top of page
กศน-เมืองยโสธร.png

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

กศน. อำเภอเมืองยโสธร

สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

กศน-เมืองยโสธร.png

รายงานการปฏิบัติงาน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

กศน. อำเภอเมืองยโสธร

สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

1.

งานจัดการศึกษานอกระบบ

1.1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

รูปแบบการจัดกิจกรรม: 

 • ฝึกอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

 • เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมกิจกรรม: 

 • นักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ ตำบล ๆ ละ 8 คน จำนวนทังสิ้น 144 คน

 • จัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มโซน กศน. ตำบล 4 แห่ง
  - กลุ่มโซนบูรพา จัดกิจกรรมที่ กศน. ตำบลตาดทอง
  - กลุ่มโซนสุพรรณหงส์ จัดกิจกรรมที่ กศน. ตำบลทุ่งแต้
  - กลุ่มโซนศรีวิชัย จัดกิจกรรมที่ กศน. ตำบลหนองหิน
  - กลุ่มโซนบดินทรเดชา จัดกิจกรรมที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

วันที่จัดกิจกรรม: 

 • จัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 4 กลุ่มโซนฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

1411948.jpg

1.2 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์-ภาษาไทย

รูปแบบการจัดกิจกรรม: 

 • ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ-ประสบการณ์ ในรายวิชาที่ยาก
  - ภาษาไทย (บังคับ)
  - วิทยาศาสตร์ (บังคับ)

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมกิจกรรม: 

 • นักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ ตำบล ๆ ละ 8 คน จำนวนทัังสิ้น 144 คน/ระดับ/รายวิชา
  - ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (พท21001)
  - ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พท31001)

 • - วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (พว21001)
  - วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พว31001)

 • จัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มโซน กศน. ตำบล 4 แห่ง
  - กลุ่มโซนบูรพา จัดกิจกรรมที่ กศน. ตำบลตาดทอง
  - กลุ่มโซนสุพรรณหงส์ จัดกิจกรรมที่ กศน. ตำบลทุ่งแต้
  - กลุ่มโซนศรีวิชัย จัดกิจกรรมที่ กศน. ตำบลหนองหิน
  - กลุ่มโซนบดินทรเดชา จัดกิจกรรมที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

วันที่จัดกิจกรรม: 

 • จัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 4 กลุ่มโซนฯ ในวันที่ 13-14 และ 20-21 กรกฎาคม 2564

สไลด์12.PNG

2.

งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รูปแบบการจัดกิจกรรม: 

กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหลายรูปแบบ เช่น

 • แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์-ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อระบาดใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

 • แจกหน้ากากอนามัยผ้า

 • หมุนเวียนสื่อ-หนังสือสู่ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด และโครงการส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น"

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาเช่น วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสุดประชาชนจังหวัดยโสธร เป็นต้น

สไลด์24.PNG

3.

งานบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. การนิเทศการจัดกิจกรรม กศน. : 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กศน. อำเภอเมืองยโสธรรับการนิเทศการจัดกิจกรรม กศน. ในอำเภอเมืองยโสธร ตามนโยบายเร่งด่วนและภารกิจต่อเนื่องจากสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

 • ภาคเช้า นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร และคณะรับฟังรายงานการนิเทศ

 • ภาคบ่ายลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรม
  - Learning Space : พื้นที่การเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
  - กิจกรรม 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์ ณ บ้านดอนกลอง ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร
  - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน ณ กศน. ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร 

2. ร่วมประชุมกับเครือข่าย กศน. : 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กศน. อำเภอเมืองยโสธรโดย นายเจียม  ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานร่วมกับ "ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข" โรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ ห้องประชุมสำนกงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร

สไลด์27.PNG
สไลด์18.PNG
กศน-เมืองยโสธร.png

รายงานการปฏิบัติงาน

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

กศน. อำเภอเมืองยโสธร

สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

1.

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร กศน.พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

         วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร กศน.พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ กศน. ตำบล เป็นฐานในการจัดกิจกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของนักศึกษาจำนวนมาก ตามนโยบายการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา / COVID-19 

         เพื่อให้ความรู้-ความเข้าใจในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ ตลอดถึง กฎระเบียบ

การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน การจบหลักสูตร การศึกษาต่อ และ สามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมีทักษะในการพัฒนาตนเอง การรู้จักและเข้าใจตนเอง การสื่อสารและการเข้าใจคนอื่นวิเคราะห์การแก้ปัญหาการตัดสินใจ มีวิสัยทัศที่ดี เป็นนักศึกษาที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

81693-สิงห์.jpg

1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้-การพบกลุ่ม

         จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีพบกลุ่มตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 โดย

        - ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถมศึกษา ทุกวันอังคารของสัปดาห์

        - ครู กศน. ตำบลพบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกวันพฤหัสบดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

2.

