top of page

 • การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (PDF)

 • การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (PPT)

 • การตั้งค่าเป้าหมายแล การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (PDF)

       การศึกษาต่อเนื่อง

 • การตั้งค่าเป้าหมายและการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (PDF)

 • แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 (ฉบับบ ไฟล์ Word)

 • ที่มาและความสำคัญของการประเมินคุณภาพ (PPT)

 • ที่มาและความสำคัญของการประเมินคุณภาพ (PDF)

 • มาตรฐานการศึกษานอกระบบ ขั้นพื้นฐาน (PDF)

 • มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง (PPT)

 • มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง (PDF)

 • มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย (PPT)

 • มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย (PDF)

 • มาตรฐานด้านที่ 3 (ร่วม) คุณภาพการบริหารจัดการสุถานศึกษา (PPT)

 • มาตรฐานด้านที่ 3 (ร่วม) คุณภาพการบริหารจัดการสุถานศึกษา (PDF)

ทำไมต้องประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด
แองเคอ 1

      ....เพราะว่า ในมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้ใน

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด.....

      ค่าน้ำหนักคะแนน 10 คะแนน

และได้อธิบายความหมายและขอบเขตของประเด็นการพิจารณานี้ไว้ ดังนี้
...พิจารณาจากผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีเป็นไปตามที่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดได้ 9 ประการ (สะอาด สุภาพ กตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ มีวินัย) มีจิตอาสา เคารพในกฎกติกาบนหลักประชาธิปไตย ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ และทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีได้ โดยปราศจากความขัดแย้ง ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะของผู้เรียนเพิ่มเติมได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมที่ ดีงาม

เกณฑ์การพิจารณา

      1. สถานศึกษามีการกำหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

      2. สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

      3. สถานศึกษามีการประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

      4. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่ สถานศึกษากำหนด ในระดับ ดีขึ้นไป โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียน

      5. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดีตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

      ***กศน. อำเภอเมืองยโสธร กำหนดค่าเป้าหมายไว้ในประกาศสถานศึกษาฯ ว่า ***

      สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี จำนวน 55 คน

      (จำนวน 55 คนกำหนดขึ้นมาจากนักศึกษาจากกลุ่มโซน กศน. ตำบล 4 กลุ่มโซน กลุ่มโซนละ 10 คน รวม 40 คน จากหน่วยจัดการศึกษาค่ายบดินทร์เดชา 10 คน จากหน่วยจัดการศึกษาเรือนจำจังหวัดยโสธร 5 คน )

เกณฑ์การให้คะแนน

      1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 1 ข้อ

      2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 2 ข้อ

      3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 3 ข้อ

      4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 4 ข้อ

      5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 5 ข้อ

การคำนวณหาค่าคะแนน

การคำนวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ำหนักคะแนน และการเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ

      1. คำนวณคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับค่าน้ำหนักคะแนน (ค่าน้ำหนักคะแนน 10 คะแนน)

      2. นำคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (5 ระดับ)

เอกสาร-หลักฐาน ที่ต้องเก็บไว้เป็นร่องรอย

      1. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

      2. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

      3. แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้

      4. ข้อมูล และรายงานผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน จำนวน 2 ภาคเรียน

      5. บันทึกอื่น ๆ ของครูเช่น บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้บันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน บันทึกการแนะแนว/ การช่วยเหลือผู้เรียน เป็นต้น

      6. ภาพถ่ายการจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

      7. การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบางส่วน

      8. ใบประกาศ เกียรติบัตร โล่ที่เกี่ยวข้อง

***สำคัญที่สุด : การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีของนักษา เป็นเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะจบหลักสูตร (ในรอบปีการศึกษา จึงใช้ข้อมูล 2 ภาคเรียน)

แองเคอ 2
สไลด์12.PNG
 • ทำไมจึงต้องให้นักศึกษา กศน. ทำโครงงาน

....เพราะว่า ในมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้ใน

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม

       ค่าน้ำหนักคะแนน 5 คะแนน

และได้อธิบายความหมายและขอบเขตของประเด็นการพิจารณานี้ไว้ ดังนี้

      พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และสามารถเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับกับที่มีอยู่เดิม แล้วนำไปใช้ ในการจัดทำโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเป็น ผลมาจากการส่งเสริม สนับสนุนของสถานศึกษา

      เกณฑ์การพิจารณา

      1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดทำ โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ๆ

      2. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจัดทำโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ๆ ได้

      3. ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

      4. สถานศึกษามีการเผยแพร่ ผลงานโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียนผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ

      5. สถานศึกษามีการจัดแข่งขัน ประกวดโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียนให้แก่ผู้เรียน หรือมีการจัดส่งโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน ไปประกวด แข่งขันร่วมกับหน่วยงาน หรือสถานศึกษาอื่น

       เกณฑ์การให้คะแนน

      1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 1 ข้อ

      2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 2 ข้อ

      3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 3 ข้อ

      4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 4 ข้อ

      5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 5 ข้อ

นำคะแนนที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ค่าน้ำหนักคะแนน 5 คะแนน)

      ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน

      1. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดทำ โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ๆ

      2. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

      3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

      4. ผลงานโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน เช่น การประดิษฐ์ พานไหว้ครู การตกแต่งเทียนพรรษา การผูกผ้าในงานพิธี โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

      5. โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดแข่งขัน ประกวดโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ สิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน

      6. ภาพถ่าย ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน

      7. หลักฐานการเผยแพร่โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียน

      8. หลักฐานการนำโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ไปใช้ได้จริง หรือหลักฐาน เชิงประจักษ์

กลับด้านบน

bottom of page