top of page

รวมลิงค์รายการ 

25-26 พฤษภาคม 2565
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร โดยว่าที่ ร.ท. จำนงค์ นนทะมาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร

                                                                          "พัฒนาเกณฑ์ตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทบทวนประเด็นท้าทายข้อกลงในการพัฒนางาน (Performnce Agreement: PA)"

ในการนี้ นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วยนายรรลุ ทองเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวจีระภา  สุทธิมาตย์  ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวด้วย

วันที่ 2 ของการอบรม "26 พฤษภาคม 2565"

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

Performance Agreement : PA

นายบรรลุ  ทองเข็ม

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

40057.jpg

การสรุป-นำเสนอผลการดำเนินงาน
"พัฒนาเกณฑ์ตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทบทวนประเด็นท้าทายข้อกลงในการพัฒนางาน (Performnce Agreement: PA)"

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ปกเอกสาร

ร่องรอย-เอกสารทางวิชาการ ประกอบ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

Performance Agreement : PA

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ด้านการจัดการเรียนรู้

1.1 การพัฒนาหลักสูตร

1) แผนการลงทะเบียนเรียนรายภาคเรียน

2) ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร

 1.2 การออกแบบการเรียนรู้

 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ

     “การเรียนรู้ด้วยตนเอง”

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ

     “การพบกลุ่ม”

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ

     “การสอนเสริม”

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้
1) แผนจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2) แผนจัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม

3) แผนการสอนเสริม

1.4 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

 1) หนังสือแบบเรียน

2) ใบความรู้ / ใบงาน

3) แผ่นสไลด์ประกอบการบรรยาย

4) แบบเรียนสำเร็จรูป

5) คลิปวิดีโอประกอบการเรียนรู้

6) ห้องเรียนออนไลน์

1.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

 1) แบบประเมินความพึงพอใจ

2) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม

    และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3) แบบทดสอบก่อนเรียน

4) แบบทดสอบย่อย(Quiz)

1.6 การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

 1) แบบประเมินความพึงพอใจ

2) แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ Google Form

3) แผนจัดการเรียนรู้ เรื่องการแก้ปัญหาที่น่าเชื่อถือ

1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

 - ผังรูปแบบการจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม

    พบกลุ่ม/ห้องสอนเสริม

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

 1) กรอบคุณธรรมเบื้องต้น

2) แบบประเมินคุณธรรม

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน

    การจัดการเรียนรู้

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

     ของผู้เรียนและรายวิชา

 1) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กศน.4)

2) แบบรายงานสรุปผลการเรียน (กศน.5)

3) ข้อมูลนักศึกษาในระบบ DMIS

4) ข้อมูลประวัตินักศึกษารายบุคคล

5) ข้อมูลประวัติการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนรู้รายวิชา

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

 1) (Chat Box) / Website

2) ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
     (Advice Center)

2.3  ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น

 1) คู่มือการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบ

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2) คู่มือการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

3) แผนการนิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษา

    นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4) เครื่องมือนิเทศ

5) ค่าเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

3.1  พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 1) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS:

Learning Management System)

2) ออกแบบระบบการสร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ บนระบบเครือข่าย (On line) โดยใช้โปรแกรม Google Form

3) ออกแบบระบบการพบกลุ่มบนระบบเครือข่าย (Online) โดยใช้โปรแกรม Google Meet

3.2  มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาชีพ

- เอกสาร-หลักฐาน การมีส่วนร่วม และเป็นผู้นำ

    ในการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาชีพ

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
bottom of page