Krubanlu's Classroom
ห้องเรียนครูบรรลุ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
ที่คุณอยากเรียน

For learning anywhere & anytime

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2563

  • หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  • กศน. อำเภอเมืองยโสธร

  • คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเปิดอ่านหนังสือเรียน

  • คลิกที่ Google Class room เพื่อเข้าห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การเขียนของนักเรียน

ภาษาอังกฤษ (พต21001)

มัธยมศึกษาตอนต้น

      สังคมโลกทุกวันนี้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้วยตนเองหรือติดต่อทางโทรศัพท์ ทางอินเทอร์เน็ต ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สำคัญ ซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกใช้ในการติดต่อสื่อสารรองลงมาจากภาษาจีนอย่างไรก็ตามแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน แต่ก็มิได้หมายความว่าทุกคนจะรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ทั้งหมด การสนทนาโดยใช้ภาษาท่าทางประกอบจึงเป็นเรื่องจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วย ให้คู่สนทนา เข้าใจและสื่อความหมายในชีวิตประจำวันได้

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

สอนภาษาอังกฤษ

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001)

มัธยมศึกษาตอนต้น

      เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

b1-w36h19.jpg

เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการสำรวจวิเคราะห์อาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนาอาชีพเหตุผลความจำเป็นที่ต้องการพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ แสวงหาความรู้และเทคนิคการพัฒนาอาชีพวิเคราะห์ ความรู้ และเทคนิคที่ได้มา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ การตัดสินใจเลือกวิธีการ เพื่อพัฒนาอาชีพและการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาชีพ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกแนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมต่อตนเองและชุมชนได้

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

ไม้ประกอบทำใหม่ของ Windows

สังคมศึกษา (สค21001)

มัธยมศึกษาตอนต้น

การ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ ทั้งของประเทศไทยและทวีปเอเชีย วิวัฒนาการความสัมพันธ์ของมนุษย์ กับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้ใช้ อย่างเพียงพอ ในการผลิตและบริโภค การใช้ข้อมูลทาง ประวัติ ศาสตร์เพื่อ วิเคราะห์เหตุการณ์ ใน อนาคตการเรียน รู้เรื่องการเมืองการปกครอง สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

การตรวจสอบสำหรับการสอบ

หลักการใช้ภาษาไทย (พท23017)

มัธยมศึกษาตอนต้น

ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องเสียงและอักษรไทย คำและการประกอบคำ การสังเกตลักษณะคำไทย แท้และคำที่มาจากภาษาอื่น เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจหลักภาษาไทย สามารถนำความร้ไูปใช้วิคราะห์การใช้ภาษา ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน บุคคลจะมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้นั้น นอกจากต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีวิธีการป้องกันโรคที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว การอาศัยอยู่ในสภาพที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดียังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ และปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเรา โดยสรุปแล้วสิ่งแวดล้อมถือว่ามีอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

โรงเรียนหญิงในระหว่างการออกกำลังกาย
สไลด์1.PNG
สไลด์2.PNG
สไลด์3.PNG

สอบถามรายละเอียดกับ"ครูบรรลุ"
ในกล่องแช็ต มุมขวาล่างของจอนี้