top of page
รายงาน 1

คลิกที่ไอคอนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

รายงาน 2

คลิกที่ไอคอนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

รายงาน 3

คลิกที่ไอคอนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แบบผ้าม่าน

ปร.4-5 ผ้าม่าน

ปร.4-5 ทาสีภายนอกอาคาร

ปร.4-5 ทาสีรั้ว

    รายงานงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร
ฉบับรายงานจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565
ประมวลภาพ
โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร

1-11 กันยายน 2565
9 กันยายน 2565 นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์   นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภายในห้องสมุดประชาชน "ฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร

ไฟล์แก้ไขเพื่อนำเสนอ

การดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร
  • นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
    สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
    8 สิงหาคม 2565
การศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี"
คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดประชาชนฯ
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
  • อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม​
  • อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
    26-27 กรกฎาคม 2565
งานตกแต่งห้องสมุดประชาชนฯ
โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร
ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

○ งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ชั้นที่ 1 จัดทำโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์
โป๊ว-ขัดผิว ลงสีรองพื้น ขัดเรียบพร้อมลงสีจริง ทั้งหมด ประกอบด้วย
    - ห้องโถงพระบรมฉายาลักษณ์

    - มุมศาสนา
    - มุมอ่านหนังสือ
    - มุม IT

    - มุมเด็ก

○ งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ชั้นที่ 2 จัดทำโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์
    - ห้องวัฒนธรรมจังหวัดฯ
    - ห้องโถงนิทรรศการประวัติเมืองยศ

○ งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 2 ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
    ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน (ยิปซัมบอร์ด) 
    - ห้องวัฒนธรรมจังหวัดฯ
    - ห้องโถงนิทรรศการประวัติเมืองยศ

    - ห้องโสตทัศนศึกษา

17/07/2565

○ หยุดงานประจำสัปดาห์ 1 วัน

16/07/2565

○ ช่างไม้มาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ช่างสีไม่มาปฏิบัติงาน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค

○ ประกอบเฟอร์นิเจอร์บิวอินห้องวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้นที่ 2 ต่อเนื่อง

15/07/2565

○ ช่างไม้มาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ช่างสีไม่มาปฏิบัติงาน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค

○ ประกอบเฟอร์นิเจอร์บิวอินห้องวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้นที่ 2 ต่อเนื่อง

14/07/2565

○ ช่างไม้มาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ช่างสีมาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค

○ ประกอบเฟอร์นิเจอร์บิวอินห้องวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้นที่ 2 ต่อเนื่อง
○ ขัดสีโป๊ว-สีรองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ชั้นที่ 1 ทั้งหมด (ต่อเนื่อง)

13/07/2565

○ ช่างไม้มาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ช่างสีมาปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค

○ ผู้รับเหมานำไม้อัดและไม้โครงเคร่าเข้ามาในบริเวณงาน ตามขนาดแบบรูปรายการ

○ ประกอบเฟอร์นิเจอร์บิวอินห้องวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้นที่ 2
○ ขัดสีโป๊ว-สีรองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ชั้นที่ 1 ทั้งหมด

12/07/2565

○ ช่างไม้ไม่มาปฏิบัติงาน
○ ช่างสีปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ขัดสีโป๊ว-สีรองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแผงกั้นมุม IT/มุมเด็ก/มุมศาสนา/มุมอ่านหนังสือ ชั้นที่ 1

11/07/2565

○ ช่างไม้ไม่มาปฏิบัติงาน
○ ช่างสีปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ขัดสีโป๊ว-สีรองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแผงกั้นมุม IT/มุมเด็ก ชั้นที่ 1 (ต่อ)

10/07/2565

○ หยุดปฎิบัติงานประจำสัปดาห์ 1 วัน

09/07/2565

○ ช่างไม้ไม่มาปฏิบัติงาน
○ ช่างสีปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ลงสีโป๊ว-รองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแผงกั้นมุม IT/มุมเด็ก ชั้นที่ 1 (ต่อ)

08/07/2565

○ ช่างไม้ไม่มาปฏิบัติงาน
○ ช่างสีปฏิบัติงาน 2 คน
○ ทัศนวิสัยดี/ไม่มีอุปสรรค- ไม่มีอุปสรรค
○ ลงสีโป๊ว-รองพิ้นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแผงกั้นมุม IT/มุมเด็ก ชั้นที่ 1