top of page

เรื่องเล่าจาก...หนังโฆษณา

SMART VideoStudio

Beyond communication

คลอด

ยังมีความจริงอีกมาก ที่เรามองไม่เห็น

ชั่วโมงเร่งด่วน

เรื่องจริงที่แม่ไม่รู้

เรื่องดีๆมีได้ทุกวัน

festival43_edited.jpg
      เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
      กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการฯ นำบุคลากรจัดกิจกรรม และร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1. จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนารถบพิตร พร้อมเครื่องสักการะ (เครื่องทองน้อย) ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 ภายในอาคาร กศน. อำเภอเมืองยโสธร
47588_0_edited.jpg
2. วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
    เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
    เวลา 08.30 น. พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
163351.jpg
830007.jpg
3. วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
    เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมทำความสะอาด และกำจัดผักตบชวา บริเวณท่าน้ำวัดบ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
    เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
S__23535771.jpg
t002.png

"กิจกรรมเด่นรอบสัปดาห์"

วันที่ 4 ธันวาคม 2563
 • เวลา 09:00 น. นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน. อำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วยนายบรรลุ ทองเข็ม นางอรวรรณ ยลพันธ์ และนางสาวจีรภา สุทธิมาตย์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ในการประชุมในครั้งนี้ นายเจียม ขันเงินขึ้นรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร สามารถขับเคลื่อนการยกระดับผลการสอบ N-NET ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงของสำนักงาน กศน. และอยู่ในลำดับที่ 3 ของจังหวัดยโสธร
 • เวลา 14:30 น. กศน. อำเภอเมืองจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อชี้แจงหัวข้อราชการ-เรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน กศน. จังหวัด และการสุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน
163171.jpg
วันที่ 1- 2 ธันวาคม 2563
      กศน. อำเภอเมืองยโสธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อชี้แจงแผนการลงทะเบียนเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้-พบกลุ่ม แจ้งนัดหมายวัน-เวลาและสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
 • กลุ่มโซนบดินเดชา (กศน. ตำบลสำราญ, ดู่ทุ่ง, ค้อเหนือ, เดิด และตำบลขั้นใดใหญ่) วันที่ 1 ธันวาคม 2563
  ที่ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองยโสธร
 • กลุ่มโซนศรีวิชัย (กศน. ตำบลหนองเรือ, หนองหิน, หนองเป็ด และตำบลสิงห์) วันที่ 1 ธันวาคม 2563
  ที่อาคาร กศน. ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร     
328938.jpg
 • กลุ่มโซนสุพรรณหงส์ (กศน. ตำบลน้ำคำน้อย, ทุ่งนางโอก, ทุ่งแต้, เดิด และตำบลนาสะไมย์)
  วันที่ 2 ธันวาคม 2563 
  ที่ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองยโสธร
 • กลุ่มโซนบูรพา (กศน. ตำบลในเมือง, เขื่องคำ, ขุมเงิน, ตาดทอง และตำบลหนองคู)
  วันที่ 2 ธันวาคม 2563 
  ที่อาคาร กศน. ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร    
48702.jpg
2765.jpg
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
เวลา 14.00น นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
21923.jpg
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563
นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน.เมือง ได้มอบหมายให้นางสาวจีรภา สุทธิมาตย์และนางสาวภาวดี ศิริสาร เข้าร่วมจัดทำสื่อวีดีทัศน์รายวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
53050.jpg
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ สนง.กศน. จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
IMG_8688.jpg
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน. อำเภอเมืองยโสธร พร้อมบุคลากร ประชุมติดตามการทำงาน (ภาระกิจเร่งด่วน) ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองยโสธร
161116.jpg
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน. อำเภอเมืองยโสธร พร้อมบุคลากร ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวณ สำนักงาน กศน. อำเภอเมืองยโสธร ตามข้อตกลงการพัฒนาสำนักงานทุกวันพุธของสัปดาห์
161086.jpg
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นายเจียมขันเงิน ผอ.กศน. อำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้นางสาวจีรภา สุทธิมาตย์ครูผู้ช่วย และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับจังหวัดยโสธร ณ วัดป่าแก บ้านบ่อ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
1004409.jpg
วันที่ 25 พ.ย.2563
นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน. อำเภอเมืองยโสธร เข้าพบผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชาจังหวัดยโสธร เพื่อปรึกษาและกำหนดแนวทาง
 • การจัดการศึกษานอกระบบ
 • การยกระดับการเข้าสอบ
 • การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/การสอบ N-NET ในหน่วยทหารค่ายบดินทรเดชา
2105.jpg

