top of page
%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%

Monthly Operating Report
รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนธันวาคม 2563

กศน. อำเภอเมืองยโสธร
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

1

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

       กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพีิ่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ ตลอดถึง กฎระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน การจบหลักสูตร การศึกษาต่อ และ สามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง การรู้จักและเข้าใจตนเอง การสื่อสารและการเข้าใจคนอื่น วิเคราะห์การแก้ปัญหาการตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ ที่ดี เป็นนักศึกษาที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา สังคมและชุมชน

 • กลุ่ม กศน. ตำบล โซนบูรพา
  (กศน. ตำบลตาดทอง, ในเมือง, เขื่องคำ, ขุมเงิน, หนองคู)
  จัดปฐมนิเทศในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ กศน. ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
 • กลุ่ม กศน. ตำบล โซนศรีวิชัย 
  (กศน. ตำบลหนองหิน, หนองเรือ, หนองเป็ด, สิงห์)
  จัดปฐมนิเทศในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ กศน. ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
20201201_104238.jpg
 • กลุ่ม กศน. ตำบล โซนสุพรรณหงส์
  (กศน. ตำบลน้ำคำน้อย, ทุ่งนางโอก, ทุ่งแต้, นาสะไมย์)
  จัดปฐมนิเทศในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองยโสธร
 • กลุ่ม กศน. ตำบล โซนบดินทรเดชา
  (กศน. ตำบลสำราญ, ดู่ทุ่ง, ค้อเหนือ, เดิด, ขั้นใดใหญ่)
  จัดปฐมนิเทศในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
  ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองยโสธร

2

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น"

       กศน. อำเภอเมืองยโสธร และห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการนำหนังสือสับเปลี่ยนให้บริการ ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดสดชุมชนบ้านบาก และจุดบริการโครงการส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น" เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการอ่าน สร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

135062054_4296275890421428_6835629617501
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
"ห้องสมุดเคลื่อนที่"

       กศน. อำเภอเมืองยโสธร และห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร  นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ วัดบ้านผือ หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในกิจกรรมที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร และห้องสมุดประชาชนฯ จัดให้บริการ เช่น การทำโดนัทจิ๋ว การวาดภาพระบายสี เป็นต้น

133888055_3141819942584927_2951280607756

3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ กศน.
พ.ศ. 2561-2564
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564

         กศน. อำเภอเมืองยโสธร  โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยโสธร นำบุคลากร ปรระกอบด้วยนายบรรลุ ทองเข็ม ครู ชำนาญการพิเศษ น.ส. ภัทรวรรณ บุรีศรี ครู กศน. ตำบล น.ส.สุวรรณี อุตอามาตย์ ครู กศน. ตำบล และนายสิทธิพงษ์ ไชยมาตย์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 7-9 ธันวาคม 2563 ณ สมาย์แลนด์รีสอร์ท อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

     เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไปพร้อมกัน

1019460.jpg
49429.jpg

4

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

     กศน. อำเภอเมืองยโสธร  โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยโสธร

นำบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563

 • เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
  ณ ลานหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
 • เวลา 08.30 น. พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
  ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
 • เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมทำความสะอาด และกำจัดผักตบชวา
  บริเวณท่าน้ำวัดบ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

1019442.jpg
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติ

        กศน. อำเภอเมืองยโสธร  โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้บุคลากร ปรระกอบด้วยนายบรรลุ ทองเข็ม ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวจีรภา สุทธิมาตย์ ครูผู้ช่วย และนางสาวภาวดี ศิริสาร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

20201228_091730.jpg
การแข่งขันกีฬาหน่วยงาน
หน่วยงานราชการจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563
วันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติ

         กศน. อำเภอเมืองยโสธร  โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยโสธร นำบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร (สวนสาธารณะพญาแถน) โดยมีบุคลากร กศน.อำเภอเมืองยโสธร เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 • ฟุตซอลชาย

 • วอลเลย์บอลชาย

 • วอลเลย์บอลหญิง

 • สนุกเกอร์ชาย

134168743_199699145204148_75723708973614

ขอขอบคุณที่รับชม
นายเจียม  ขันเงิน : ที่ปรึกษา
สิทธิพงษ์  ไชยมาตย์ : รวบรวมข้อมูล
ภาณุวัฒน์ สุวรรณะ : รวบรวมภาพประกอบ

บรรลุ  ทองเข็ม : ออกแบบ/ผลิต Web page

bottom of page