กศน. อำเภอเมืองยโสธร
สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง: รูปแบบวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตร : การทำหน้ากากอนามัยผ้า 6 ชั่วโมง
ความเป็นมาของโครงการ
      สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระรอกใหม่ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน. มีนโยบายให้สถานศึกษาที่ดำเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอนต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) เพื่อส่งเสริมความรู้ในลักษณะต่างๆ แก่ประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างปลอดภัย
      กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นการผลิตสื่อการเรียนรู้ "สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน" เผยแพร่ในศูนย์การเรียนชุมชน, Website สถานศึกษา, และทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบการอบรมประชาชนหลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป ปูพรมในพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอเมืองยโสธร 
 
"การทำหน้ากากอนามัย" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ กศน. อำเภอเมืองยโสธร กำลังดำเนินการในขณะนี้ (9-11 มิถุนายน 2564)
หลักสูตร-วัตถุประสงค์-กลุ่มเป้าหมาย
: จัดกิจกรรมในรูปแบบ "กลุ่มสนใจ 6 ชั่วโมง" เพื่อแนะนำวิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เองแบบง่ายๆ และเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ตามหลักสูตรที่ได้รับคำแนะนำของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
: กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลต่างๆ ในอำเภอเมืองยโสธร จำนวน 18 ตำบล/กลุ่ม จำนวน 146 คน

กลุ่มที่ 1 : กศน. ตำบลขั้นใดใหญ่
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : กลุ่มสตรีบ้านโพนขวาว หมู่ 6 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร 
วิทยากร : นางนาตยา พันธมา
ผู้รับผิดชอบ : นายพิชาณัฐ วีระสอน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

กลุ่มที่ 2 : กศน. ตำบลขุมเงิน
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :  ศาลากลางบ้านสะแนน หมู่ 2 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร 
วิทยากร : นางสาวหนูเพียร วาจาดี
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวภาวดี ศิริสาร

1/7

กลุ่มที่ 3 : กศน. ตำบลเขื่องคำ
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   บ้านท่าเยี่ยมหมู่ 6 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางราตรี ศรีวิเศษ
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

กลุ่มที่ 4 : กศน. ตำบลค้อเหนือ
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :  บ้านเลขที่ 159 หมู่ 4 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางอภันตรี ศรีชมภู
 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนกนันท์  จันทร์แก้ว

1/7

กลุ่มที่ 5 : กศน. ตำบลเดิด
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   วัดบ้านน้ำโผ่ หมู่ 15 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางปรานี เวชกามา
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพัชราภรณ์ คำมั่น

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

กลุ่มที่ 6 : กศน. ตำบลตาดทอง
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 10 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :  บ้านเลขที่ 37 บ้านกิโล3  หมู่ 10  ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางสาวสมปอง  ทองมณี

ผู้รับผิดชอบ : นางวาสนา  เดชพันธ์ุ

1/3

กลุ่มที่ 7 : กศน. ตำบลทุ่งนางโอก
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   บ้านศาลากลางบ้านหนองเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : นางสาวไพฑูรย์ ทองโสม
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธัญญพัทธ์  อุปชัย

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

กลุ่มที่ 8 : กศน. ตำบลนาสะไมย์
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   บ้านเลขที่ 163 บ้านนาสะไมย์ หมู่ 11 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : นางมนูญ กาหลิบ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนิสากร  พันธ์พิพัฒน์

1/3

กลุ่มที่ 9 : กศน. ตำบลน้ำคำน้อย
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ศาลากลางบ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำน้อย อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : นางอมรา แสงสว่าง
ผู้รับผิดชอบ : นายนิพันธ์พงษ์  จันทร์ทรง

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

กลุ่มที่ 10 : กศน. ตำบลสำราญ
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   กศน. ตำบลำบลสำราญ บ้านบาก หมู่ 11 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : นางแพง คำหอม

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี

1/6

กลุ่มที่ 11 : กศน. ตำบลสิงห์
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ศาลากลางบ้านหนองขอน ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : นางสาวสุบรรณ์ ชูรัตน์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปิยะนันท์  บุรีศรี

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

กลุ่มที่ 12 : กศน. ตำบลหนองคู
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม :   บ้านเลขที่ 240 หมู่ 2 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางบรรจง พลไชย

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวทิชาพร  แผลงงาม

1/5

กลุ่มที่ 13 : กศน. ตำบลหนองหิน
วันที่ : 9-10 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลาประชาคมบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
วิทยากร : นางจันทร์ปรียา เวฬุวนารักษ์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุวรรณี  อุตอามาตย์

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

กลุ่มที่ 14 : กศน. ตำบลหนองเรือ
วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 80  หมู่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางรุ่งฤดี สีหนาจ
ผู้รับผิดชอบ : นายสิทธิพงษ์ ไชยมาตย์

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

กลุ่มที่ 15 : กศน. ตำบลทุ่งแต้
วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : กศน. ตำบลทุ่งแต้  หมู่ 3 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางสุมาลี กุบแก้ว
ผู้รับผิดชอบ : นายไพรัชช์  เรืองบุตร

