Monthly operating report
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

FrontPage1.png

รอบเดือนมกราคม 2563
กศน. อำเภอเมืองยโสธร

Report 02.png

รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
กศน. อำเภอเมืองยโสธร

Report 03.png

รอบเดือนมีนาคม 2563
กศน. อำเภอเมืองยโสธร

Report 04.png

รอบเดือนเมษายน 2563
กศน. อำเภอเมืองยโสธร

Report 05.png

รอบเดือนพฤษภาคม 2563
กศน. อำเภอเมืองยโสธร

Report 07.png

รอบเดือนกรกฎาคม 2563
กศน. อำเภอเมืองยโสธร

รูปภาพ1.png

รอบเดือนlสิงหาคม 2563
กศน. อำเภอเมืองยโสธร