การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 6-35 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563