top of page
การจัดทำโครงงานอาชีพ : 
Project Design
          ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
          กศน. อำเภอเมืองยโสธร
การจัดทำโครงงาน : 
Project Design
สไลด์6.PNG

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

          โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้งหรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระบบขั้นตอนมีการวางแผนศึกษาอย่างละเอียดปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุป ที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบ ให้ลึกซึ้งหรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระบบขั้นตอนมีการวางแผนศึกษาอย่างละเอียดปฏิบัติ งานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ
 

โครงงานคืออะไร

            โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้งหรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระบบขั้นตอนมีการวางแผนศึกษาอย่างละเอียดปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุป ที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

            การทำโครงงานเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องและมีการดำเนินการหลายขั้นตอนแต่จะแบ่งขั้นตอนเป็นข้อหลักได้ดังนี้

สไลด์2.PNG

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

 

            1. การคิดเลือกหัวเรื่องที่จะศึกษา

            2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

            3. การเขียนเค้าโครงงาน

            4. การลงมือทำโครงงาน

            5. การเขียนรายงาน

            6. การแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน

 

1. การคิดเลือกหัวข้อโครงงาน

               การคิดเลือกหัวข้อเป็นขั้นตอนแรกของการทำโครงงาน หัวเรื่องทีศึกษาควรเป็นเรื่องที่เกิดจากจากความสนใจ ความสงสัย ของนักศึกษาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ครูสอนในห้องเรียนที่อยากค้นหาคำตอบ ควรเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แสดงความคิดสร้างสรรค์ 

               ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการคิดเลือกหัวข้อที่จะทำโครงงาน

               1. เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักศึกษา

               2. เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา

               3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

               4. งบประมาณเพียงพอ

โต๊ะเขียนหนังสือออกแบบกับโน๊ตบุ๊คและไม้บ

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

               5. ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน

               6. มีคุณครูที่ปรึกษา

               7. ความปลอดภัย

               8. มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า

               9. ความตั้งใจที่จะทำโครงงานให้ประสบผลสำเร็จ

2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาควรมีสมุดจดบันทึกหรือถ่ายเอกสารไว้เป็น หลักฐานควรนำมาแสดงในวันทำโครงงานด้วย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้นักศึกษาเกิดแนวคิด สามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ข้อความที่นักศึกษาควรนำมาใช้ประกอบการทำโครงงานเช่น

   - ใครเป็นผู้เขียนผู้แต่ง

   - ชื่อหนังสือชื่อเรื่อง

   - โรงพิมพ์ สถานที่ ปีที่พิมพ์

   - หน้าที่คัดลอกมา

      ข้อมูลทั้งหมดนี้นักศึกษาสามารถนำไปเขียนเป็นเอกสารอ้างอิง

เช่น พรจันทร์ จันทวิมล. การพับกระดาษ แสงศิลป์การพิมพ์ . กรุงเทพฯ : 2538 ( 23 – 37 )

สไลด์9.PNG

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

3. การวางแผนในการทำโครงงาน ( การจัดทำเค้าโครงงาน )

                เป็นขั้นตอนในการเขียนแผนงานซึ่งต้องคิดล่วงหน้าว่าจะทำอะไรอย่างไรโดยการเขียนเป็นโครงร่างหรือเค้าโครงนำเสนอ คุณครูที่ปรึกษา เป็นการกำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างคร่าวๆเพื่อให้มีความเข้าใจในการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ไม่สับสนโดยทั่วไปการวางแผนการทำโครงงานก็คือการจัดทำเค้าโครงงานนั่นเอง การจัดทำเค้าโครงงานประกอบด้วย

                1. ชื่อโครงงาน ควรเขียนเป็นข้อความที่กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงกับงานที่นักศึกษากำลังศึกษา

                2. ชื่อผู้ทำโครงงาน

                3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
                4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน อธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับปัญหาที่สนใจจะศึกษานี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เหตุใดจึงได้เลือกทำโครงงานนี้ มีเหตุจูงใจอะไรที่ทำให้สนใจเป็นกรณีพิเศษ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ หรือเป็นการศึกษาต่อจากโครงงานเดิมที่มีคนทำไว้แล้ว เพื่อขยายปรับปรุงหรือทำซ้ำเพื่อตรวจสอบผล

โคมไฟออกแบบ

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

                5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า เป็นการระบุความต้องการในการศึกษา ซึ่งอาจเขียนเป็นข้อๆ โดยต้องเขียนให้ผู้อื่นทราบว่าเราจะทำการศึกษาอะไรอย่างไร แต่ไม่ใช่นำเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานมาเขียนเป็นจุดมุ่งหมาย

                6. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี ) สมมติฐานเป็นคำตอบหรือคำอธิบายที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้แต่ต้องคำนึงไว้ด้วยว่าการเขียนสมมติฐานนั้นควรมีเหตุผล คือมีทฤษฎีหรือหลักทางวิทยาศาสตร์มา รองรับซึ่งมักเขียนเป็นข้อความที่สามารถมองเห็นแนวทางในการดำเนินงานหรือตรวจสอบได้