"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

      วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

      คือ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ใน "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร

      จังหวัดยโสธร ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ในกาลนี้ นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

255502.jpg

"การประชุมเฉพาะกิจ"

      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

      เวลา 09:30 น. นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน. อ.เมืองยโสธร ประชุมเฉพาะกิจ บุคลากรทุกคนเพื่อหารือข้ราชการเร่งด่วยและ

 • ติดตามการรับสมัครและคัดกรองนักศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2563

 • กำหนดแผนการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563

 • การสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี-การเขียนรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2563

 • กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
  ฯลฯ

457452.jpg

        กำหนดการวันปฐมนิเทศ นศ.กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/63
     1. โซนบดินทรเดชา วันที่ 1ธ.ค.63 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองยโสธร
     2. โซนบูรพา วันที่ 2ธ.ค.63 ณ กศน.ตำบลตาดทอง
     3. โซนศรีวิชัย วันที่ 1ธ.ค.63 ณ กศน.ตำบลหนองหิน
     4. โซนสุพรรณหงส์ วันที่ 2ธ.ค.63 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองยโสธร
     
  (ทั้ง 4 โซน เวลา 08.30-12.00 น.)

"ต้อนรับคณะผู้พิพากษาฯ"

      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

      กศน.ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร ต้อนรับคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ศึกษาดูงานการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านดอนกลอง ม.7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร

52582.jpg
80725.jpg
80732.jpg

"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่"

      วันที่ 18 พ.ย.2563

      นายเจียม ขันเงิน ผอ.กศน.อำเภอเมืองยโสธร เเละคณะบุคคลากร เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดนาจาน หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร

S__138723354.jpg

ภารกิจ "ลุยถึงที่"

ภาพการประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา

      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

      นางสาวภาวดี ศิริสาร ครู กศน. ตำบลขุมเงิน สังกัด กศน. เมืองยโสธร ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร

51271.jpg

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      นางวาสนา เดชพันธ์ ครู กศน. ตำบลตาดทอง และนายนพรัตน์ เดชพันธ์ ครูอาสาสมัคร กศน. อ. เมืองยโสธร ออกรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึิ้นพื้นฐานฯ ระดับประถมฯ ม. ต้น  และ ม. ปลาย ที่บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ื 9 ต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      นางสาวภาวดี ศิริสาร ครู กศน. ตำบลขุมเงิน สังกัด กศน. อำเภอเมือง ลงพื้นที่รับสมัคร นศ. และเข้าแนะนำตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายในตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร 

50392.jpg

นางสาวภาวดี ศิริสาร

กศน. ตำบลขุมเงิน

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส ครู กศน. ตำบลหนองเป็ด สังกัด กศน. อำเภอเมืองยโสธร ลงพื้นที่ออกรับสมัคร นศ. ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ พื้นที่ ม. 3  ม. 4 ตำบลหนองเป็ด 

79458.jpg

อุทุมพร ยาวะโนภาส

กศน. ตำบลหนองเป็ด

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      น.ส. สุวิมล ไชยเลิศ ครู กศน. ตำบลเขื่องคำ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ออกพื้นที่รับสมัครนักศึกษาบ้านกว้าง หมู่ที่ 1 ต. เขื่องคำ

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      น.ส. ธัญญพัทธ์  อุปชัย  ครูกศน.ตำบลทุ่งนางโอก กศน.อำเภอเมืองยโสธร ออกพื้นที่รับสมัครนักศึกษาบ้านหนองไม้ตาย หมู่ 2 ต. ทุ่งนางโอก