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

กลุ่มที่ 16 : กศน. ตำบลดู่ทุง
วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางสาวจำเนียร ศักดิ์ศรี
ผู้รับผิดชอบ : นางสุธิดา  ลีลา

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

กลุ่มที่ 17 : กศน. ตำบลในเมือง
วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเลขที่ 199 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางนฤมล  สมหวัง
ผู้รับผิดชอบ : นายภัคดี  คุณุรัตน์

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

กลุ่มที่ 18 : กศน. ตำบลหนองเป็ด
วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564  กลุ่มเป้าหมาย : 8 คน
สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลากลางบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วิทยากร : นางรุ่งนภา โสภาบุตร
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอุทุมพร  ยาวะโนภาส

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
1. ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม-จบหลักสูตร

1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-จบหลักสูตร 138 คน

     จำแนกตามเพศ
      - ชาย 6 คน
      - หญิง 132 คน

1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-จบหลักสูตร 138 คน

      จำแนกตามกลุ่มอายุ
      - ต่ำกว่า 19 ปี         4 คน
      - อายุ 20-59 ปี   116 คน

      - 60 ปีขื้นไป          18 คน

1.3 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-จบหลักสูตร 138 คน

      จำแนกตามอาชีพ
      - เกษตรกร    127
      - รับจ้าง          10

      - ค้าขาย            1

      - รับราชการ     -

      - อื่น ๆ               -

2. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ

การประเมินระดับความพึงพอใจกำหนดไว้  4 ด้าน

แต่ละด้านกำหนดระดับคะแนนไว้ระหว่าง 1 - 5 ดังนี้

- ระดับคะแนน 1.00-1.49 ค่าระดับคะแนน = น้อยที่สุด
- ระดับคะแนน 1.50-2.49 ค่าระดับคะแนน = น้อย

- ระดับคะแนน 2.50-3.49 ค่าระดับคะแนน = ปานกลาง

- ระดับคะแนน 3.50-4.49 ค่าระดับคะแนน = มาก

- ระดับคะแนน 4.50-5.00 ค่าระดับคะแนน = มากที่สุด

2.1 ความพึงพอใจด้านเนื้อหา ได้ระดับคะแนน 4.74 (มากที่สุด)

      1)  เนื้อหาตรงตามความต้องการ

           = 4.65
      2) เนื้อหาเพียงพอต่อความต้องการ

           = 4.59

      3) เนื้อหาปัจจุบันทันสมัย   

           = 4.88

      4) เนื้อหามีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

           = 4.82

2.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการอบรม ได้ระดับคะแนน 4.64 (มากที่สุด)

      1)  การเตรียมความพร้อมก่อนอบรม   

           = 4.65
      2) การออกแบบกิจกรรมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

           = 4.71

      3) การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลา 

           = 4.41

      4) การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

           = 4.65

      5) วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

           = 4.76

2.3 ความพึงพอใจต่อวิทยากร ได้ระดับคะแนน 4.75 (มากที่สุด)

      1)  วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ถ่ายทอด

           = 4.82
      2) วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อเหมาะสม

           = 4.71

      3) วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและซักถาม  

           = 4.71

2.4 ความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวก ได้ระดับคะแนน 4.67 (มากที่สุด)

      1)  สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

           = 4.65
      2) การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

           = 4.65

      3) การบริการ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหา  

           = 4.71

:: สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจ ได้ระดับคะแนน 4.70 ค่ารับคะแนน =มากที่สุด

แบบประเมินความพึงพอใจ

3. การติดตามและประเมินการนำไปใช้ประโยชน์

ประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์จะขึ้นอยู่กับลักษณะหลักสูตรที่จัด ประกอบด้วย
3.1 ด้านพัฒนาอาชีพเช่น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างอาชีพใหม่ ต้องการได้รับการพัฒนา และ

ต่อยอดอาชีพเดิมทำเป็นอาชีพเสริม

3.2 ด้านพัฒนาทักษะชีวิต เช่น พัฒนาสุขภาพกาย พัฒนาสุขภาพจิต พัฒนาการคิดวิเคราะห์
3.3 ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเช่น ร่วมพัฒนาชุมชนแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้านการประหยัดพลังงาน

ซึ่งการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้ติดตามใน 4 ประเด็นและได้ผลสรุปดังนี้

1) ต้องการมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 30.12 

2) ต้องการมีอาชีพในภาวะโรคระบาด COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 22.09

3) ต้องการได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ  23.68

4) ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 24.12

แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตร

คณะนิเทศ 
นายบรรลุ  ทองเข็ม: ครูชำนาญการพิเศษ
นายนพรัตน์ เดชพันธ์ : ครูอาสาสมัคร กศน.
นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส : ครูอาสาสมัคร กศน.
นางสาวจีรนันท์  กกแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน.
นางสาดวงมณี  วงษ์ศรีแก้ว : ครูอาสาสมัคร กศน
.
(9-11 มิถุนายน 2564)