"การเตรียมความพร้อม

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563

กศน.อำเภอเมืองยโสธร"

(22 ตุลาคม 2563) เวลา 15.30 น. กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะสอบในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ 

 • กลุ่มพลเรือน (ประชาชนทั่วไป) สอบที่สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีวัฒนา) ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร กลุ่มนี้ มีผู้ลงทะเบียนเรียนและมีสิทธิสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,235 คน

153743.jpg
802806.jpg

"อีกหนึ่งการเตรียมความพร้อม

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563

กศน.อำเภอเมืองยโสธร"

(22 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ นำบุคลากรจัดแยกและบรรจุซองข้อสอบ เพื่อใช้ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะสอบในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะ กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดให้มีการสอบ 3 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มพลเรือน (ประชาชนทั่วไป) สอบที่สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีวัฒนา) ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร กลุ่มนี้ มีผู้ลงทะเบียนเรียนและมีสิทธิสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,235 คน

 • กลุ่มทหารกองประจำการ สอบที่สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 (สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15) ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร มีผู้ลงทะเบียนเรียน-มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 440 คน

 • กลุ่มผู้ต้องขัง สอบที่เรือนจำจังหวัดยโสธร มีผู้ลงทะเบียนเรียน-มีสิทธิสอบ 294 คน

35278.jpg
35275.jpg

"ชี้แจงแนวทางการดำเนิงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการกำกับห้องสอบ

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

กศน.อำเภอเมืองยโสธร"

      21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น.

      นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน.อำเภอเมืองยโสธร จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากร กศน.อำเภอเมืองยโสธร และคณะครู-บุคลากร โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ซึ่งจะใช้เป็นสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มทหารกองประจำการ  ในวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 

153536.jpg
153537.jpg

"เตรียมความพร้อม
การสอบ N-NET ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์

(e-exam)ภาคเรียนที่ 1/2563

ศูนย์ทดสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร"

      20 ตุลาคม 2563  นายบรรลุ  ทองเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ กศน. อำเภอเมืองยโสธร  นำบุคลากรทำความสะอาด - ทดสอบระบบ Local Aria Netwwork เตรียมความพร้อมการทดสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักสึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามกำหนดการสอบปกติ

34687.jpg
34682.jpg

      ซึ่งในภาคเรียนนี้ มีสถานศึกษาจำนวน 7 แห่ง นำนักศึกษาเข้าสอบที่ศูนย์สอบ โดยจะเริ่มสอบในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 แล้วเสร็จในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ

 • กศน. อำเภอป่าติ้ว 1235050000
  สอบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

 • กศน. อำเภอทรายมูล 1235020000
  สอบวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

 • กศน. อำเถอมหาชนะชัย 1235060000
  สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 • กศน. อำเภอมหาชนะชัย 1235060000
  สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

 • กศน. อำเภอกุดชุม 1235030000
  สอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 • กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 1235040000
  สอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

 • กศน. อำเภอค้อวัง 1235070000
  สอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

 • กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 1235040000
  สอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 • กศน. อำเภอเมืองยโสธร 1235010001
  สอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

      สถานศึกษาสามารถ Down load รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ได้ที่ Website นี้ www.krubanlu.com/e-exam-omls

"ทอดกฐินสามัคคีอำเภอเมืองยโสธร"

      18 ตุลาคม 2563  นางสาวจีรภา สุทธิมาตย์ ครูผู้ช่วย กศน. อำเภอเมืองยโสธร  นำคณะบุคลาการ กศน.อำเภอเมืองยโสธร เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอเมืองยโสธร ณ วัดบ้านสว่าง ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร

             18 ตุลาคม 2563 กศน. อำเภอเมือง โดยนางดวงมณี วงษ์ศรีแก้ว ครูอาสาสมัครกศน.และนายภักดี คุณุรัตน์ ครูกศน.ตำบลในเมือง ร่วมกิจกรรมพัฒนาอาคารสถาน ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทนมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

"รับนโยบายใหม่
จากเลขาธิการ กศน. คนใหม่ 
สู่ปีงบประมาณใหม่ 2564"

         16 ตุลาคม 2563 นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับ นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร และ ผอ. กศน. อำเภอ ในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลช อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

"หน้าบ้าน น่ามอง"

         16 ตุลาคม 2563 บุคลากร กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน สานต่อแนวนโยบาย "หน้าบ้าน น่ามอง" ของนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร บนข้อตกลงทุกบ่ายวันศุกร์ ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อบ้านที่อยู่ ของเรา

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้

ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง

ของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์"

       กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองเมืองยโสธร ร่วมกับ  บุคลาการทุกระดับ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 13-22 ต.ค. 2563 พร้อมทั้งจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ และร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 13 ต.ค. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคน