top of page
ห้องสอบอิเล็กทรอนิกส์
การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564

 Mid-term e-examination room

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอเมืองยโสธร

รายงานการดำเนินการสอบระหว่างภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564

ด้วยวิธีสอบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-exam)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. รายวิชาทักษะการเรียนรู้  (ทร31001)
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 992 คน

 • ผู้สามารถเข้าสอบ 126 คน

 • ร้อยละผู้เข้าสอบ 12.70

1.1 ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
 • การแจกแจงข้อสอบที่ผู้ตอบ "ตอบผิด"

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสนุกสนานในการคิดถึงเรื่องอนาคต จัดเป็นการเรียนรู้ตามข้อใด ?  55 / 126

4. คนเรามี 24 ชั่วโมง ใน 1 วันเท่ากัน การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์จึงเกิดจากการที่มนุษย์บริหารจัดการเวลาทุกนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้สูตร 24 ชั่วโมง ใน 1 วัน มีหลักสี่อย่างคือข้อใด ?  50 / 126

5. รูปแบบการจัดการความรู้ตามโมเดลปลาทู ส่วน “ท้องปลา” หมายถึงข้อใด ?  36 / 126

6. นักศึกษาได้ประเมินตนเองแล้วเห็นว่าควรเลือกเรียนโดยมีผู้เรียนและผู้สอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองตามข้อใด ?  21 / 126

8. นักศึกษาอ่านคู่มือการเรียนทางไกลแล้วไม่เข้าใจจึงโทรสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับคำแนะนำความรู้และให้อ่านทบทวนอีก 2 ครั้งแล้วจดบันทึกไว้ เป็นการใช้ทักษะการเรียนรู้ในข้อใด  60 / 126

9. ข้อใดเป็นสาเหตุปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ในหมู่บ้านดอนทรายมูล ?  49 / 126

13. การจัดการความรู้ในรูปของชุมชนนักปฏิบัติมีความสำคัญอย่างไร ?  21 / 126

14. การสรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้ เรียกว่า ?  22 / 126

15. ข้อใดไม่ใช้ทักษะที่ใช้ในการจัดการความรู้ ?  46 / 126

16. ข้อมูล 3 ด้านหมายถึงข้อใด ?  27 / 126

17. หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จของชีวิตและงาน คือข้อใด ?  23 / 126

18. ในการเลือกหัวข้อที่จะทำการวิจัย ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด ?  58 / 126

20. เรื่องใดต่อไปนี้ ไม่อยู่ภายใต้หัวข้อ วิธีดำเนินการวิจัย ?  33 / 126

1.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ
2. รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003)
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 992 คน

 • ผู้สามารถเข้าสอบ 176 คน

 • ร้อยละผู้เข้าสอบ 18.01

2.1 ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
3_edited.jpg
 • การแจกแจงข้อสอบที่ผู้ตอบ "ตอบผิด"

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

2. การขยายขอบข่ายอาชีพหมายถึงข้อใด  85 / 176

7. วิธีแก้ปัญหาการตลาดที่ดีที่สุดหมายถึงข้อใด  57 / 176

15. ธุรกิจมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร  69 / 176

16. การที่ผู้ขายตั้งคำถามถามลูกค้าเพื่ออะไร  81 / 176

17. ข้อใดคือองค์ประกอบของการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง  42 / 176

2.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ
3. รายวิชาลูกเสือ กศน.  (สค32035)
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 965 คน

 • ผู้สามารถเข้าสอบ 129 คน

 • ร้อยละผู้เข้าสอบ 13.36

3.1. ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
 • การแจกแจงข้อสอบที่ผู้ตอบ "ตอบผิด"

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

5. กิจการลูกเสือในยุคปัจจุบัน หมายถึงข้อใด  40 / 129

12. สมชายเป็นลูกเสือที่แต่งกายสุภาพ มีจิตใจงดงาม และพูดจาไพเราะอยู่เสมอ พฤติกรรมของสมชายตรง กับกฎของลูกเสือข้อใด  54 / 129

18. ผู้ป่วยเป็นลมแดด ควรได้รับการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องที่สุด คือข้อใด  35 / 129

20. ในการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ กศน. จะทำให้ลูกเสือส่วนใหญ่รู้สึกปลอดภัยในการอยู่ร่วมกัน คือข้อใด

  49 / 129

3.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ
4. รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001)
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 758 คน

 • ผู้สามารถเข้าสอบ 140 คน

 • ร้อยละผู้เข้าสอบ 18.46

4.1. ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
3.4.png

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

3. ข้อใดอธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุด  46 / 140

4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพาตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  15 / 140

6. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญในเรื่องใด  41 / 140

9. การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องใช้หลักธรรมที่สำคัญที่สุดคืออะไร    18 / 140

15. การประกอบอาชีพใดเป็นการขาดหลักปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  14 / 140

17. การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง  25 / 140

19. ข้อใดถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  32 / 140

4.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค 21003)
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 509 คน

 • ผู้สามารถเข้าสอบ 78 คน

 • ร้อยละผู้เข้าสอบ 15.32

1.1 ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
2.1.png
 • การแจกแจงข้อสอบที่ผู้ตอบ "ตอบผิด"

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

3. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมระดับประเทศ37 / 78

6. ข้อใดคือการรวบรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนด้วยตนเอง 26 / 78

7. ข้อใดคือการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 11 / 78

9. ข้อใดบ่งบอกถึงความสำเร็จของโครงการ 20 / 78

12. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน  27 / 78

14. “สังเกตไปเรื่อยๆ ตามสิ่งที่พบเห็น” เป็นการสังเกตแบบใด  12 / 78

15. “สังเกตตามหัวข้อ ขอบข่าย ประเด็นที่ต้องการ” เป็นการสังเกตแบบใด  7 / 78

1.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ
2. วิชาทักษะการเรียนรู้  (ทร21001)
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 490 คน

 • ผู้สามารถเข้าสอบ 77 คน

 • ร้อยละผู้เข้าสอบ 15.71

2.1 ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
2.2.png
 • การแจกแจงข้อสอบที่ผู้ตอบ "ตอบผิด"

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบภายในของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 29 / 77

4. หัวใจนักปราชญ์ ของการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นด้วยตัวเอง คือ 37 / 77

11. ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไร 24 / 77

13. ข้อใดไม่ใช่สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ในปัจจุบัน 31 / 77

15. ข้อมูลด้านใดที่นำมาประกอบการคิดเป็นที่ถูกที่สุด 36 / 77

19. เรื่องสถิติเพื่อการวิจัย คำว่า ความถี่ เรียกว่าอะไร 33 / 77

2.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ
3. วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค 21002)
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 532 คน

 • ผู้สามารถเข้าสอบ 85 คน

 • ร้อยละผู้เข้าสอบ 15.97

3.1 ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
2.3.png
 • การแจกแจงข้อสอบที่ผู้ตอบ "ตอบผิด"

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

2. ศาสนาคริสต์ เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยใด 28 / 85

4. ผู้เป็นคริสต์ศาสนิกชนควรน้อมนำหลักธรรมใดมาปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 35 / 85

7. ข้อใดคือหลักธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคม 28 / 85

8. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิสกุล ทรงเป็นแบบอย่างชาวพุทธที่ดีในเรื่องใด 31 / 85

10. มนุษย์จำเป็นต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร 6 / 85

13. ข้อใดคือแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของทวีปเอเชียที่สำคัญที่สุด 29 / 85

18. ส่วนที่ระบุถึงสิทธิ ความเสมอภาคและหน้าที่ชองประชาชนชาวไทย คือโครงสร้างของรัฐธรรมนูญในข้อใด 12 / 85

19. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ต้องมีการปฏิรูปทางการเมือง ปี พ.ศ. 2475 คือข้อใด 13 / 85

20. ข้อใดคือจุดเด่นของรัฐธรรมนูญที่แสดงให้เห็นว่าการปกครองของประเทศใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด 14 / 85

1.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ระดับประถมศึกษา
1.  วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : อช11001

• นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 74 คน  

• ผู้สามารถเข้าสอบ 1 คน

• ร้อยละผู้เข้าสอบ 1.35

1.1 ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
1.1.png
 • การแจกแจงข้อสอบที่ผู้ตอบ "ตอบผิด"

