กศน. อำเภอเมืองยโสธร

สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

รูปแบบ
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

หลักสูตร 6 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
สายคล้องหน้ากากอนามัย
สายคล้องหน้ากากอนามัย

press to zoom
อาหารขนม
อาหารขนม

press to zoom
ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom

แผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

รูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ไตรมาสที่  3 )

วัตถุประสงค์ 
พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย

เป้าหมาย-กลุ่มเป้าหมาย 
- สร้างรายได้เสริม ภาวะการระบาดโรคติดต่อ

   COVID-19

- ประชาชนที่ได้รับผลการทบในพื้นที่ 11 ตำบล

   จำนวน 88 คน

หลักสูตร-รายวิชา (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)
- วิชาการทำอาหารขนม

- วิชาการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

- วิชาการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย 

- วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า
- วิชาการทำแหนม

อาหาร - ขนม
อาหาร - ขนม

press to zoom
อาหาร - ขนม
อาหาร - ขนม

press to zoom
อาหาร - ขนม
อาหาร - ขนม

press to zoom
อาหาร - ขนม
อาหาร - ขนม

press to zoom

กศน. ตำบลในเมือง

วิชา : การทำอาหารขนม

วันที่จัด : 14 - 15  มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : เลขที่ 26 ถนนวารีราชเดช

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นายภักดี คุณุรัตน์

วิทยาการ : นางสาวพนิดา พวงชมภู

การทำหน้ากากผ้า
การทำหน้ากากผ้า

press to zoom
การทำหน้ากากผ้า
การทำหน้ากากผ้า

press to zoom
การทำหน้ากากผ้า
การทำหน้ากากผ้า

press to zoom
การทำหน้ากากผ้า
การทำหน้ากากผ้า

press to zoom

กศน. ตำบลหนองเรือ

วิชา : วิชาการทำหน้ากากผ้า

วันที่จัด : 14 - 15  มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : กศน.ตำบลหนองเรือ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นายสิทธิพงษ์ ไชยมตย์

วิทยาการ : นางลำดวน วงศ์ศิลป์

การทำสายคล้องหน้ากาก
การทำสายคล้องหน้ากาก

press to zoom
การทำสายคล้องหน้ากาก
การทำสายคล้องหน้ากาก

press to zoom
การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย
การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย

press to zoom
การทำสายคล้องหน้ากาก
การทำสายคล้องหน้ากาก

press to zoom

กศน. ตำบลนาสะไมย์

วิชา : วิชาการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยผ้า

วันที่จัด : 14 - 15  มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : ศาลากลางบ้านชาด หมู่ที่ 7

ตำบลนาสะไมย์  อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นางสาวนิสากร พันธ์พิพัฒน์

วิทยาการ : นางมนูญ กาหลิบ

การทำสายคล้องหน้ากาก
การทำสายคล้องหน้ากาก

press to zoom
การทำสายคล้องหน้ากาก
การทำสายคล้องหน้ากาก

press to zoom
การทำสายคล้องหน้ากาก
การทำสายคล้องหน้ากาก

press to zoom
การทำสายคล้องหน้ากาก
การทำสายคล้องหน้ากาก

press to zoom

กศน. ตำบลนาสะไมย์

วิชา : วิชาการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยผ้า

วันที่จัด : 16 - 17 มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 13

ตำบลนาสะไมย์  อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นางสาวนิสากร พันธ์พิพัฒน์

วิทยาการ : นางมนูญ กาหลิบ

กศน. ตำบลเขื่องคำ

วิชา : วิชาการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยผ้า

วันที่จัด : 14 - 15 มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 9
ตำบลเขื่องคำ  อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นางสาวสุวิมล ไชยเลิศ

