ความก้าวหน้าการปรับปรุง
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
Stationary photo
47666.jpg
Pastel Swirl
47680.jpg
การควบคุมงานก่อสร้างรายวัน
28/06/2565
 • ○ ช่างไม้ 2 คน ช่างเครื่องปรับอากาศ 5 คน
  ○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค
  ○ ปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-07

 • ○ ย้าย-ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ฝ้าเพดาน มุม IT ชั้นที่ 1 ตามแแบบแก้ไขปรับปรุง
  ○ นายมนตรึ เวียงอินทร์/นายชัยสิทธิ์ สิงห์คำ กรรมการตรวจการจ้างร่วมดูแลการปฏิบัติงาน

47545.jpg
27/06/2565
 • ○ ช่างไม้ 2 คน
  ○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค
  ○ ปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-15, F1-16 มุมเด็ก ชั้นที่ 1
  ○ นายมนตรึ เวียงอินทร์/นายชัยสิทธิ์ สิงห์คำ กรรมการตรวจการจ้าง ร่วมดูแลการปฏิบัติงาน

116879.jpg
26/06/2565
 • หยุดพักการปฏิบัติงาน 1 วัน

25/06/2565
 • ปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-13, F1-14, F1-15, F1-16 มุม IT และมุมเด็ก ชั้นที่ 1

116352.jpg
24/06/2565 (2)
 • นางสริญญา  จิตศรัณยูกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน. ยโสธร นัดหมายเพื่อหารือ-ชี้แจงเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร เกี่ยวกับการปรับปรุงแบบรูปรายการ มุม IT, มุมเด็ก ชั้น 1  ห้องวัฒนธรรมจังหวัด ชั้นที่ 2 และห้องทรงงาน ชั้นที่ 2  ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับทราบ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

   1.1 นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์   นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

   1.2 นายธีรพงศ์  ไชยราช      โยธาธิการและผังเมืองยโสธร

   1.3 นายมนตรี เวียงอินทร์    ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว

   1.4 นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม     ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ
   1.5 นายชัยสิทธิ์  สิงห์คำ       ครู กศน. ตำบล

2. ผู้ควบคุมงาน

    2.1 นายสุทธิพงษ์ ทองมา          วิศวกรโยธาชำนาญการ   

    2.2 นายบรรลุ ทองเข็ม             ครูชำนาญการพิเศษ         

    2.3 นายปรัชญากรณ์ อยู่คง    พนักงานสถาปนิก             

46899.jpg
24/06/2565 (1)
 • ปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-14 มุม IT ชั้นที่ 1

5596.jpg
23/06/2565
 • นายชัยสิทธิ์  สิงห์คำ  กรรมการตรวจการจ้าง เข้าดูแลการปฏิบัติงาน

 • ปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตามแบบ F1-08 มุม IT ชั้นที่ 1

115571.jpg
22/06/2565
 • ไม่มีการปฏิบัติงานในวันนี้ 

21/06/2565
 • งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-13, F1-14 มุม IT ชั้นที่ 1 

