top of page

รู้จักกับ

ครูบรรลุ

อีกนิด

เกษียณเปี่ยมสุข......
TRIP: บึงกาฬ..."บ้านเผิ่น"

"ปีนภู ไหว้พระสิงห์  ไต่หินสามวาฬ"

20230912_124340.jpg

Utoomporn

หัวหน้าบก.

20230912_124234.jpg

Chayanon 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

20230912_124137.jpg

Bobbie

กำกับศิลป์

20230912_124109.jpg

Jumbo

โปรแกรมอิดิเตอร์

เกษียณเปี่ยมสุข......
TRIP: บึงกาฬ..."บ้านเผิ่น"

"พิธีบายศรีสู่ขวัญ"

ขอกราบขอบคุณ-ขอขอบคุณ ในมิตรภาพและไมตรีจิต

 • ผู้บริหารจากส่วนกลาง / ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (กศน.) / ท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา / ฯลฯ

 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ทุกจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ผู้เกี่ยวข้องในการจัดงาน / เพื่อนร่วมเดพินทางทุกคนครับ

หลักสูตร/การอบรม ที่ประทับใจ

มูลเหตุแห่งความประทับใจ

 • เป็นยุคเแรกที่ระบบคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้ในวงการการศึกษา

 • หลักสูตรแก้วิกฤตกรณีการหาค่า GPA/PR ให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ใยนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 • ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมในจำนวน 3 คนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ยุคคุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ เป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายนิกร เกษโกมล, นายอดิศักดิ์ คัมภีระ, นายบรรลุ  ทองเข็ม)

 • เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ได้เป็นวิทยากรโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา IT ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา

3 โล่รางวัลประทับใจ (สร้างมากับมือ)

เพื่อนพ้อง - น้องพี่ - ครูบาอาจารย์ และครอบครัว

แลโขง......

ที่เขมราฐ

เกษียณ...สุขใจ

TRIP :  แลโขง......ขอขอบคุณ

 • นายเจียม  ขันเงิน : ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองยโสธร

 • ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ใน สกร. อำเภอเมืองยโสธร ทุกๆคน

ด้วยความยินดียิ่ง

นายบรรลุ ทองเข็ม

ชาติกำเนิด

เกิด : 29 ตุลาคม 2505

เกิด : ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

บิดา : นายสัมฤทธิ์  ทองเข็ม (ข้าราชการครู) เสียชีวิตแล้ว

มารดา : นางเชื่อมจิตต์  ทองเข็ม (แม่บ้าน) เสียชีวิตแล้ว

พี่-น้องร่วมบิดา/มารดา : 7 คน พี่สาว 3 คน น้องสาว 2 คน น้องชาย 1 คน

นายบรรลุ ทองเข็ม

การศึกษา

2513 ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี (ป.อบ. 56)

2520-2522 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

2519 ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ป.ยส. 13)

2523 - 2524 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี (ดนตรี)

2525 - 2526 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี (อุตสาหกรรมศิลป์)

2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) แมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น

นายบรรลุ ทองเข็ม

การรับราชการ

2526 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2532 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

2542 ครู อันดับ คศ.2  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

2550 ครู วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยโสธร สนง. กศน.จังหวัดยโสธร สนง.กศน. สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

เกษียณ กันยายน 2566 : อายุราชการ 40 ปี 4 เดือน 
รับเงินเดือนขั้น 69,040 บาท 

66608955_710588319361530_7957327643496415232_n.jpg
66457508_710589706028058_6193951003906146304_n.jpg
120369665_2741369832819003_7430357345199133241_n.jpg
48394199_1956997434386074_9121799178450632704_n (1).jpg

Feature Projects

bottom of page