ครีมสีขาว

Muang Yasothon
District Non-Formal and Informal Education Centre

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองยโสธร

นายเจียม  ขันเงิน

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองยโสธร

​ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา​

(ศษ.ม. :การบริหารการศึกษา)

20201126_111356_edited.jpg

พันธกิจ

Mission

          1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และก้าวสู่การเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

          2. แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน

          3. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

          4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

Vision

ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

อัตลักษณ์

ergodic

ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

เอกลักษณ์

Identity

“มีคุณธรรม นำความรู้ สู่อาชีพ”

ปรัชญา

Identity

“คิดเป็น”

40650
40648
I’m an image title
40643
03- 40400
I’m an image title
03- 40401
I’m an image title