top of page

Monthly Operating Report
รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

กศน. อำเภอเมืองยโสธร
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

1.1 การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
     ภาคเรียนที่ 1/2563
     หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประกศนียบัตรวิชาชีพ (กศน. ปวช.)

      กศน. อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (กศน. ปวช.) ในวันที่ 31 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 2563 ซึ่งในภาคเรียนนี้ เปิดการเรียนการสอนใน 2 สาขาวิชาคือ

 • สาขาวิชาการตลาด นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 40 คน เข้าสอบ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50

       มีนายภาณุวัฒน์ สุวรรณะ เป็นครูประจำกลุ่ม

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 40 คน เข้าสอบ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00

       มีว่าที่ ร.ต. หญิงฐิตาภัทร์ โสมาบุตร เป็นครูประจำกลุ่ม

       การดำเนินการสอบครั้งนี้ มีนายบรรลุ ทองเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานสนามสอบ 

       นางสาวเบญจวรรณ น้อยเสนา เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร นิเทศสนามสอบ

39233.jpg
39228.jpg
155885.jpg
39185.jpg

1.2 ดำเนินการสอบ N-NET แบบ e-Exam

      กศน. อำเภอเมืองยโสธร ในฐานะศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดยมี
นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ, นายบรรลุ ทองเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และนายนิพันธ์ุพงษ์ จันทร์ทรง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

      ดำเนินการสอบประเมินผลการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดยโสธร ที่ไม่สามารถเข้าสอบในรอบการสอบปกติที่สำนักทดสอบทางการศึกษากำหนดไว้ได้

      1. กศน.อำเภอป่าติ้ว  สอบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
         
ลงทะเบียน 7 ราย 14 รายวิชา 
         เข้าสอบ 4 ราย 8 รายวิชา

39738-00001.jpg

      2. กศน.อำเภอทรายมูล  สอบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
         นักศึกษาลงทะเบียน 9 คน 18 รายวิชา 
         เข้าสอบ 5 คน 10 รายวิชา

001-102714.jpg
40024.jpg

      3. กศน.อำเภอมหาชนะชัย  สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
         นักศึกษาลงทะเบียน 16 คน 32 รายวิชา
         เข้าสอบ 9 คน 18 รายวิชา

03- 454688.jpg
03- 40395.jpg

      4. กศน.อำเภอมหาชนะชัย  สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
         นักศึกษาลงทะเบียน 15 คน 30 รายวิชา 
         เข้าสอบ 9 คน 18 รายวิชา

40652_0.jpg
40554.jpg

      5. กศน.อำเภอกุดชุม  สอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
         นักศึกษาลงทะเบียน 9 คน 18 รายวิชา 
         เข้าสอบ 5 คน 10 รายวิชา

40882.jpg

      6. กศน.อำเภอค้อวัง  สอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
         นักศึกษาลงทะเบียน 5 คน 10 รายวิชา

         เข้าสอบ 5 คน 10 รายวิชา

41548.jpg
41546.jpg

      7. กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว  สอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
         นักศึกษาลงทะเบียน 16 คน 32 รายวิชา 

         เข้าสอบ 8 คน 16 รายวิชา

41735.jpg
41809.jpg

      8. กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว สอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
         นักศึกษาลงทะเบียน 9 คน 18 รายวิชา 

         เข้าสอบ 5 คน 10 รายวิชา

44343.jpg
41737.jpg

      9. กศน.อำเภอเมืองยโสธร สอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
         นักศึกษาลงทะเบียน 8 คน 16 รายวิชา 

         เข้าสอบ 4 คน 8 รายวิชา

44345-1.jpg
44351-1.jpg

    1.3 การรับสมัครนักศึกษา-การลงทะเบียนเรียน
         ภาคเรียนที่ 2/2563

             จากการประชุมประจำเดือนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้มอบแนวทางการรับสมัครนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

      1) การรับสมัครนักศึกษา

 • ใช้การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์/คลิปประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์-Fanpage-Facebook หรือสื่อสังคมอื่นๆ

77898.jpg
 • ใช้ยุทธศาสตร์ "ลุยถึงที่" ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนทุกชุมชน-หมู่บ้าน

      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

      นางสาวภาวดี ศิริสาร ครู กศน. ตำบลขุมเงิน สังกัด กศน. เมืองยโสธร ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร

51271.jpg

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      นางวาสนา เดชพันธ์ ครู กศน. ตำบลตาดทอง และนายนพรัตน์ เดชพันธ์ ครูอาสาสมัคร กศน. อ. เมืองยโสธร ออกรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึิ้นพื้นฐานฯ ระดับประถมฯ ม. ต้น  และ ม. ปลาย ที่บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ื 9 ต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      นางสาวภาวดี ศิริสาร ครู กศน. ตำบลขุมเงิน สังกัด กศน. อำเภอเมือง ลงพื้นที่รับสมัคร นศ. และเข้าแนะนำตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายในตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร 

