top of page

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ภาคเรียนที่ 1/2564

กศน. อำเภอเมืองยโสธร

รูปแบบ : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ลักษณะ : การฝึกอบรม

โครงการ :  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มโซน กศน. ตำบล  กลุ่มโซนละ............คน

วันที่จัดกิจกรรม : 15-16 มิถุนายน 2564

สำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
Download
เอกสารประกอบการจัด กศ. ต่อเนื่อง

ภาพการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ 1 : โซนบดินทรเดชา

สถานที่จัด : กศน. ตำบลสำราญ

วิทยากร :  ........................

กลุ่มเป้าหมาย : ตามแผน............คน  เข้าร่วมกิจกรรม.............คน

วันที่จัดกิจกรรม : 15-16 มิถุนายน 2564

ผู้รับผิดชอบ : 

- นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี : กศน. ตำบลสำราญ

- นางสาวชนกนันท์  จันทร์แก้ว : กศน. ตำบลค้อเหนือ

- นางสุธิดา  : กศน. ตำบลดู่ทุ่ง

- นางสาวพัชราภรณ์ คำมั่น : กศน. ตำบลเดิด

- นายพิชาณัฐ วีระสอน : กศน. ตำบลขั้นใดใหญ่

ภาพการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ 2 : โซนบูรพา

สถานที่จัด : กศน. ตำบลตาดทอง

วิทยากร :  ........................

กลุ่มเป้าหมาย : ตามแผน............คน  เข้าร่วมกิจกรรม.............คน

วันที่จัดกิจกรรม : 15-16 มิถุนายน 2564

ผู้รับผิดชอบ : 

- นางวาสนา  เดชพันธ์ : กศน. ตำบลตาดทอง

- นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ : กศน. ตำบลเขื่องคำ

- นางสาวภาวดี ศิริสาร  : กศน. ตำบลขุมเงิน

- นางสาวทิชาพร  แผลงงาม : กศน. ตำบลหนองคู

- นายภักดี  คุณุรัตน์ : กศน. ตำบลในเมือง

ภาพการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ 3 : โซนสุพรรณหงส์

สถานที่จัด : กศน. ตำบลหนองหิน

วิทยากร :  ........................

กลุ่มเป้าหมาย : ตามแผน............คน  เข้าร่วมกิจกรรม.............คน

วันที่จัดกิจกรรม : 15-16 มิถุนายน 2564

ผู้รับผิดชอบ : 

- นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย์ : กศน. ตำบลหนองหิน

- นายสิทธิพงษ์  ไชยมาตย์ : กศน. ตำบลหนองเรือ

- นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส  : กศน. ตำบลหนองเป็ด

- นางสาวปิยนันท์  บุรีศรี : กศน. ตำบลสิงห์

ภาพการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ 4 : โซนศรีวิชัย

สถานที่จัด : กศน. ตำบลทุ่งแต้

วิทยากร :  ........................

กลุ่มเป้าหมาย : ตามแผน............คน  เข้าร่วมกิจกรรม.............คน

วันที่จัดกิจกรรม : .......... มิถุนายน 2564

ผู้รับผิดชอบ : 

- นายไพรัชช์  เรืองบุตร : กศน. ตำบลทุ่งแต้

- นางสาวธัญญพัทธ์  อุปชัย : กศน. ตำบลทุ่งนางโอก

- นางสาวนิสากร พันธ์พิพัฒน์  : กศน. ตำบลนาสะไมย์

- นายนิพันธ์พงษ์ จันทร์ทรง : กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ความสำคัญ-หลักการ

          ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข” เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ข้อมูลวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ทางการจีนรายงานผู้ป่วยทั่วโลกจากทั้งหมด 27 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 69,284 ราย เสียชีวิต 1,670 ราย และมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน พบผู้ป่วยยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค   ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 837 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อติดเชื้อยังคงรับไว้ในโรงพยาบาล 134 ราย อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 692 ราย  สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือขอให้สถานศึกษา พิจารณาจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง การดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความรุนแรงของการติดต่อลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อกลางปี พ.ศ. 2563  แต่เมื่อถึงปลายปี2563 ต่อต้นปี พ.ศ. 2564 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้กลับมาระบาดอีกเป็นระรอกที่ 2 ซึ่งปรากฏความแรงทวีขึ้นเป็นลำดับ อ้างอิงได้จากจากข้อมูลของ ศคบ.  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยโสธร สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร จึงได้จัดโครงการขึ้นใน 2 ลักษณะคือ 

          1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบอบรมประชาชน โดยใช้จ่ายงบประมาณจากงานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

          2. การอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบกลุ่มอาชีพ (ดำเนินการแล้ว)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร ทั้ง 18 ตำบล ได้รับข้อมูลข่าวสาร-ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

ภาพการจัดกิจกรรม :

กศน. ตำบลขุมเงิน : นางสาวภาวดี ศิริสาร
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : กศน. ตำบลขุมเงิน

วิทยากร : นางสาวนันทิยา เสมียนกุล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมเงิน
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลค้อเหนือ : นางสาวชนกนันท์ จันทร์แก้ว
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : กศน. ตำบลค้อเหนือ

วิทยากร : นางสาวศิริประภา มูลดา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกลอย
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลดู่ทุ่ง : นางสุธิดา ลีลา
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : ศาลากลางบ้าน หมู่ 4 ตำบลดู่ทุ่ง

วิทยากร : นายสมชาย ลิ้มประสาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ทุ่ง
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลเดิด : นางสาวพัชราภรณ์  คำมั่น
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : ศาลาประชาคม หมู่ 14 ตำบลเดิด

วิทยากร : นางไลอ้อน มาหา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแดง
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลตาดทอง : นางวาสนา เดชพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : กศน. ตำบลตาดทอง

วิทยากร : นางทิพย์สุคนธ์ เนินทราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลทุ่งแต้ : นายไพรัชช์  เรืองบุตร
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : กศน. ตำบลทุ่งแต้

วิทยากร : นางสุวคนธ์  ผุดผ่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแต้
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลนาสะไมย์ : นางสาวนิสากร พันธ์พิพัฒน์
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : กศน. ตำบลนาสะไมย์

วิทยากร : นางนุจเนตร  นัยกุล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะไมย์
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลสิงห์ : นางสาวปิยนันท์ บุรีศรี
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : ศาลากลางบ้าน หมู่ 2 ตำบลสิงห์

วิทยากร : นายอาทร  สาวะพันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงห์
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลหนองเป็ด : นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : กศน. ตำบลหนองเป็ด

วิทยากร : นางสุภีรดา บุญจันทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเป็ด
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลในเมือง : นายภักดี  คุณุรัตน์
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : กศน. ตำบลในเมือง

วิทยากร : นางสาวสกุณา  บัวเขียว
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลหนองคู : นางสาวทิชาพร  แผลงงาม
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลหนองคู

วิทยากร : นางพิมพ์ใจ  สมยา
แพทย์ประจำตำบลหนองคู
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลเขื่องคำ : นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลเขื่องคำ

วิทยากร : นายสุพล  นามแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

กศน. ตำบลทุ่งนางโอก : นางสาวธัญญพัทร์  อุปชัย
กลุ่มเป้าหมาย :  10 คน
สถานที่จัด : กศน. ตำบลทุ่งนางโอก

วิทยากร : นายปานทอง  ผุดผ่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดโครงการ

คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร

ผลการประเมินโครงการ

bottom of page