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

3. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมระดับประเทศ37 / 78

6. ข้อใดคือการรวบรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนด้วยตนเอง 26 / 78

7. ข้อใดคือการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 11 / 78

9. ข้อใดบ่งบอกถึงความสำเร็จของโครงการ 20 / 78

12. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน  27 / 78

14. “สังเกตไปเรื่อยๆ ตามสิ่งที่พบเห็น” เป็นการสังเกตแบบใด  12 / 78

15. “สังเกตตามหัวข้อ ขอบข่าย ประเด็นที่ต้องการ” เป็นการสังเกตแบบใด  7 / 78

1.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ
2. วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : พต 11001

• นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 73 คน

• ผู้สามารถเข้าสอบ 1 คน

• ร้อยละผู้เข้าสอบ 1.37

1.1 ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
1.2.png
 • การแจกแจงข้อสอบที่ผู้ตอบ "ตอบผิด"

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

3. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมระดับประเทศ37 / 78

6. ข้อใดคือการรวบรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนด้วยตนเอง 26 / 78

7. ข้อใดคือการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 11 / 78

9. ข้อใดบ่งบอกถึงความสำเร็จของโครงการ 20 / 78

12. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน  27 / 78

14. “สังเกตไปเรื่อยๆ ตามสิ่งที่พบเห็น” เป็นการสังเกตแบบใด  12 / 78

15. “สังเกตตามหัวข้อ ขอบข่าย ประเด็นที่ต้องการ” เป็นการสังเกตแบบใด  7 / 78

1.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ
3. วิชาศิลปศึกษา : ทช11003

• นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 73 คน

• ผู้สามารถเข้าสอบ 1 คน

• ร้อยละผู้เข้าสอบ 1.37

3.1 ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
1.3.png
 • การแจกแจงข้อสอบที่ผู้ตอบ "ตอบผิด"

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

3. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมระดับประเทศ37 / 78

6. ข้อใดคือการรวบรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนด้วยตนเอง 26 / 78

7. ข้อใดคือการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 11 / 78

9. ข้อใดบ่งบอกถึงความสำเร็จของโครงการ 20 / 78

12. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน  27 / 78

14. “สังเกตไปเรื่อยๆ ตามสิ่งที่พบเห็น” เป็นการสังเกตแบบใด  12 / 78

15. “สังเกตตามหัวข้อ ขอบข่าย ประเด็นที่ต้องการ” เป็นการสังเกตแบบใด  7 / 78

3.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ
4. วิชาเศรษฐกิจพอเพียง : ทช11001

• นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 74 คน

• ผู้สามารถเข้าสอบ 2 คน

• ร้อยละผู้เข้าสอบ 2.70

4.1 ข้อมูลเชิงลึก
 • การแจกแจงคะแนนรวม
1.4.png
 • การแจกแจงข้อสอบที่ผู้ตอบ "ตอบผิด"

คำถาม - จำนวนผู้ตอบที่ถูก/ผู้เข้าสอบทั้งหมด

3. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมระดับประเทศ37 / 78

6. ข้อใดคือการรวบรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนด้วยตนเอง 26 / 78

7. ข้อใดคือการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 11 / 78

9. ข้อใดบ่งบอกถึงความสำเร็จของโครงการ 20 / 78

12. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน  27 / 78

14. “สังเกตไปเรื่อยๆ ตามสิ่งที่พบเห็น” เป็นการสังเกตแบบใด  12 / 78

15. “สังเกตตามหัวข้อ ขอบข่าย ประเด็นที่ต้องการ” เป็นการสังเกตแบบใด  7 / 78

4.2 ผลการสอบ/ข้อมูลผู้เข้าสอบ

คลิกที่รูปภาพหรือข้อความ
เพื่อเข้าห้องสอบ

รหัสห้องสอบ = 2djdawt 

คลิกที่รูปภาพหรือข้อความ
เพื่อเข้าห้องสอบ

รหัสห้องสอบ = kx44yet

คลิกที่รูปภาพหรือข้อความ
เพื่อเข้าห้องสอบ

รหัสห้องสอบ = mmc7cvk
แองเคอ 1
bottom of page