วิทยาการ : นางเฉลิม ไชยเลิศ

กลุ่มสายคล้องหน้ากากอนามัย
กลุ่มสายคล้องหน้ากากอนามัย

กศน. ตำบลเขื่องคำ

press to zoom
กลุ่มสายคล้องหน้ากากอนามัย
กลุ่มสายคล้องหน้ากากอนามัย

กศน. ตำบลเขื่องคำ

press to zoom
กลุ่มสายคล้องหน้ากากอนามัย
กลุ่มสายคล้องหน้ากากอนามัย

กศน. ตำบลเขื่องคำ

press to zoom
กลุ่มสายคล้องหน้ากากอนามัย
กลุ่มสายคล้องหน้ากากอนามัย

กศน. ตำบลเขื่องคำ

press to zoom
อาหาร-ขนม
อาหาร-ขนม

press to zoom
อาหาร-ขนม
อาหาร-ขนม

press to zoom
อาหาร-ขนม
อาหาร-ขนม

press to zoom
อาหาร-ขนม
อาหาร-ขนม

press to zoom

กศน. ตำบลตาดทอง

วิชา : วิชาการทำอาหารขนม

วันที่จัด : 14 - 15 มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : เลขที่ 23  หมู่ที่ 4
ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นางวาสนา เดชพันธ์

วิทยาการ : นางเหมวรรณ์ หาไชย

การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom

กศน. ตำบลขั้นไดใหญ่

วิชา : วิชาการทำไม้กวาด

วันที่จัด : 14 - 15 มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : กลุ่มสตรีบ้านโพนขวาว

หมู่ที่ 6 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นายพิชาณัฐ วีระสอน

วิทยาการ : นางอ่อนสี สายศรี

การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom

กศน. ตำบลน้ำคำใหญ่

วิชา : วิชาการทำไม้กวาด

วันที่จัด : 14 - 15 มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : ศาลากลางบ้านกุดจอก

ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นายนิพันธ์พงษ์ จันทร์ทรง

วิทยาการ : นางอัมรา แสงสว่าง

การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom

กศน. ตำบลดู่ทุ่ง

วิชา : วิชาการทำไม้กวาด

วันที่จัด : 14 - 15 มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 4

ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นางสุธิดา ลีลา

วิทยาการ : นางทองแดง โสตะวงศ์

การทำแหนมจากเนื้อหมู
การทำแหนมจากเนื้อหมู

press to zoom
การทำแหนมจากเนื้อหมู
การทำแหนมจากเนื้อหมู

press to zoom
การทำแหนมจากเนื้อหมู
การทำแหนมจากเนื้อหมู

press to zoom
การทำแหนมจากเนื้อหมู
การทำแหนมจากเนื้อหมู

press to zoom

กศน. ตำบลทุ่งแต้

วิชา : วิชาการทำแหนม

วันที่จัด : 14 - 15 มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1

ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นายไพรัชช์  เรืองบุตร

วิทยาการ : นางสุมาลี กุบแก้ว

การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

press to zoom

กศน. ตำบลเดิด

วิชา : วิชาการทำไม้กวาด

วันที่จัด : 14 - 15 มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร

ครู กศน. ตำบล : นางสาวพัชราภรณ์  คำมั่น

วิทยาการ : นางสุนิษา สิมมลี

ผลการประเมินโครงการ

1. พื้นที่เป้าหมาย/รายวิชาที่เปิดสอน

กศน. ตำบล

รายวิชาที่เปิดสอน

ทุ่งแต้

สำราญ

ตาดทอง

ในเมือง

น้ำคำใหญ่

ขั้นไดใหญ่

นาสะไมย์

นาสะไมย์

ดู่ทุ่ง

เดิด

การทำแหนม

การทำหน้ากากผ้า

การทำขนมจีนน้ำยาป่า/เต้าส่วน)

การทำอาหารขนม

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย

วิชา การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

2. กลุ่มเป้าหมาย

2.1 จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามแผน

: 88 คน

2.2 จำนวนผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ

: 88 คน

2.3 จำนวนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามเพศ

เพศชาย   : 2 คน

เพศหญิง : 86 คน

2.4 จำนวนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงอายุ

1) อายุต่ำกว่า 15 ปี

2) อายุ 15-39 ปี

3) อายุ 40-59 ปี

4) อายุ 60 ปีขึ้นไป

: 0 คน

: 12 คน

: 48 คน

: 28 คน

2.5 จำนวนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามอาชีพ

1) รับราชการ

2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3) ค้าขาย

4) เกษตรกร

5) รับจ้าง

6) อื่นๆ

: 0 คน

: 0 คน

: 0 คน

: 88 คน

: 0 คน

: 0 คน

3. การประเมินระดับความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจ แบ่งประเด็นการประเมินเป็น 4 ด้าน (4 ตอน) มีประเด็นที่ต้องการประเมิน 15 ข้อ กำหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็นเป็น 5 ระดับคือ

