1/9
ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บุคลากร กศน. อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองยโสธร
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร สำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
Muang Yasothon District
Non-Formal and Informal Education Centre

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเจียม  ขันเงิน
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร

การศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ธีมทอง

วิสัยทัศน์

         ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรได้รับโอกาสการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง สามารถดำรงชีวิต ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

พันธกิจ

         1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         2. แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

         3. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดและให้บริการการศึกษา

         4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

         5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

S__26689560
S__26689560

S__3162168
S__3162168

133550
133550

S__26689560
S__26689560

Latest Events
at NFE-MuangYasothon 

กิจกรรมล่าสุด
ที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

 • การศึกษาตามอัธยาศัย

 • กิจกรรมตามแนวนโยบาย

 • กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการ
  การศึกษา

S__4776036.jpg

In My Site
NFE-MuangYasothon 

ในเว็บไซต์ของเรา
กศน. อำเภอเมืองยโสธร 

 • นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

 • หลักสูตรสถานศึกษา

- หนังสือเรียนอีเล็กทรอนิกส์
- สื่ออีเล็กทรอนิกส์
- แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • มาตรฐาน กศน. อำเภอเมืองยโสธร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

 • เอกสารอ้างอิง-คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

 • งานนิเทศติดตามและประเมินผล

 • ทำเนียบ

- บุคลากร

- กรรมการสถานศึกษา

- เครือข่าย/ภูมิปัญญา

- แหล่งเรียนรู้

1088894
1088894

12616
12616

172081
172081

1088894
1088894

S__4776036.jpg

News Update
NFE-MuangYasothon 

ข่าวล่า-มาเร็ว
ข่าวในวงการ กศน.

แตะที่ปุ่มนี้เพื่ออ่านข่าว

หญิง Potter ทำแก้ว
23305
23305

9469
9469

133553
133553

23305
23305

 
ห้องเรียน "ครูบรรลุ"
: เปิดให้นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 กับ กศน. อำเภอเมืองยโสธร
เข้าเรียนใน Google Classroom ได้แล้ว : 
warat2.png
ยโสธร 2.png

ข่าวจาก สำนักงาน กศน. จังหวัด

กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต

ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร
โทร. 045-586070

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

White Structure

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

       (www.krubanlu.com ได้รวบรวมจุดเชื่อมโยงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้อ่านเท่านั้น ลิขสิทธิ์ของภาพ-ข่าว เป็นของเจ้าของหนังสือพิมพ์ตามกฏหมาย

สัตว์ป่า

ส่งภาพ-ข่าว

เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผ่าน Website :
www.krubanlu.com

หรือ Line ID:

สื่อสารกับ"ครูบรรลุ"
ในกล่องแช็ต มุมขวาล่างของจอนี้