top of page

Krubanlu's Classroom
ห้องเรียนครูบรรลุ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Secondary

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณอยากเรียน

For learning anywhere & anytime

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. แผนการลงทะเบียนเรียนรายภาคเรียน

วิชาบังคับ : 10 หน่วยกิต

1.1 รายวิชาทักษะการเรียนรู้
รหัสวิชา : ทร21001 
5 หน่วยกิต

1.3 รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
รหัสวิชา : สค21002
2 หน่วยกิต

1.2 รายวิชาศิลปศึกษา
รหัสวิชา : ทช21003
2 หน่วยกิต

1.4 รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
รหัสวิชา : สค21003
1 หน่วยกิต

วิชาเลือก : 3 หน่วยกิต

1.5 รายวิชาการพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ
รหัสวิชา : อช22001
3 หน่วยกิต

รวมทั้งสิ้น : 13 หน่วยกิต

Media 1

รวมสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หนังสือแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ  กศน.

ใบความรู้ - ใบงาน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ  กศน.

บทเรียนOnline

เสริมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ  กศน.

คลิปวิดีโอ คลิกที่นี่

เสริมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ  กศน.

1 . รายวิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม : สค 21003

ตอนที่ 

ห้องเรียนภาคเรียนก่อนนี้

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 รายวิชา

1.  วิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 : 4 หน่วยกิต

2. วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 : 4 หน่วยกิต

3. วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
    รหัสวิชา อช21003 : 2 หน่วยกิต

4. วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
    รหัสวิชา สค22025 : 3 หน่วยกิต

1.  วิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 : 4 หน่วยกิต

สาระสําคัญ 

1. การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่สําคัญ เพราะช่วยให้สามารถรับรู้ข่าวสารและ เหตุการณ์ต่างๆ ของสังคม ทําให้ปรับตัวได้กับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

2. การเขียนเป็นการสื่อสารที่จัดระบบความคิด การเลือกประเด็น การเลือกสรร ถ้อยคําเพื่อถ่ายทอดเป็นตัวอักษรในการสื่อความรู้ ความคิด ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน 

3. การฟัง การดูและการพูด เป็นทักษะที่สําคัญของการสื่อสาร ในการดําเนินชีวิต ประจําวันจึงจําเป็นต้องเข้าใจหลักการเบื้องต้น และต้องคํานึงถึงมารยาทในการฟัง การดู และการพูดด้วย 

4. การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทำ ให้เกิดวามภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของคนไทยจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและต้องอนรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป 

5. การใช้ทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ การเข้าใจระดับของภาษา สามารถใช้คําพูดและเขยนได้ดี ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

6. วรรณคดีไทยเป็นมรดกของภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเปนมรดกทางปัญญา ของคนไทยแสดงถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทางภาษา เป็นการเชิดชูความเป็นอารยะ ของชาติ

สาระสําคัญ 

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เซลล์ กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ ระบบนิเวศ โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สารเพื่อชีวิต เรื่อง การจําแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด-เบส สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต เรื่อง แรงและการใชประโยชนของแรง งานและพลังงาน
5. ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต เรื่อง ดวงดาวกับชีวิต

สาระสําคัญ 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑหรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ
2. วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจ เพื่อสรางธุรกิจใหมีความเข้มแข็ง
3. อธิบายวิธีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพสู่ความเข้มแข็ง
4. ปฏิบัติการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

สาระสําคัญ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ในทวีปเอเชีย และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ

2. ความภูมิใจในความเป็นไทย มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีบทเรียนจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีและความสัมพนัธ์กับต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

ภาคเรียนที่ 2/2563

  • หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  • กศน. อำเภอเมืองยโสธร

  • คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเปิดอ่านหนังสือเรียน

  • คลิกที่ Google Class room เพื่อเข้าห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การเขียนของนักเรียน

ภาษาไทย (พท21001)
มัธยมศึกษาตอนต้น

      สังคมโลกทุกวันนี้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้วยตนเองหรือติดต่อทางโทรศัพท์ ทางอินเทอร์เน็ต ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สำคัญ ซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกใช้ในการติดต่อสื่อสารรองลงมาจากภาษาจีนอย่างไรก็ตามแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน แต่ก็มิได้หมายความว่าทุกคนจะรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ทั้งหมด การสนทนาโดยใช้ภาษาท่าทางประกอบจึงเป็นเรื่องจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วย ให้คู่สนทนา เข้าใจและสื่อความหมายในชีวิตประจำวันได้

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

สอนภาษาอังกฤษ

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001)

มัธยมศึกษาตอนต้น

      เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

b1-w36h19.jpg

เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการสำรวจวิเคราะห์อาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนาอาชีพเหตุผลความจำเป็นที่ต้องการพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ แสวงหาความรู้และเทคนิคการพัฒนาอาชีพวิเคราะห์ ความรู้ และเทคนิคที่ได้มา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ การตัดสินใจเลือกวิธีการ เพื่อพัฒนาอาชีพและการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาชีพ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกแนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมต่อตนเองและชุมชนได้

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

ไม้ประกอบทำใหม่ของ Windows

สังคมศึกษา (สค21001)

มัธยมศึกษาตอนต้น

การ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ ทั้งของประเทศไทยและทวีปเอเชีย วิวัฒนาการความสัมพันธ์ของมนุษย์ กับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้ใช้ อย่างเพียงพอ ในการผลิตและบริโภค การใช้ข้อมูลทาง ประวัติ ศาสตร์เพื่อ วิเคราะห์เหตุการณ์ ใน อนาคตการเรียน รู้เรื่องการเมืองการปกครอง สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

การตรวจสอบสำหรับการสอบ

หลักการใช้ภาษาไทย (พท23017)

มัธยมศึกษาตอนต้น

ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องเสียงและอักษรไทย คำและการประกอบคำ การสังเกตลักษณะคำไทย แท้และคำที่มาจากภาษาอื่น เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจหลักภาษาไทย สามารถนำความร้ไูปใช้วิคราะห์การใช้ภาษา ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน บุคคลจะมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้นั้น นอกจากต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีวิธีการป้องกันโรคที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว การอาศัยอยู่ในสภาพที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดียังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ และปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเรา โดยสรุปแล้วสิ่งแวดล้อมถือว่ามีอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก

ศึกษาบทเรียน-ร่วมกิจกรรม ใน

โรงเรียนหญิงในระหว่างการออกกำลังกาย
สไลด์1.PNG
สไลด์2.PNG
สไลด์3.PNG

สอบถามรายละเอียดกับ"ครูบรรลุ"
ในกล่องแช็ต มุมขวาล่างของจอนี้

bottom of page