กศน. อำเภอเมืองยโสธร
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง: รูปแบบวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตร : การทำหน้ากากอนามัยผ้า 6 ชั่วโมง
ความเป็นมาของโครงการ
      สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระรอกใหม่ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน. มีนโยบายให้สถานศึกษาที่ดำเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอนต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) เพื่อส่งเสริมความรู้ในลักษณะต่างๆ แก่ประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างปลอดภัย
      กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นการผลิตสื่อการเรียนรู้ "สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน" เผยแพร่ในศูนย์การเรียนชุมชน, Website สถานศึกษา, และทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบการอบรมประชาชนหลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป ปูพรมในพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอเมืองยโสธร 
 
"การทำหน้ากากอนามัย" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร กำลังดำเนินการในขณะนี้ (9-11 มิถุนายน 2564)
หลักสูตร-วัตถุประสงค์-กลุ่มเป้าหมาย
: จัดกิจกรรมในรูปแบบ "กลุ่มสนใจ 6 ชั่วโมง" เพื่อแนะนำวิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เองแบบง่ายๆ และเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ตามหลักสูตรที่ได้รับคำแนะนำของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
: กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลต่างๆ ในอำเภอเมืองยโสธร จำนวน 18 ตำบล/กลุ่ม จำนวนมากกว่า 180 คน

กลุ่มที่ 1 : กศน. ตำบลขั้นใดใหญ่
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : กลุ่มสตรีบ้านโพนขวาว หมู่ 6 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร 
วิทยากร : นางนาตยา พันธมา
ผู้รับผิดชอบ : นาย....

1/4

กลุ่มที่ 2 : กศน. ตำบลขุมเงิน
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :  ศาลากลางบ้านสะแนน หมู่ 2 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร 
วิทยากร : นาง.....
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุริยง  วดี

1/7

กลุ่มที่ 3 : กศน. ตำบลเขื่องคำ
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   บ้านท่าเยี่ยมหมู่ 6 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางราตรี ศรีวิเศษ
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ

1/2

กลุ่มที่ 4 : กศน. ตำบลค้อเหนือ
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :  บ้านเลขที่ 159 หมู่ 4 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางอภันตรี ศรีชมภู
 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนกนันท์  จันทร์แก้ว

1/7

กลุ่มที่ 5 : กศน. ตำบลเดิด
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   วัดบ้านน้ำโผ่ หมู่ 15 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางปรานี เวชกามา
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพัชราภรณ์ คำมั่น

1/8

กลุ่มที่ 6 : กศน. ตำบลตาดทอง
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :  บ้านเลขที่ 37 บ้านกิโล3  หมู่ 10  ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางสาวสมปอง  ทองมณี

ผู้รับผิดชอบ : นางวาสนา  เดชพันธ์ุ

1/3

กลุ่มที่ 7 : กศน. ตำบลทุ่งนางโอก
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   บ้านศาลากลางบ้านหนองเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : ...........
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธัญญพัทธ์  อุปชัย

1/8

กลุ่มที่ 8 : กศน. ตำบลนาสะไมย์
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   บ้านเลขที่ 163 บ้านนาสะไมย์ หมู่ 11 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : นางมนูญ กาหลิบ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนิสากร  พันธ์พิพัฒน์

1/3

กลุ่มที่ 9 : กศน. ตำบลน้ำคำน้อย
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ศาลากลางบ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำน้อย อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : ...........
ผู้รับผิดชอบ : นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง

1/5

กลุ่มที่ 10 : กศน. ตำบลสำราญ
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   กศน. ตำบลำบลสำราญ บ้านบาก หมู่ 11 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : นางแพง คำหอม

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี

1/6

กลุ่มที่ 11 : กศน. ตำบลสิงห์
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ศาลากลางบ้านหนองขอน ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : นางสาวสุบรรณ์ ชูรัตน์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปิยะนันท์  บุรีศรี

1/4

กลุ่มที่ 12 : กศน. ตำบลหนองคู
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   บ้านเลขที่ 240 หมู่ 2 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางบรรจง พลไชย

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวทิชาพร  แผลงงาม

1/5

กลุ่มที่ 13 : กศน. ตำบลหนองหิน
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลาประชาคมบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : นางจันทร์ปรียา เวฬุวนารักษ์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย์

1/4

กลุ่มที่ 14 : กศน. ตำบลหนองเรือ
วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 80  หมู่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางรุ่งฤดี สีหนาจ
ผู้รับผิดชอบ : นายสิทธิพงษ์ ไชยมาตย์

1/4

กลุ่มที่ 15 : กศน. ตำบลทุ่งแต้
วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : กศน. ตำบลทุ่งแต้  หมู่ 3 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางสุมาลี กุบแก้ว
ผู้รับผิดชอบ : นายไพรัชช์  เรืองบุตร

1/5

กลุ่มที่ 16 : กศน. ตำบลดู่ทุง
วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางสาวจำเนียร ศักดิ์ศรี
ผู้รับผิดชอบ : นางสุธิดา  ลีลา

1/4

กลุ่มที่ 17 : กศน. ตำบลในเมือง
วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 199 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางนฤมล  สมหวัง
ผู้รับผิดชอบ : นายภัคดี  คุณุรัตน์

1/4

กลุ่มที่ 18 : กศน. ตำบลหนองเป็ด
วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลากลางบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางรุ่งนภา โสภาบุตร
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส

1/4

[ห้ามแก้ไขข้อมูลใน XLS]
หากต้องการแก้ไข..โปรดไปที่ Google Form 

คณะนิเทศ 
นายบรรลุ  ทองเข็ม: ครูชำนาญการพิเศษ
นายนพรัตน์ เดชพันธ์ : ครูอาสาสมัคร กศน.
นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส : ครูอาสาสมัคร กศน.
นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน.
นางสาดวงมณี  วงษ์ศรีแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน
.
(9-11 มิถุนายน 2564)