โครงการจิตอาสาพระราชทาน
"เราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

         21 มิถุนายน 2564 กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติจิตอาสาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

 • สถานที่จัดกิจกรรม : กลุ่มโซน กศน. ตำบล 4 กลุ่มโซน

 • กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ : 144 คน

101068.jpg

3.

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

         กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียน ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

 • สถานที่จัดกิจกรรม : กศน. ตำบล 18 แห่ง

 • กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ : 360 คน

129915.jpg

4.

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

         ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร โดยจำแนกออกเป็น

4.1 กลุ่มสนใจ หลักสูตร 6 ชั่วโมง จัดให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 232 คน

4.2 วิชาช่างพื้นฐาน หลักสูตร 33 ชั่วโมง จัดให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 96 คน

4.3 โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตร 55 ชั่วโมงจัดให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 18 คน

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพ มีงานทำ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สไลด์5.PNG

5.

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
         14 มิถุนายน 2564 กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทุกตำบล ในพื้นที่ อำเภอเมืองยโสธร เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพให้ดี ทั้งร่างกายและจิตใจได้
 • สถานที่จัดกิจกรรม : กลุ่มโซน กศน. ตำบล 4 กลุ่มโซน

 • กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ : 152 คน

รูปภาพ5.jpg

6.

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมการปลูกฟ้าทะลายโจร กระชาย และขมิ้นเพื่อเป็นสมุนไพรต้านโควิดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
         22 มิถุนายน 2564 กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดโครงการอบรมการปลูกฟ้าทะลายโจร กระชาย และขมิ้นเพื่อเป็นสมุนไพรต้านโควิดให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดทุกตำบล ในพื้นที่ อำเภอเมืองยโสธร เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) ที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของฟ้าทะลายโจร กระชายและขมิ้น ในการต้านไวรัสโควิด และสามารถนำไปปลูกภายในครัวเรือนของตนเองได้
 • สถานที่จัดกิจกรรม : กศน. ตำบล 18 แห่ง

 • กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ : 80 คน

7.

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการการทำน้ำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

         29 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอเมืองยโสธร จัดโครงการการทำน้ำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ทุกตำบล ในพื้นที่ อำเภอเมืองยโสธร เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำสมุนไพรไทยในท้องถิ่นเพื่อต้านไวรัสโคโรนาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนใช้ประโยชน์ของสมุนไพรในเชิงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อต้านไวรัสโคโรนา ได้

 • สถานที่จัดกิจกรรม : กศน. ตำบล 18 แห่ง

 • กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ : 120 คน

S__43155469.jpg

8.

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด และโครงการส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น"

         26 มิถุนายน 2564 กศน. อำเภอเมืองยโสธร และห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไวรัสโควิด-19 แจกหน้ากากอนามัยและนำหนังสือสับเปลี่ยนให้บริการ ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดสดชุมชนบ้านบาก และจุดบริการโครงการส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับบริการ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ ทาง กศน.อำเภอเมืองยโสธร และห้องสมุดประชาชนฯ ให้บริการ

 • สถานที่จัดกิจกรรม : ตลาดสดชุมชนบ้านบาก ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร

9.

งานบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประชุมชี้แจงการจัดวางระเบียบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

         4 มิถุนายน 2564 กศน. อำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้

 • นางดวงมณี  ตาลศรี       ครู อาสาสมัคร กศน.

 • นายสิทธิพงษ์  ไชยมาตย์  ครู กศน.ตำบล

 • น.ส.ฐิตาภัทร์  โสมาบุตร   ครู ปวช.

          เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดวางระเบียบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจ จากหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

218572.jpg

ขอขอบคุณที่รับชม
นายเจียม  ขันเงิน : ที่ปรึกษา
สิทธิพงษ์  ไชยมาตย์ : รวบรวมข้อมูล
ภาณุวัฒน์ สุวรรณะ : รวบรวมภาพประกอบ

บรรลุ  ทองเข็ม : ออกแบบ/ผลิต Web page

bottom of page