top of page
5335415.jpg

Teamwork

Make the Deamwork.

Teamwork

Individually, we are one drop. Together, we are an ocean.

เราเพียงคนเดียวเปรียบเสมือนหยดน้ำ หากรวมพลังเข้าด้วยกันจะกลายเป็นมหาสมุทร

โครงการ

ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

หลักการ-เหตุผล

         จากการวิเคราะห์หลักสูตร กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาบังคับ) ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหายาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่มปกติ ผู้เรียนอาจได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กศน. ประกอบกับส่งผลต่อเจตคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน

         กศน. อำเภอเมืองยโสธร มุ่งที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียน ให้สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น
 

สภาพขั้นตอนการดำเนินการ

         1.  คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน. หลักสูตร กศน. ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (รายวิชาบังคับ) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จาก กศน. ตำบล ๆ ละ 8 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 144 คน

         2. จัดกิจกรรมค่าย (ลักษณะไป-กลับ) หลักสูตร 1 วัน  เพื่อให้ความรู้-ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์ แบ่งกลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มโซน กศน. ตำบล

 

ตัวชี้วัดสู่ผลสำเร็จ

         1.  กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครบตามเวลาและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้

         2. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์

         3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับ 4 : มากขึ้นไป (จากการประเมินทั้ง 4 ด้าน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท ( Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด)

ผลลัพธ์ (Out-Come)

         กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ มีค่าระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลียสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา

bottom of page