                7. วิธีดำเนินงาน ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง มีขนาดเท่าใด อะไรบ้างที่ต้องจัดซื้อ สิ่งใดที่ต้องจัดซื้อและสิ่งใดที่ต้องขอยืม

แนวการศึกษาค้นคว้า ให้อธิบายว่าจะออกแบบทดลอง อะไร ทำอย่างไร จะดำเนินการสร้างหรือประดิษฐ์อะไร อย่างไร จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เก็บข้อมูลอย่างไร ที่ไหน เมื่อใด

                8. แผนปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาเสร็จสิ้น การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

                9. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานครั้งนี้ ทั้งที่จะได้กับตนเอง เพื่อนๆ และผู้อื่น

                10.เอกสารอ้างอิง เป็นการบอกให้ผู้อื่นทราบว่า ผู้เรียน นักศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง

สไลด์4.PNG

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

 

4. การลงมือทำโครงงาน

                 เมื่อโครงงานผ่านความเห็นชอบจากที่ปรึกษาโครงงานแล้ว นักศึกษาเริ่มลงมือทำโครงงาน สิ่งที่นักศึกษาควรคำนึงถึงคือ

                 4.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม

                 4.2 มีการบันทึกการทำกิจกรรม

                 4.3 ปฏิบัติการทดลองด้วยความละเอียด รอบคอบ

                 4.4 คำนึงถึงความประหยัดและปลอดภัย

                 4.5 ทำตามแผนที่วางไว้

                 4.6 ควรปฏิบัติซ้ำๆเพื่อปรับปรุงผลงาน

                 4.7 ควรแบ่งงานให้ชัดเจน

                 4.8 สิ่งประดิษฐ์ต้องคำนึงถึงความคงทนแข็งแรง

5. การเขียนรายงาน

                 การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน เป็นวิธีบอกความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินงาน การศึกษาค้นคว้า ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ ผลของการศึกษาตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากโครงงาน

สไลด์7.PNG

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

                 การเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และครอบคลุมหัวข้อดังนี้

                 1. ชื่อโครงงาน

                 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน

                 3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

                 4. บทคัดย่อ อธิบายถึงที่มาและความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการและผลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปอย่างย่อ

                 5. กิตติกรรมประกาศ คือการเขียนกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ จนโครงงานประสบผลสำเร็จ ได้แก่ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาต่างๆ ผู้ปรกครอง อาจให้คำปรึกษา หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายงบประมาณต่างๆเป็นการให้เกียรติคนที่ช่วยเหลือเขียนชื่อ สกุลจริงได้

                 6. ที่มาและความสำคัญ(เหมือนที่เขียนไว้ในเค้าโครงหรืออาจเพิ่มเติม)

                 7. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า(เหมือนกับที่เขียนไว้ในเค้าโครง)

การออกแบบศิลปะ

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

                 8. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามีเหมือนกับที่เขียนไว้ในเค้าโครงวิธีดำเนินงาน(เขียนบอกตั้งแต่ใช้อุปกรณ์ใดบ้างลำดับ ขั้นตอนในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอน)

                 9. ผลการศึกษาค้นคว้า เป็นการระบุผลที่ได้จากการสร้างสิ่งประดิษฐ์

                 10. สรุปผลของการศึกษาค้นคว้า เขียนอธิบายผลสรุปของการศึกษาค้นคว้าว่าได้ผลเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดใดบ้าง

                 11. ข้อเสนอแนะ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่คิดว่าควรปรับปรุงแก้ไขและได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทำโครงงานครั้งนี้

                 12. เอกสารอ้างอิง บอกชื่อหนังสือที่ใช้ศึกษาในงานครั้งนี้

สไลด์12.PNG

6. การนำเสนอผลงาน

                  จัดเตรียมผลงานที่จะนำเสนอโดยมีการประชุมตกลงวางแผนการนำเสนองานตามหัวข้อสำคัญโดยทั่วไป แล้วจะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

                  - ชื่อเรื่อง

                  - ชื่อผู้จัดทำ

                  - ชื่อที่ปรึกษา

                  - ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

                  - สมมติฐาน (ถ้ามี )

                  - วิธีดำเนินการ (ถ้ามีรูปประกอบด้วยจะดีมาก )

                  - ผลการทดลอง

                  - สรุปผล

                  - ข้อเสนอแนะ

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

แจกันดอกไม้ลอยน้ำ

บรรณานุกรม

         http://jsbg.joseph.ac.th/pm08/

         https://sites.google.com/site/
                       darunsitpattanarangsan/

         https://youtu.be/UO4UC5iR0Gg
         https://youtu.be/MxhoFH4LLPg

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

สไลด์1.PNG

รวบรวมโดย
นายบรรลุ  ทองเข็ม
ครูชำนาญการพิเศษ
กศน. อำเภอเมืองยโสธร

Webmaster/Admin Page: www.krubanlu.com
e-Mail Address: banlu1962@gmail.com
Tel : 0994592485; 0993811147; 0993812242

คลิกที่นี่ หรือรูปภาพ...เพื่อดูตัวอย่าง

bottom of page