45610.jpg
20/06/2565
 • งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-13, มุม IT ชั้นที่ 1 
 • งานขนย้ายวัสดุจากงานรื้อถอนออกจากพื้นที่โครงการ
  - ขนทิ้งทำลาย
  - ส่งมอบวัสดุบางรายการที่สามารถนำไปปรับปรุงซ่อมแซมใช้ประโยชน์ได้ให้กับ กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว และกศน. อำเภอเมืองยโสธร
 • แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุนัดหมายการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง - ผู้ควบคุมงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแบบรูปรายการ ห้อง IT, ห้องวัฒนธรรมจังหวัด และห้องทรงงาน
45585.jpg
19/06/2565 
 • หยุดพักงานทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์
18/06/2565 (01)
 • งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-02, F1-03, F1-04 มุมอ่านหนังสือ - สืบค้น ชั้นที่ 1 
 • งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-08, F1-09, F1-10 มุม IT ชั้นที่ 1
114237_180665.jpg
18/06/2565 (02)
 • งานรื้อถอนเครื่องดูดอากาศ ห้องโสต ชั้น 2 (ถอดเครื่องปรับอากาศ เพื่อล้างทำความสะอาด ก่อนติดตั้งใหม่)
114225_180665.jpg
17/06/2565
 • งานผนังโครงไม้ กรุไม้อัด เฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-05, F1-06 มุมศาสนา ชั้นที่ 1 (ต่อ)
 • งานรื้อถอนฝ้าเพดานชั้นที่ 2 ทั้งหมด (ต่อ)
113862.jpg
16/06/2565
 • งานรื้อถอนพรมปูพิ้น มุมอ่านหนังสือทั้งหมด
 • งานรื้อถอนฝ้าเพดานชั้นที่ 2 ทั้งหมด
 • งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-05, F1-06 มุมศาสนา ชั้นที่ 1 
44587.jpg
15/06/2565
 • งานปรับปรุงชั้นหนังสือ เฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-01 มุมอ่านหนังสือ(เดิม) ชั้นที่ 1  ทั้งสองจุด (ต่อ)
44338.jpg
14/06/2565
 • งานรื้้อถอนชั้นวางหนังสือ มุมอ่านหนังสือ(เดิม) ชั้นที่ 1 ทั้งหมด
 • งานปรับปรุงชั้นหนังสือ เฟอร์นิเจอร์บิวอิน ตามแบบ F1-01 มุมอ่านหนังสือ(เดิม) ชั้นที่ 1  ทั้งสองจุด
 • งานปรับยกระดับเครื่องปรับอากาศ ห้อง IT (เดิม) ทั้งหมด
43282.jpg
13/06/2565
 • นำชี้จุดรื้อถอน ตามแบบรูปรายการ
ชั้นที่ 1 จำนวน 8 รายการ 
ชั้นที่ 2 จำนวน 13 รายการ
5386.jpg
ซุ้มสมเด็จพระเทพฯ.png

โครงการปรับปรุง

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

จังหวัดยโสธร

งบประมาณก่อสร้าง : ปี พ.ศ. 2565

วงเงินค่าก่อสร้าง : 1,756,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สัญญาเริ่ม : วันที่ 9 มิถุนายน 2565      

หมดสัญญา : วันที่ 26 ตุลาคม 2565

งวดงาน : แบ่งงานเป็น 9 งวด 

ผู้ควบคุมงาน :         

          1. นายสุทธิพงษ์ ทองมา          วิศวกรโยธาชำนาญการ   หัวหน้าควบคุมงาน

          2. นายบรรลุ ทองเข็ม             ครูชำนาญการพิเศษ         ผู้ควบคุมงาน

          3. นายปรัชญากรณ์ อยู่คง    พนักงานสถาปนิก             ผู้ควบคุมงาน

รับเหมาก่อสร้างโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรร่มเย็น

หุ้นส่วนผู้จัดการ : นายเสถียรพงศ์ ภูคำ

ที่อยู่ : เลขที่ 320 หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  

โทรศัพท์ : 045-715501

หมายเหตุ : Webpage นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปรับปรุงห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ในช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจการจ้าง ในการติดตาม ตรวจสอบ และสืบค้นเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ ในการทำสำเนาเอกสาร การทำซ้ำ ดัดแปลงและเผยแพร่ข้อมูลในทางมิชอบ

ห้องสมุดเฉลิมราชฯ01_edited.jpg

แปลน-แบบรูปรายการ
โครงการ

สัญญาจ้าง

BOQ: รายละเอียด
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หนังสือแต่งตั้งวิศวกรประจำโครงการ
แผนการดำเนินงานโครงการ

ภาพฉาย
แสดงการปรับปรุง

ห้องสมุดเฉลิมราชฯ02_edited.jpg