top of page
6417740.jpg

รวมลิงค์สื่อสอนเสริม
: โดยครูต้อย

สื่อการสอนภายในโครงการจัดทำสื่อการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ความร่วมมือระว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

business-report.png

เคมี ในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลด2.png
ดาวน์โหลด3.png
ดาวน์โหลด4.png
ดาวน์โหลด5.png
ดาวน์โหลด6.png
ดาวน์โหลด7.png
ดาวน์โหลด8.png
ดาวน์โหลด9.png
ดาวน์โหลด10.png
ดาวน์โหลด11.png
ดาวน์โหลด12.png
ดาวน์โหลด13.png
ดาวน์โหลด14.png
ดาวน์โหลด15.png
ดาวน์โหลด16.png
bottom of page