50392.jpg

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส ครู กศน. ตำบลหนองเป็ด สังกัด กศน. อำเภอเมืองยโสธร ลงพื้นที่ออกรับสมัคร นศ. ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ พื้นที่ ม. 3  ม. 4 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร

79458.jpg

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      น.ส. สุวิมล ไชยเลิศ ครู กศน. ตำบลเขื่องคำ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ออกพื้นที่รับสมัครนักศึกษาบ้านกว้าง หมู่ที่ 1 ต. เขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      น.ส. ธัญญพัทธ์  อุปชัย  ครูกศน.ตำบลทุ่งนางโอก กศน.อำเภอเมืองยโสธร ออกพื้นที่รับสมัครนักศึกษาบ้านหนองไม้ตาย หมู่ 2 ต. ทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร

    2) การลงทะเบียน-การคัดกรองนักศึกษา

 • ตรวจสอบนักศึกษาเก่า และไม่จัดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้

       - นักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับ กศน. อำเภอเมืองยโสธร เกิน 2 ภาคเรียน

       - นักศึกษาที่ขาดสอบ 2 ภาคเรียนติดต่อกัน

       - นักศึกษาซ้ำซ้อนกับสถานศึกษาอื่นทั้งในระบบโรงเรียน - สายอาชีพ - การศึกษาพิเศษ ที่จัดโดยใช้เงินงบประมาณของทางราชการ

 • สำรวจข้อมูลความต้องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้เป็น 3 กลุ่ม เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของนักศึกษา ประกอบด้วย

       ​- ผู้ที่สมารถมาพบกลุ่มได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันพฤหัส/ศุกร์) จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบพบกลุ่ม

       - ผู้ที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ตามที่กำหนดและไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร-อินเทอร์เน็ต จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทางไกล

       - ผู้ที่มีศักยภาพ และความพร้อมด้านเครื่องมือสื่อสาร-เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้ GoogleClassroom เป็นหลัก

3) สรุปข้อมูลนักศึกษาหลังการรับนักศึกษาใหม่และผ่านกหารคัดกรองแล้ว มีนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้ (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563)

 • กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป (พลเรือน)

       - ระดับประถมศึกษา 76 คน

       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 375 คน
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 664 คน

         รวม 1,115 คน

 • กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขัง (เรือนจำ-ทัณฑสถาน)

       - ระดับประถมศึกษา 12 คน

       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 159 คน
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 125 คน

         รวม 296 คน

 • กลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ

       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 195 คน
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 118 คน

         รวม 313 คน

สรุปผลการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องปี 2563

      นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้นายบรรลุ ทองเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานนิเทศกิจกรรม กศน. นำบุคลากรประชุมสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง เพี่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีสถิติ-ข้อมูลจากการประชุมที่สำคัญ ดังนี้  (ในรอบปีงบประมาณ 2563)

 • จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร 6 ชั่วโมง จำนวน 18 กลุ่ม/วิชา ผู้สำเร็จการศึกษา 1,360 คน ใช้งบประมาณ 29,4780 บาท

 • จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 2 กลุ่ม/วิชา ผู้สำเร็จการศึกษา 45 คน งบประมาณ 31,200 บาท

 • หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ 6 ชั่วโมง จำนวน 3 กลุ่ม/วิชา ผู้สำเร็จการศึกษา 60 คน งบประมาณ 13,200 บาท

 • หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ 40 ชั่วโมง จำนวน 1 กลุ่ม/วิชา ผู้สำเร็จการศึกษา 30 คน งบประมาณ 21,200 บาท

 • หลักสูตรช่างเฉพาะทาง 33-36 ชั่วโมง จำนวน 11 กลุ่ม/วิชา ผู้สำเร็จการศึกษา 450 คน งบประมาณ 307,800 บาท

(การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร/กิจกรรมอื่น ดูในรายงานประจำปี 2563)

      กศน. อำเภอเมืองยโสธร มีภารกิจหลักในด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนโดยทั่วไปตามแนวนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ภารหลักที่ดำเนินการต่อเนื่องรวมทั้งที่ดำเนินการในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย
 • พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีการบริการที่ทันสมัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
 • จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • เสริมสร้างความพร้อมในด้านบุคลากร สื่อ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย
    นอกเหนือจากภารกิจข้างต้น มีกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบเดือนดังนี้​
      3.1 กิจกรรมห้องสุดกลางแจ้ง
      วันที่  7 พฤศจิกายน 2563
      นางเจียมจิตต์ โพนเฉลียว เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร จัดให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดกลางแจ้ง ศูนย์วรรณกรรมคำพูน บุญทวี บริเวณสวนสาธารณะ "วิมานพญาแถน" มีบุตรหลานนักท่องเที่ยว เด็ก - และเยาวชน ในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วงวันหยุดราชการตลอดทั้งวัน
01 43825.jpg
01 43829.jpg
3.2. โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
      วันที่ 18 พ.ย.2563
      นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน.อำเภอเมืองยโสธร เเละคณะบุคคลากร เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดนาจาน หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร
S__138723354.jpg
4.1 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
      วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี
      คือ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ใน "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร
      จังหวัดยโสธร ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ในกาลนี้ นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
255502.jpg
4.2 ต้อนรับคณะผู้พิพากษาฯ
      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
      กศน.ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร ต้อนรับคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ศึกษาดูงานการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านดอนกลอง ม.7 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
52582.jpg
80725.jpg
80732.jpg