       ระหว่างวันที่ 2 - 12 พฤศจิกายน 2563

       ศูนย์ทดสอบด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ กศน. อำเภอเมืองยโสธร โดยนายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ, นายบรรลุ ทองเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และนายนิพันธ์ุพงษ์ จันทร์ทรง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ดำเนินการสอบ N-NET แบบ e-Exam สำหรับนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองยโสธร, กุดชุม, ค้อวัง, คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว, ทรายมูล และอำเภอมหาชนะชัย ที่ไม่สามารถเข้าสอบในรอบปกติของสำนักทดสอบทางการศึกษาได้
ท่านสามารถติดติดข่าวได้เพียงแตะ

"กิจกรรมเด่นประจำวันนี้"

      วันที่  10 พฤศจิกายน 2563

        นายเจียม ขันเงิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองยโสธร มีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

 • กำหนดแนวใทางการประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 • การสรุปรายงานการดำเนินงานรอบปีเพื่อจัดทำ SAR

 • การรับสมัครนักษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 • ทบทวนการยกระดับร้อยละการเข้าสอบนักษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๅ ปีการศึกษา 2563

 • ฯลฯ

โดยมีบุคลากรทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้​

"เชิญร่วมบริจาคโลหิต

โดยเสด็จพระราชกุศล"

      วันที่  10 พฤศจิกายน 2563

      นายภักดี คุณุรัตน์ ครู กศน. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ออกรับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 : สถานที่่พบกลุ่ม อาคารยุวพุทธิกะสมาคม วัดมหาธาต

(พระอารามหลวง) ในเมืองยโสธร

110788.jpg

ภักดี คุณุรัตน์

ตำบลในเมือง

      วันที่  7 พฤศจิกายน 2563

      นางเจียมจิตต์ โพนเฉลียว เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร จัดให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดกลางแจ้ง ศูนย์วรรณกรรมคำพูน บุญทวี บริเวณสวนสาธารณะ "วิมานพญาแถน" มีบุตรหลานนักท่องเที่ยว และเด็ก - เยาวชน ในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วงวันหยุดราชการตลอดทั้งวัน

01 43825.jpg

ส่งเสริมการอ่าน

7 พฤศจิกายน 2563

01 43829.jpg

ส่งเสริมการอ่าน

7 พฤศจิกายน 2563

    วันที่  3 พฤศจิกายน 2563

      นายเจียม ขันเงิน ผอ. กศน. อำเภอเมืองยโสธร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองยโสธร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธ 

      วันที่ 31 ต.ค.63 (08:30 น.)
      กศน. อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (กศน. ปวช.) ซึ่งในภาคเรียนนี้ เปิดการเรียนการสอนใน 2 สาขาวิชาคือ

 • สาขาวิชาการตลาด นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 40 คน มีนายภาณุวัฒน์ สุวรรณะ เป็นครูประจำกลุ่ม

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 40 คน มีว่าที่ ร.ต. หญิงฐิตาภัทร์ โสมาบุตร เป็นครูประจำกลุ่ม

      การดำเนินการสอบครั้งนี้ มีนายบรรลุ ทองเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานสนามสอบ กำหนดสอบเสร็จสิ้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563​

39233.jpg

31 ตุลาคม 2563

การสอบปลายภาค (ภาคบ่าย 13:00 น.)
หลักสูตร กศน. ปวช. ภาคเรียนที่ 1/32563

กศน. อำเภอเมืองยโสธร

      บรรยากาศการสอบ (ภาคบ่าย 13:00 น.) และการนิเทศสนามสอบ โดยนางสาวเบ็ญจมาศ น้อยเสนา เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

39228.jpg

31 ตุลาคม 2563

การสอบปลายภาค (ภาคบ่าย 13:00 น.)
หลักสูตร กศน. ปวช. ภาคเรียนที่ 1/32563

กศน. อำเภอเมืองยโสธร

155885.jpg

31 ตุลาคม 2563

การสอบปลายภาค
หลักสูตร กศน. ปวช. ภาคเรียนที่ 1/32563

กศน. อำเภอเมืองยโสธร

39185.jpg

31 ตุลาคม 2563

การสอบปลายภาค
หลักสูตร กศน. ปวช. ภาคเรียนที่ 1/32563

กศน. อำเภอเมืองยโสธร

bottom of page