top of page
รูปภาพ3.png

Teacher's room
ห้องพักครู

แผนจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หนังสือแบบเรียน 6 รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ศิลปศึกษา
สมุดบันทึกกิจกรรมท้ายบท - แบบทดสอบย่อย
หลักสูตร กศน. ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ที่เปิดลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
  • วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

"ร่าง"

หนังสืออ้างอิง

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
actPlan2020_edited.jpg

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงาน
กศน. 2562

การขับเคลื่อน กศน.
สู่ กศน. WOW

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

กรอบการเขียนรายงาน
ผลการดำเนินงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ 2563

เครื่องมือนิเทศการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2563

เครื่องมือนิเทศการจัดกิจกรรม

ภารกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง
(แตะที่รูปไฟล์ DOCX) เพื่อแก้ไข/แตะข้อความเพื่ออ่าน.PDF)

คลิก      ตอบแบบสอบถาม

เครื่องมือนิเทศการจัดกิจกรรม

ภารกิจที่ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน
(แตะที่รูปไฟล์ DOCX) เพื่อแก้ไข/แตะข้อความเพื่ออ่าน.PDF)

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พรบ. สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

พรบ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พรบ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551

พรบ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2550

พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560

พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูฯ (สายบริหาร)

มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูฯ (สายผู้สอน)

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

    รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายการศึกษายกกำลังสอง ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 จะเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง ทุกคนในที่นี้ย่อมทราบปัญหาที่ผ่านมาของการศึกษาเป็นอย่างดี และหาแนวทางช่วยกันแก้ไขร่วมกันมาตลอด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราไม่ได้มีการลงมือทำ หรือยังลงมือทำไม่เต็มที่

    ดังนั้น หากทุกภาคส่วน กล้าที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ถึงแม้จะรู้ว่ามีผลกระทบในด้านลบบ้าง แต่เราก็ต้องเดินหน้าหาแนวคิดวิธีการที่ให้ผลกระทบแก่ทุกภาคส่วนน้อยที่สุด โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ “เด็กและเยาวชน”

ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ การยกระดับการศึกษาให้เท่าเทียมกัน ศธ.จึงจะนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตและสมุทรสงคราม เพื่อวางพื้นฐาน 3 แนวทางที่สำคัญ คือ

  1. การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน

  2. เพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง Stand Alone: โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจำกัด สภาพพื้นที่ห่างไกล/เป็นเกาะพื้นที่สูง และโรงเรียนขนาดกลาง)

  3. พัฒนาโรงเรียนดีสี่มุมเมือง เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงส่วนมาก จะตั้งอยู่ในอำเภอเมือง

หลังจากนี้ จะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เพื่อนำโมเดลของจังหวัดภูเก็ตและสมุทรสงคราม มาปฏิบัติเป็นต้นแบบ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะรับนโยบายไปดำเนินการสร้างโมเดลให้ครบทุกจังหวัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกพื้นที่ เพราะบริบทของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน

ปักธงนำเทคโนโลยีปฏิรูปการศึกษา

ชู ‘5C’ พัฒนาระบบการเรียนรู้ใหม่

    การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ จึงจะต้องมี 5 C คือ

  • Capability มุ่งพัฒนาเด็กตามความสามารถและความชอบของผู้เรียน

  • Contents เนื้อหาหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยน ต้องสร้างหลักสูตรที่หลากหลาย โดยภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันจัดทำ โดยหลักสูตรเหล่านี้ต้องส่งถึงเยาวชนไทยและประชาชนทั้งหมด

  • Connectivity ต้องนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อเข้ากับการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

  • Classroom/Channel ต้องปรับเปลี่ยนห้องเรียน ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำกัดแค่ห้องเรียนเท่านั้น

  • Culture วัฒนธรรมการเรียนต้องปรับเปลี่ยน คือต้องเปลี่ยนจากการเรียนการสอนที่ครูพบนักเรียน โดยนำเทคโนโลยีมาสร้างวัฒนธรรมการเรียนในรูปแบบใหม่

สอบถามรายละเอียดกับ"ครูบรรลุ"
ในกล่องแช็ต มุมขวาล่างของจอนี้

bottom of page