top of page

Projects for shopping

แนะนำสินค้า

"เกลือสินเธาว์"

      มรดกจากผืนดิน ที่ประชาชนชาวบ้านหนองเทา ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามกำลังความสามารถ เป็นแหล่งสร้างเงินสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ให้กับผู้คนในชุมชนมายาวนานนับ 100 ปี ....

แนะนำสินค้า

กลุ่มแม่บ้าน หัตถกรรมเส้นพลาสติก

ตำบลทุ่งแต้ - ต.สิงห์

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

แนะนำสินค้า

กลุ่มแม่บ้าน บ้านโพนขวาว

ต. ขั้นใดใหญ่

อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

แนะนำสินค้า

กลุ่มแม่บ้านหนองนางตุ้ม

ตำบลสำราญ

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

 

แนะนำสินค้า

หัตถกรรมผ้าลายขิด กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองขอน
ตำบลสิงห์

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

แนะนำสินค้า

กลุ่มทอผ้า บ้านดอนยาง ม.6

ตำบลค้อเหนือ

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

แนะนำสินค้า

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

ตำบลหนองเรือ

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

แนะนำสินค้า

ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
กลุ่มแม่บ้านตำบลเดิด
ตำบลเดิด

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

แนะนำสินค้าทำมือ

"ตะกร้าเชือกมัดฟาง" กลุ่มแม่บ้านตำบลเขื่องคำ

ตำบลเขื่องคำ

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

แนะนำสินค้า

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านตำบลหนองหิน

ตำบลหนองหิน

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

แนะนำสินค้า

"ปลาส้มยโสธร" จากกลุ่มแม่บ้านตำบลตาดทอง

ตำบลตาดทอง

อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

bottom of page