คะแนน  1 คะแนน ค่าน้ำหนักคะแนน = น้อยที่สุด

คะแนน  2 คะแนน ค่าน้ำหนักคะแนน = น้อย

คะแนน  3 คะแนน ค่าน้ำหนักคะแนน = ปานกลาง

คะแนน  4 คะแนน ค่าน้ำหนักคะแนน = มาก

คะแนน  5 คะแนน ค่าน้ำหนักคะแนน = มากที่สุด

ผู้ตอบแบบสอบถามคือ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน

มีผลการประเมิน ดังนี้

ตอนที่ 1  ความพึงพอใจด้านเนื้อหา

: 4.83

1.1 เนื้อหาตรงตามความต้องการ

: 4.90

1.2 เนื้อหาเพียงพอต่อความต้องการ

: 4.70

: 4.70

1.3 เนื้อหาปัจจุบันทันสมัย

1.4 เนื้อหามีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

: 4.60

ความพึงพอใจด้านเนื้อหาได้คะแนน 4.83 ค่าระดับคะแนน มากที่สุด

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการอบรม

: 4.80

2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนอบรม

: 4.70

2.2 การออกแบบกิจกรรมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

: 4.80

: 4.70

2.3 การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลา

2.4 การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

: 5.00

2.5 วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

: 4.80

ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดกิจกรรมได้คะแนน 4.80 ค่าระดับคะแนน มากที่สุด

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อวิทยากร

: 4.87

3.1 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ถ่ายทอด

: 4.90

3.2 วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อเหมาะสม

: 4.90

: 4.80

3.3 วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและซักถาม

ความพึงพอใจด้านวิทยากรได้คะแนน 4.87 ค่าระดับคะแนน มากที่สุด

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวก

: 4.70

4.2 การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

: 4.60

4.2 การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

: 4.70

4.3 การบริการ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

: 4.80

ความพึงพอใจด้านวิทยากรได้คะแนน 4.70 ค่าระดับคะแนน มากที่สุด

5. แบบติดตามผู้เรียนจบหลักสูตร

แบบติดตามผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังจากจบหลักสูตรแล้ว ซึ่งกำหนดประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์ 3 ด้าน ตามเงื่อนไขของหลักสูตร โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามทุกคน จำนวน 80 คน แล้วนำผลการประเมินมาคิดค่าร้อยละ ดังนี้

5.1 นำไปใช้ด้านพัฒนาอาชีพเช่น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างอาชีพใหม่ ต้องการได้รับการพัฒนา และต่อยอดอาชีพเดิมทำเป็นอาชีพเสริม

คิดเป็นร้อยละ : 68.75

5.2 นำไปใช้ด้านพัฒนาทักษะชีวิต เช่น พัฒนาสุขภาพกาย พัฒนาสุขภาพจิต พัฒนาการคิดวิเคราะห์

คิดเป็นร้อยละ : 17.50

5.3 นำไปใช้ด้านด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเช่น ร่วมพัฒนาชุมชนแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้านการประหยัดพลังงาน

คิดเป็นร้อยละ : 8.75

5.4 นำไปใช้ด้านอื่นๆ

คิดเป็นร้อยละ : 5.00

ที่ปรึกษา

แหล่งที่มาของข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล


ประมวลผล/จัดทำรายงาน

: นายเจียม  ขันเงิน

: ผู้อำนวยการ กศน. อ. เมืองยโสธร

: ครู กศน. ตำบล ทั้ง 10 แห่ง
: นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว

: ครูอาสาสมัคร กศน.
: นายบรรลุ  ทองเข็ม
: ครูชำนาญการพิเศษ