาบังคับเลือก

  • e-book05 : Flipbook เอกสารทางวิชาการ-เอกสารอ้างอิง

bottom of page