    5.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

             นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ-หน่วยงาน-รัฐวิสาหกิจ-ปลัดอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองยโสธร ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่  3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

      5.2 การประชุมประจำเดือน 

             กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองยโสธร มีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

 • ชี้แจงเรื่องจากการประชุมผู้บริหาร-ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

 • กำหนดแนวใทางการประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 • การสรุปรายงานการดำเนินงานรอบปี2563 และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

 • การรับสมัครนักษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 • ทบทวนการยกระดับร้อยละการเข้าสอบนักษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โดยมีบุคลากรทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้​

5.3 การประชุมเฉพาะกิจ

    กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดประชุมเฉพาะกิจ บุคลากรทุกระดับ เพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มีระเบียบวาระและสรุปรายงานการประชุมที่สำคัญดังนี้

    1) กำหนดตารางปฏิบัติงานรอบสัปดาห์ ดังนี้

 • วันจันทร์กำหนดให้บุคลากรแต่งกายชุดสีกากีคอพับ 08:00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร เวลา 09:30 น. ประชุมบุคลากรใน กศน. อำเภอ ทุกระดับ

 • วันอังคารจัดกิจกรรมพบกลุ่มสำหรับนักศึกษาที่ครูอาสาสมัคร กศน. รับผิดชอบ

 • วันพุธกำหนดให้บุคลากรแต่งกายด้วยชุดทีม/กีฬา 09:00 น. ทำกิจกรรม 5 ส. 13: 30 น. ออกกำลังกาย/ซ้อมกีฬา

 • วันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ครู กศน. ตำบลรับผิดชอบ

 • วันศุกร์ จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ครู กศน. ตำบลรับผิดชอบ

    2) ติดตามการรับสมัครและคัดกรองนักศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2563

    3) กำหนดแผนการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563

 • กลุ่ม กศน. ตำบล โซนบดินทรเดชา ปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองยโสธร

 • กลุ่ม กศน. ตำบล โซนศรีวิชัย ปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร กศน. ตำบลหนองเรือ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

 • กลุ่ม กศน. ตำบล โซนสุพรรณหงส์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองยโสธร

 • กลุ่ม กศน. ตำบล โซนบูรพา ปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร กศน.ตำบลตาดทองอำเภอเมืองยโสธร

    4) การสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี - การเขียนรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2563

 • กำหนดประชุมเพื่อจัดทำสรุปการดำเนินงานประจำปีและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 • กำหนดการประชุมเพื่อวางระบบประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

457452.jpg

5.3 จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

     และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

     ปีงบประมาณ 2563

    26 พฤศจิกายน 2563
    นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้นายบรรลุ ทองเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี พนักงานราชการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา นำบุคลกรทุกกลุ่ม/ฝ่ายงาน
จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2563 ตามวิสัยทัศน์

พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายและจุดเน้นที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดกรอบการรายไว้ 3 ด้าน

ประกอบด้วย

 • การดำเนินงานตามภารกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง

 • การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 • การดำเนินงานตามแนวนโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW

20201126_111552.jpg
20201126_111514.jpg

5.4 การวางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
     ตามมาตรฐาน กศน. และเกณฑ์การพิจารณา

     ปี พ.ศ.2562

    27 พฤศจิกายน 2563
    นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้นายบรรลุ ทองเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี พนักงานราชการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา นำบุคลกรทุกกลุ่ม/ฝ่ายงาน
ร่วมกันพิจารณามาตรฐาน และเกณฑ์การพิจารณา ตามประกาศของสำนักงาน กศน พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบการดำเนินงานดังนี้

 • คลี่มาตรฐาน-เกณฑ์การพิจารณาทุกมาตรฐาน

 • กำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้

 • การจัดทำประกาศสถานศึกษา และร่างแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

20201127_160648.jpg
20201127_160427.jpg

ขอขอบคุณที่รับชม
นายเจียม  ขันเงิน : ที่ปรึกษา
สิทธิพงษ์  ไชยมาตย์ : รวบรวมข้อมูล
ภาณุวัฒน์ สุวรรณะ : รวบรวมภาพประกอบ
บรรลุ  ทองเข็ม : ออกแบบ/ผลิต Web page

bottom of page