รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนมกราคม 2564

กศน. อำเภอเมืองยโสธร
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

กศน-เมืองยโสธร.png

1

 • จัดกิจกรรมพบกลุ่ม
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีพบกลุ่มตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5 - 9 โดย
  - ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถมศึกษา ทุกวันอังคารของสัปดาห์
  - ครู กศน. ตำบลพบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกวันพฤหัสบดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
 • ปรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  - สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระรอก 2 สำนักงาน กศน. ได้กำชับให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยจากการติดต่อและพร่กระจายเชื้อ  กศน. อำเภอเมืองยโสธร จึงปรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 ทั้ง 3 ระดับ ดังรายละเอียดในไฟล์ที่แนบ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1088894.jpg
 • ร่วมสร้างข้อสอบระหว่างภาคเรียนและข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563

         มอบหมายให้ครู กศน. ตำบล ประกอบด้วย นายนิพันธ์พงษ์ จันทร์ทรง, น.ส.สุวิมล ไชยเลิศ, น.ส.นิสากร พันธ์พิพัฒน์, น.ส.พัชราภรณ์ คำมั่น เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 26-27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

2

 • ส่งเสริมการอ่านให้บริการประชาชน
  ในพื้นที่

           นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้มเติมความสุข ให้คนยโสธร" เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธรมีผู้มารับบริการจำนวนกว่า  217 คน โดยมุ่งหวังว่าประชาชนที่เข้ารับบริการ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมที่จัดขึ้น ผ่านการทำโดนัทจิ๋ว การวาดภาพระบายสี

 • ส่งเสริมการอ่าน ”นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น”

           จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการนำหนังสือสับเปลี่ยนให้บริการ ในทุกสัปดาห์ ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดสดชุมชนบ้านบาก ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร และจุดบริการโครงการส่งเสริมการอ่าน”นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น”

 • ส่งเสริมการอ่านให้บริการประชาชน "มูลนิธิคำพูน บุญทวี)

           จัดบุคลากรหมุนเวียนให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดกลางแจ้ง วิมานพญาแถน (มูลนิธิคำพูน บุญทวี" โดยการนำหนังสือสับเปลี่ยนให้บริการ โดยนายนพรัตน์ เดชพันธ์, นายภัคดี คุณุรัตน์, นายไพรัชช์ เรืองบุตร 

3

 •  จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

              จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2564 ในพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอเมืองยโสธร
         
    << โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสรุปโครงการ >>

1611376301382.jpg
 •  จัดทำคู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่อง

               จัดทำคู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2564  โดยอ้างอิงจากแนวทางการดำเนืนงานการศึกษาต่อเนื่อง ของสำนักงาน กศน พ.ศ. 2562 

3

           จัดการประชุมชี้แจงวางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี 2564 ในวันที่ 18 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองยโสธร เพื่อ

            - กำหนดกรอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            - แต่งตั้งมอบหมายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            - ประกาศใช้มาตรฐาน-ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 

ประกาศใช้มาตรฐาน-ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

           จัดการประชุมชี้แจงวางระบบนิเทศภายในสถานศึกษาประจำปี 2564 ในวันที่ 18 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองยโสธร เพื่อ

            - กำหนดกรอบนิเทศการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            - แต่งตั้งมอบหมายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            - จัดทำแผนการนิเทศ/ปฎิทินนิเทศของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 

4

 • โครงการสำนักงาน กศน.ส่งความสุขให้น้อง

            ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม โครงการ “สำนักงาน กศน.ส่งความสุขให้น้อง” โดยการส่งมอบสิ่งของบริจาค อาทิ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาเครื่องนุ่งห่ม ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ขนมอาหารแห้ง ฯลฯ เพื่อนำความสุขส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชน ณ บ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน บ้านประชาสรรค์ ม.12 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในวันที่  11 มกราคม 2564 โดยมีนายชาญชัย โพนกองเส็ง  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

59737.jpg
59747.jpg

ขอขอบคุณที่รับชม
นายเจียม  ขันเงิน : ที่ปรึกษา
สิทธิพงษ์  ไชยมาตย์ : รวบรวมข้อมูล
ภาณุวัฒน์ สุวรรณะ : รวบรวมภาพประกอบ

บรรลุ  ทองเข็ม : ออกแบบ/ผลิต Web page